Me­ner hold­nings­ar­beid er løs­nin­gen

Kom­mu­nens sam­fer­dels­av­de­ling sva­rer på Finn Fred­vig Erich­sens for­slag om Le­ver­myr­vei­en.

Grimstad Adressetidende - - LESERINNLEGG - B TRA­FIKK

– Vi er jo opp­merk­som­me på den­ne pro­blem­stil­lin­gen, slik du hen­vi­ser til. Det har vist seg vans­ke­lig å løse det­te, og det har va­ert drøf­tet ved man­ge an­led­nin­ger. Det vir­ker som at den mest sann­syn­li­ge løs­nin­gen, el­ler for­søk på løs­ning, må va­ere et kon­ti­nu­er­lig hold­nings­ar­beid over­for de som be­nyt­ter seg av det of­fent­li­ge til­bu­det på Le­ver­myr, skri­ver Lars Ma­ri­us Yt­ter­stad i et svar til Finn Fred­vig Erich­sen, som etter­ly­ser til­tak for å sen­ke far­ten i Le­ver­myr­vei­en.

– Til­tak som in­volve­rer in­for­ma­sjons­skilt, og for­buds­skilt, re­gu­le­res av veg­tra­fikk­lo­ven, og Sta­tens veg­ve­sen og po­li­ti­et på­pe­ker at det ikke er øns­ke­lig med slik re­gu­le­ring. Det an­ta­ge­lig uten virk­ning i for­hold til å gi en slik øns­ket re­du­sert tra­fikk i Le­ver­myr­vei­en, skri­ver han vi­de­re.

Prø­ver «hjerte­sone»

– Farts­over­tre­del­se­ne du be­skri­ver er en po­liti­sak, og po­li­ti­et må ut for å kon­trol­le­re at farts­gren­ser og and­re tra­fikk­reg­ler over­hol­des. Et fore­byg­gen­de til­tak som vi har tro på, er be­skre­vet i Grimstad kom­mu­nes ny­lig ved­tat­te tra­fikk­sik­ker­hets­plan, som er en stra­tegi­plan med hand­lings­plan for til­tak. Til­ta­ket er kalt «Hjerte­sone», og har som for­mål å ska­pe et bil­fritt/tra­fikk­sik­kert mil­jø i en sone rundt sko­le­ne. Vi har satt i gang et pi­lot­pro­sjekt for Landvik sko­le, og er­fa­rin­ge­ne her­fra vil ha be­tyd­ning for gjen­nom­fø­rin­gen ved de and­re sko­le­ne i kom­mu­nen. Grimstad kom­mu­ne kom­mer der­for fore­lø­pig ikke til å iverk­set­te yt­ter­li­ge­re til­tak for Le­ver­myr­vei­en, skri­ver Yt­ter­stad.

ARKIVFOTO

PO­LITI­SAK: Lars Ma­ri­us Yt­ter­stad me­ner farts­over­skri­del­ser er en po­liti­sak.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.