TESTAMENTET

29. APRIL 1945 HITLERS ONDE RE­GI­ME ER OM­SI­DER SLUTT, MEN MAN­NEN SELV ANG­RER IN­GEN­TING

Hitlers krig - - Hitlers 10 Skjellsettende Opplevelser -

Hitlers fem­ti­seks­års­dag, 20. april 1945, var in­gen­ting å fei­re. Det tys­ke ri­kets le­der had­de sit­tet in­ne­stengt i førerbunkeren i Ber­lin de tre sis­te må­ne­de­ne mens al­li­er­te styr­ker ryk­ket nær­me­re på alle kan­ter. I lø­pet av de nes­te da­ge­ne ble Her­mann Göring og Hein­rich Him­mler fra­tatt alle tit­ler da de tok av­stand fra Hit­ler og det døds­døm­te re­gi­met hans, men de tit­le­ne be­tyd­de lite el­ler in­gen­ting nå som ri­ket falt i grus.

29. april gif­tet Hit­ler seg med Eva Braun og trakk seg til­ba­ke til et lite rom i bun­ke­ren sam­men med sek­re­tæ­ren, Traudi Jun­ge, for å dik­te­re testamentet sitt. I det do­ku­men­tet fort­sat­te Hit­ler å ral­je­re mot jø­de­ne, og han trod­de fort­satt hel­hjer­tet på na­sjo­nal­so­sia­lis­men. Han over­lot kon­trol­len over ri­ket til Karl Dö­nitz, le­de­ren for den tys­ke ma­ri­nen, mens Joseph Goeb­bels – det enes­te ledende med­lem­met av re­gi­met som ble hos Hit­ler i bun­ke­ren – ble ut­nevnt til kans­ler. Dö­nitz skul­le over­gi seg til de al­li­er­te før en uke var omme, Goeb­bels skul­le begå selv­mord sam­men med kone og barn enda tid­li­ge­re. Om­kring 36 ti­mer etter at Hit­ler un­der­teg­net testamentet, da Hit­ler had­de fått vite at Mus­so­li­ni var død og at de sis­te lo­ja­le mann­ska­pe­ne i Ber­lin holdt på å gå tom­me for am­mu­ni­sjon, tok Hit­ler og hans nye kone far­vel med de få som var igjen i sta­ben og gikk inn på det per­son­li­ge kon­to­ret hans. En time se­ne­re gjal­let et ens­lig smell gjen­nom det un­der­jor­dis­ke an­leg­get.

Hitlers tje­ner åp­net dø­ra og fant beg­ge døde. Eva had­de svel­get en blå­syre­kap­sel, Hit­ler had­de skutt seg i ho­det. Men som det fram­går av testamentet, døde Hit­ler uten an­ger. Han var sik­ker på sin for­skrud­de ideo­lo­gis be­ret­ti­gel­se helt til det sis­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.