IN­VA­SJONS­PLA­NER: OPERASJON SJØLØVE

Hitlers krig - - Andre Verdenskrig Hitlers Slag Om Storbritannia -

I den opp­rin­ne­li­ge in­va­sjons­pla­nen Sjøløve skul­le den tys­ke hæ­ren gjø­re land­gang i tre grup­per. Den førs­te mel­lom Rams­gate og Do­ver, den and­re mel­lom Do­ver og Is­le of Wight, den tred­je mel­lom Do­ver og Ly­me Bay i vest. I den­ne ver­sjo­nen av pla­nen skul­le 6. armé, som til­hør­te Armé­grup­pe C, leg­ge ut fra Cher­bourg-halv­øya og gå til Ly­me Bay, slik at de fikk en bre­dest mu­lig front å dri­ve inn­over i lan­det før de sving­te til­ba­ke mot Lon­don slik kar­tet vi­ser. Den tys­ke ma­ri­nen var imot en så bred front, de hev­det at de ikke had­de nok far­tøy til å ver­ne flan­ke­ne, så ope­ra­sjons­pla­nen end­ret seg i lø­pet av som­mer­en. Men det hand­let hele ti­den om et kon­sen­trert an­grep i sør­øst. Armé­grup­pe A, som had­de gjort det så godt un­der kri­gen i Frank­ri­ke, skul­le lede inn­mar­sjen der.

Iføl­ge den en­de­li­ge pla­nen skul­le seks di­vi­sjo­ner fra 16. armé leg­ge ut fra Rot­ter­dam, Os­ten­de, An­twer­pen, Dun­kirk og Ca­lais, og gå i land ved Folke­stone, spre seg og erob­re et bro­hode mel­lom Had­low og Can­ter­bury. I mel­lom­ti­den skul­le tre di­vi­sjo­ner fra 9. armé i Le Hav­re ta et om­rå­de fra Cuck­me­re til Brighton og ryk­ke inn­over i lan­det for å ut­vi­de bro­ho­det. Fall­skjerm­je­ge­re skul­le lan­de nord for Do­ver.

Mann­ska­pe­ne skul­le gå i land i fire bøl­ger. Den førs­te, 50 000 mann, skul­le gjø­re land­gang i lø­pet av de to førs­te ti­me­ne. Res­ten, 75 000 mann, skul­le føl­ge etter to ti­mer se­ne­re. Så skul­le to nye di­vi­sjo­ner lan­de hver fjer­de dag, slik at 16 di­vi­sjo­ner vil­le være i gang etter fire uker. Enda ni di­vi­sjo­ner – tred­je og fjer­de bøl­ge – skul­le være på plass før seks uker var omme.

Hitlers opp­rin­ne­li­ge plan for Operasjon Sjøløve måt­te gjen­nom man­ge mo­di­fi­ka­sjo­ner

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.