– Vik­tig å dem­pe ta­bu­et rundt psy­kis­ke ut­ford­rin­ger

– Å va­ere raus mot seg selv in­ne­ba­erer å god­ta at vi kan gjø­re feil og ten­ke at det går fint li­ke­vel, skri­ver Sti­ne Holm Saete­vik på veg­ne av skole­tje­nes­ten i Grimstad.

Grimstad Adressetidende - - LESERINNLEGG - B INN­LEGG Sti­ne Holm Saete­vik på veg­ne av skole­helse­tje­nes­ten i Grimstad kom­mu­ne.

Le­ser­nes me­ning: I uke 41 mar­ker­te vi i skole­helse­tje­nes­ten ver­dens­da­gen for psy­kisk hel­se på en rek­ke sko­ler. Alle har en psy­kisk hel­se og ver­dens­da­gen bi­drar til å åpne opp om te­ma­et, samt å øke kunn­ska­pen om psy­kisk hel­se. Fle­re unge sli­ter med sine tan­ker og fø­lel­ser, og nett­opp der­for er det vik­tig å snak­ke om te­ma­et og dem­pe ta­bu­et rundt psy­kis­ke ut­ford­rin­ger og li­del­ser.

Årets tema var «å va­ere raus». Raus er mu­li­gens et vans­ke­lig ord, men de­fi­ni­tivt et vik­tig ord. Man­ge for­bin­der raus­het som et gam­mel­dags ord, et ord som rom­mer mye. Å va­ere raus mot and­re kan for­kla­res som å va­ere venn­lig, varm, trygg og gav­mild. Det er å in­klu­de­re noen som kan­skje ikke har noen å hen­ge med i fri­mi­nut­tet. Det er å tåle at and­re kan gjø­re feil og der­et­ter leg­ge det bak seg. Det å va­ere raus er også å tåle at vi er for­skjel­li­ge og re­spek­te­re and­res fø­lel­ser og bak­grunn. Alle men­nes­ker har en his­to­rie, noen har en his­to­rie vi kjen­ner til og and­re har en his­to­rie vi ikke kjen­ner til. Ved å va­ere raus mot and­re så kan vi mu­li­gens bi­dra til at den per­sonen let­te­re kan ba­ere på sin his­to­rie.

En an­nen vik­tig side ved raus­het er det å va­ere raus med seg selv. Ofte kan vi va­ere har­de mot oss selv når vi gjør feil el­ler fø­ler at vi dum­mer oss ut. Å va­ere raus mot seg selv in­ne­ba­erer å god­ta at vi kan gjø­re feil og ten­ke at det går fint li­ke­vel. Det er å va­ere for­nøyd med hvor­dan vi er og ikke fo­ku­se­re på hvor­dan vi bur­de el­ler kun­ne va­ert.

I en ver­den hvor vi er om­rin­get av so­sia­le medi­er og flot­te bil­der på Insta­gram, kan det av og til va­ere vans­ke­lig å se oss selv i spei­let og ten­ke at vi er gode nok ak­ku­rat som vi er. God nok med den krop­pen vi har, god nok på sko­len, god nok på fot­ball­tre­ning, god nok i venne­gjen­gen og god nok til å va­ere oss selv. Å va­ere raus med seg selv in­ne­ba­erer også å god­ta de fø­lel­se­ne vi har. Det er ikke et tegn på svak­het at fø­lel­se­ne svin­ger el­ler det å ha psy­kis­ke ut­ford­rin­ger. Det er et tegn på styr­ke å gjen­kjen­ne fø­lel­se­ne og tør­re å si det til noen.

Selv om mar­ke­rin­gen av ver­dens­da­gen for psy­kisk hel­se kun er en dag, så må vi ta med oss bud­ska­pet vi­de­re. Va­er raus, både mot and­re og deg selv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.