Ral­ly Grimstad ut­vi­des

Høs­tens Ral­ly Grimstad skap­te enorm in­ter­es­se. Nå mel­der Kje­til Faye Lund at det nes­te år er du­ket for et enda stør­re ral­ly.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - B RAL­LY b red@gat.no

– Vi er godt i gang med plan­leg­gin­gen al­le­re­de. Nes­te års ral­ly blir litt stør­re enn i år, og vi øker med en mil mer farts­etap­per, for­tel­ler Kje­til Faye Lund.

Han er le­der for sam­ar­beid og medie­ne i Ral­ly Grimstad, i til­legg til å sit­te i sty­ret i KNA Aust-Ag­der.

Enormt en­ga­sje­ment

Årets ut­ga­ve av Ral­ly Grimstad skap­te stor in­ter­es­se, både na­ert og fjernt.

Ar­ran­gø­re­ne send­te etap­pe­ne di­rek­te i so­sia­le medi­er, og Faye Lund mel­der om eks­tre­me tall.

– 220.000 var inn­om livestre­am­en i lø­pet av hel­gen. Det er helt van­vit­tig. Det er det­te med å bru­ke nye ka­na­ler. Kjempe­moro at den di­gi­ta­le ver­den hjel­per bil­spor­ten, me­ner Faye Lund.

I til­legg var det rundt 5.000 til­skue­re rundt om i løy­pe­ne for å føl­ge lø­pet.

Vil ha NM

– I år var vi man­ge som var oppe til ek­sa­men i ral­ly og nes­te år skal vi rett og slett ta en bachelor i hvor­dan lage ral­ly, sier han.

Tan­ken er at Ral­ly Grimstad 2019 skal ar­ran­ge­res tett opp mot de krav og stan­dar­der som trengs for å ar­ran­ge­re NM, som de øns­ker å få til byen i 2020.

– Det blir et «de­bu­tant­løp», før full­ver­dig NM i 2020. Fø­rer­ne vil ha et NM-ral­ly på as­falt.

– I til­legg er det­te en god dra­hjelp til bu­tik­ker og na­e­rings­liv til å vise seg frem. Vi reg­ner med at det blir opp mot 100 team som kom­mer nes­te år, så det blir opp mot 1.000 men­nes­ker bare fra team­e­ne. Vi skal også ha 200 fri­vil­li­ge som alle skal spi­se og kan­skje også over­nat­te i Grimstad en helg. I til­legg kom­mer da alle til­skuer­ne. Det­te er en po­si­tiv sak for Grim­stads na­e­rings­liv, me­ner Faye Lund.

Stort ap­pa­rat

I til­legg til de 200 fri­vil­li­ge som må hen­tes inn er det fle­re in­stan­ser som må spil­le på lag for at Ral­ly Grimstad skal kun­ne gjen­nom­fø­res.

– Vi har et vel­dig bra sam­ar­beid med kom­mu­nen som er vel­vil­li­ge og hjel­per til. Det er også man­ge i na­e­rings­li­vet som bi­drar godt, sam­ti­dig som vi sam­ar­bei­der med Sta­tens veg­ve­sen for å kun­ne sten­ge vei­er. Og der er også po­li­ti­et in­ne og god­kjen­ner, så det er et stort ap­pa­rat som skal til for å gjen­nom­føre det­te, for­tel­ler Faye Lund.

ALLE FOTO: CA­MIL­LA HOV­STØ

FULL FART: Det var mas­se fart og spen­ning un­der årets Ral­ly Grimstad. Nes­te år blir det enda mer fart.

GLE­DER SEG: Kje­til Faye Lund og res­ten av de in­volver­te er godt i gang med plan­leg­gin­gen av nes­te års ral­ly. Her med Lis­beth Wes­ter­gren.

IN­TER­ES­SE: Det var rundt 5.000 til­skue­re rundt i løy­pe­ne un­der årets Ral­ly Grimstad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.