HITLERS STØRS­TE STRATEGISKE FEIL

Fra Dun­kirks stren­der til Sov­jet­unio­nens fros­ne mar­ker la Hit­ler opp til sitt eget ne­der­lag.

Hitlers krig - - Innhold -

Hitlers mi­li­tæ­re stjern­etab­ber

Ijuni 1940 var Det tred­je rike på top­pen av sin makt. Den tys­ke hæ­ren had­de stor­met Tsjekkoslovakia, Po­len, Nor­ge, Dan­mark, Ne­der­land, Bel­gia, Lux­em­burg og Frank­ri­ke. Sam­men med sin fa­scis­tis­ke for­bunds­fel­le Mus­so­li­ni kon­trol­ler­te Hit­ler det al­ler mes­te av det kon­ti­nen­ta­le Euro­pa. Bare sju år etter å ha tatt mak­ten i Tysk­land, og mind­re enn et år etter at and­re ver­dens­krig had­de brutt ut, mar­sjer­te Hit­ler som en koloss over Euro­pa. Men de tid­li­ge tys­ke suk­ses­se­nes om­fang og hur­tig­het skap­te fatalt overmot og ar­ro­gan­se hos fø­re­ren. Hit­ler trod­de han ikke kun­ne ta feil, men der tok han feil.

Hitlers enes­te mi­li­tæ­re er­fa­ring var den han had­de høs­tet som lanse­kor­po­ral i skyt­ter­gra­ve­ne un­der førs­te ver­dens­krig, da han frak­tet mel­din­ger mel­lom ho­ved­kvar­te­ret og fron­ten. Han had­de in­gen kom­man­do­er­fa­ring, men det hind­ret ham ikke i å ut­nev­ne seg selv til «første­sol­dat av det tys­ke ri­ket» da kri­gen brøt ut i 1939.

Hit­ler for­holdt seg til krig som en en­tu­si­as­tisk ama­tør. Han fing­rans­ket ord­rer, fra over­kom­man­do­ens plan og helt ned til re­gi­ments­nivå, og end­ret ofte in­struk­ser tross pro­tes­ter fra of­fi­se­re­ne som had­de skre­vet dem. Inn­blan­din­gen hans spil­te li­ten rol­le un­der blitz­kri­gen i ØstEuro­pa og sla­get om Frank­ri­ke, men da de tys­ke an­gre­pe­ne be­gyn­te å mis­lyk­kes, blan­det han seg enda mer inn. Hvis ge­ne­ra­le­ne vå­get å mot­si ham for ofte, skif­tet han dem ut.

Had­de Hit­ler hørt på de mer er­far­ne kom­man­dan­te­ne sine, kun­ne han kan­skje unn­gått tre strategiske feil. Det var Hitlers klos­set­he­ter som gjor­de det mu­lig for Stor­bri­tan­nia å kjem­pe vi­de­re, trakk USA inn i kri­gen tid­li­ge­re enn nød­ven­dig og kos­tet mil­lio­ner av liv i en urea­lis­tisk innmarsj i Sov­jet­unio­nen. Had­de fø­re­ren unn­gått dis­se fei­le­ne, er det ikke sik­kert han had­de be­høvd å av­slut­te kri­gen gjemt i en bun­ker i Ber­lin med Det tred­je rike i rui­ner rundt seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.