ØLKJELLER-KUPPET

Hitlers krig - - Unge År Et Uhyre Blir Til -

Man­ge hev­der at Ølkjellerkuppet i 1923 var hand­lin­gen som til syv­en­de og sist etab­ler­te Hit­ler som en na­sjo­nal gal­lions­fi­gur, selv om det lo­gis­tisk sett mis­lyk­tes to­talt. Ak­sjo­nen var hans førs­te for­søk på å styr­te det lite handle­kraf­ti­ge re­gi­met som ble satt inn etter at Tysk­land tap­te kri­gen mot de al­li­er­te i for­ri­ge ti­år. Men hva fikk den po­pu­lis­tis­ke po­li­tis­ke le­de­ren til å tro at et slikt trekk vir­ke­lig kun­ne føre fram?

Opp­le­vel­se­ne hans som krigs­ve­te­ran var en av driv­kref­te­ne bak den over­be­vis­nin­gen, men sli­ke min­ner ma­ni­fes­ter­te seg på en gans­ke an­nen måte for det tid­li­ge 1920-tal­lets Hit­ler. Han var ikke len­ger en kurér som måt­te ta seg fram mel­lom skudd og mor­ter­gra­na­ter ved fron­ten, nå var han en le­der med hundre­vis av til­hen­ge­re både i sta­ten og i fol­ket. Han had­de sin egen para­mi­li­tæ­re styr­ke, SA, som lyst­ret hans mins­te vink og ofte ble brukt til å an­gri­pe kjen­te so­sia­list­grup­per for å øde­leg­ge fot­fes­tet de­res i Mün­chen og and­re om­rå­der.

En an­nen teori går ut på at Hit­ler ald­ri ven­tet at kuppet skul­le føre fram, han viss­te at for­sø­ket i seg selv var nok til å heve den lo­ka­le virk­som­he­ten hans til na­sjo­nal sta­tus. Hvis det­te stem­mer, var det et ri­si­ka­belt trekk i og med at sam­men­stø­te­ne mel­lom de 2000 nazistene un­der hans kom­man­do og det bay­ers­ke po­li­ti­et kos­tet 16 na­zis­ter og fire po­liti­folk li­vet. Men til syv­en­de og sist fikk Hit­ler stort ut­byt­te av at han tok den sjan­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.