Ster­ke re­ak­sjo­ner på ved­ta­ket om en­veis­kjø­ring

Grimstad Min By og de na­e­rings­dri­ven­de rea­ge­rer me­get sterkt på po­li­ti­ker­nes for­slag om å en­veis­re­gu­le­re St­or­ga­ten over Tor­vet til Aren­dals­vei­en. De fryk­ter for leve­brø­det sitt.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - B PO­LI­TIKK OG HANDEL b Kje­til Karl­sen kje­til@gat.no

– Det er stor red­sel blant dri­ver­ne i sen­trum over det­te ved­ta­ket. Og det mang­ler noe po­si­tivt med det. Hva kom­mer i ste­det for? Had­de det va­ert slik at det kom noe nytt el­ler at det skjed­de noe an­net po­si­tivt, men nå fø­les det bare som et strupe­tak. At det re­du­se­res uten at det kom­mer noe an­net bra i sste­det for.

– Jeg sy­nes også de be­gyn­ner i feil ende. De skul­le rus­tet opp og sørg­get for at det var til­rette­lagt her før de be­gyn­te å sten­ge ga­te­ne. Da kun­ne de se om det var liv laga og så kan­skje sten­ge. Men slik er det ikke i dag. Vi rea­ge­rer der­for sterkt på det­te, og vi vet at noen er red­de for å måt­te leg­ge ned.

Det­te sier hen­holds­vis The­re­se Sk­ret­ting, dag­lig le­der på Høy­er, og Mark Tho­mas Ra­hd, dag­lig le­der av gull­smed­for­ret­nin­gen Joh. Gun­der­sen.

Det­te sier de etter at et stort fler­tall av po­li­ti­ker­ne i det sis­te kom­mune­sty­ret ved­tok å en­veis­re­gu­le­re sis­te del av St­or­ga­ten, fra Ny­ga­ten over Tor­vet til Aren­dals­vei­en. I ved­ta­ket, som er et prøve­pro­sjekt og som skal eva­lu­eres, ble det også ved­tatt at en kan sten­ge St­or­ga­ten over Tor­vet for gjen­nom­gangs­tra­fikk i som­mer­fe­rien.

Kjøp­mann Roald Jo­hans­son og sam­bo­eren Me­rete Tjoms­land, som dri­ver Jo­ker­bu­tik­ken i St­or­ga­ten, har al­le­re­de ut­trykkt sin skuf­fel­se og mis­nøy­de over ved­ta­ket.

– Fått man­ge hen­ven­del­ser

An­na Eli­se Svenne­vig, le­der av Grimstad Min By, sier også at hun har fått man­ge og ster­ke re­ak­sjo­ner fra sine med­lem­mer etter at ved­ta­ket ble kjent.

– Ja, jeg har fått man­ge hen­ven­del­ser og det er man­ge som er be­kym­ret. Ja, de er vel­dig be­kym­ret. Noen mer enn and­re, men noen har vondt i ma­gen. Det er vans­ke­lig å ak­sep­te­re at po­li­ti­ker­ne vil gjø­re noe som stru­per tra­fik­ken, ikke minst i en pe­rio­de på vin­ters­tid hvor det er stil­le, sier hun til Adres­sa.

Hun sier også at noe an­net som be­kym­rer med­lem­me­ne er at det­te er et prøve­pro­sjekt.

– Folk bru­ker der­for ord som at de leg­ger ned livs­grunn­la­get de­res og at de blir brukt som prøve­ka­ni­ner, sier hun.

Svenne­vig leg­ger også til at de har hatt et møte med kom­mu­nen etter ved­ta­ket. For­må­let med det var å få mer klar­het i når de vil gjen­nom­føre det­te, og hvor­dan det skal eva­lu­eres.

– Det­te har vi så langt ikke fått noen kla­re svar på. Vi vil gjer­ne job­be sam­men med kom­mu­nen om det­te, og vi vil der­for gjer­ne ha en dia­log med dem. Vår opp­ford­ring til kom­mu­nen var at vi i hvert fall kun­ne ven­te med å gjen­nom­føre det­te til Tor­vet var opp­ar­bei­det og at det kun­ne va­ere en ba­lan­se med å kun­ne gi noe ver­di­fullt til byen så kun­ne man hel­ler vur­de­re tra­fik­ken i den sam­men­hen­gen, sier hun.

– Vel­dig samtemt

– Hva sy­nes du selv om det­te ved­ta­ket?

– Jeg er i grun­nen vel­dig sam­stemt med det de and­re sier i den­ne sa­ken, sier hun.

– Nå sit­ter du også i kom­mune­sty­ret for Venst­re, men er­k­la­er­te deg in­ha­bil da de be­hand­let den­ne sa­ken. Alle de tre and­re Venst­re-re­pre­sen­tan­te­ne stem­te for det­te for­sla­get. Sam­ti­dig har også din gruppe­le­der og parti­fel­le, Arnt Gun­nar Tøn­nes­sen, ar­gu­men­tert sterkt for at det må bli mind­re bil­tra­fikk i sen­trum. Hva ten­ker du om at res­ten av parti­grup­pa de gikk inn for det­te for­sla­get?

– Det er et godt spørs­mål. Må må jeg va­ere for­sik­tig med hvil­ken hatt jeg skal sva­re med. Jeg har ikke va­ert med på be­hand­lin­gen av den­ne sa­ken i det hele tatt i par­ti­et vårt. Jeg for­står også at vi må ten­ke frem­over og at byen end­rer seg. Bi­le­ne skal hel­ler ikke fyl­le hele byen, men som na­e­rings­dri­ven­de opp­le­ver jeg ikke at vi er der i dag. Po­li­ti­ker­ne må også til­fø­re byen noen kva­li­te­ter før de tar vekk noen and­re. Det er det vi kjem­per for, sier hun.

REA­GE­RER: The­re­se Sk­ret­ting (t.v.), Me­rete Ny­bro Berg, An­na Eli­se Svenne­vig, Met­te Pe­derr­sen, Mark Tho­mas Ra­hd og Richard Nor­dahl rea­ge­rer alle på ved­ta­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.