SEKSDAGERSKRIGEN

«ISRAELERNE BRUK­TE MAN­GE ÅR PÅ Å FORBEREDE SEG PÅ DEN­NE KRIGEN, OG VI FORBEREDTE OSS BARE PÅ PARADER.»

Kriger 1950-1995 - - INNHOLD - BRI­GADE­GE­NE­RAL TAHSIN ZAKI, EGYPTS FLYVÅPEN

Ut­fal­let av Seksdagerskrigen i 1967 dan­ner mye av bak­grun­nen for se­ne­re kon­flik­ter mel­lom pa­le­sti­ner­ne og Is­rael.

Ut­fal­let av Seksdagerskrigen i 1967 dan­ner mye av bak­grun­nen for se­ne­re kon­flik­ter mel­lom pa­le­sti­ner­ne og Is­rael. I det­te tred­je større sam­men­stø­tet mel­lom Is­rael og ara­ber­sta­te­ne fikk Is­rael kon­troll over den stra­te­gisk vik­ti­ge Go­lan­høy­den, Vest­bred­den og Si­nai­halv­øya. Det var også et al­vor­lig slag for sov­je­tisk tek­no­lo­gi og mi­li­ta­er tenk­ning. FNS ved­tak fra 1948 skul­le dan­ne grunn­lag for opp­ret­tel­sen av både Is­rael og en pa­le­stinsk stat. Ara­ber­sta­te­ne fra­rå­det pa­le­sti­ner­ne å god­ta ved­ta­ket og lov­te å ut­slet­te den jø­dis­ke sta­ten. Is­rael vant imid­ler­tid den på­føl­gen­de krigen, mot al­le odds. Egypt an­nek­ter­te så Gaza-stri­pen og Jor­dan ok­ku­per­te Vest­bred­den, om­rå­der til­tenkt den pa­le­stins­ke sta­ten. Her­fra drev pa­le­stins­ke ge­rilja­grup­per sta­di­ge an­slag mot Is­rael med egyp­tisk og sy­risk støt­te. I 1953 steng­te Egypt Israels ad­gang til Røde­ha­vet gjen­nom Ti­ran­stre­det, noe som igjen med­før­te at Is­rael gikk med Stor­bri­tan­nia og Frank­ri­ke i Suez­kri­gen i 1956. Etter en knu­sen­de is­ra­elsk sei­er ble stre­det åp­net og en freds­styr­ke fra FN ut­plas­sert på Si­nai­halv­øya (UNEF).

For de to­ta­li­ta­ere ara­ber­sta­te­ne ble hat­pro­pa­gan­da mot Is­rael er­stat­ning for vel­stand og fram­gang for egen be­folk­ning, og spørs­må­let om hvem som ha­tet mest, ble en vik­tig brik­ke i makt­kam­pen mel­lom de arabiske statene. Kon­flik­ten ble også vevd inn i den kal­de krigen. Sovjetunionen støt­tet opp­ret­tel­sen av Is­rael, men sta­ten ut­vik­let seg til et vest­lig de­mo­kra­ti, og fra 1955 mot­tok de arabiske statene 1700 strids­vog­ner, 2400 ka­no­ner, 500 kamp­fly i til­legg til 1400 råd­gi­ve­re og pen­ger. Etter at Ha­fez al-as­sad og det ra­di­ka­le Ba’ath-par­ti­et kom til mak­ten i Sy­ria i 1966, mot­tok Sy­ria ale­ne 428 mil­lio­ner dol­lar bare det året.

Men Mosk­va øns­ket ikke en krig som kun­ne es­ka­le­re – bare å opp­rett­hol­de spen­nin­gen, og i ut­gangs­punk­tet ble ikke Is­rael fa­vo­ri­sert av USA, men ara­ber­nes mis­lig­hold av gjeld og hat­pro­pa­gan­da før­te til stans i all hjelp, med unn­tak av til Jor­dan. Først un­der Ken­ne­dy (1961–1963) ble det solgt vå­pen til Is­rael, men USA var fort­satt skep­tisk til å fram­stå som jø­de­nes vik­tigs­te vå­pen­le­ve­ran­dør.

Israels stra­te­gis­ke stil­ling i 1966 var ut­satt. Lan­det var om­gitt av 30 fiendt­li­ge di­vi­sjo­ner oppstilt langs en 103-mil lang grense, og de arabiske statene importerte årlig dobbelt så mye vå­pen som Is­rael.

Det var knapt en flik av lan­dets ter­ri­to­ri­um som ikke var in­nen rekke­vid­de av arabisk ar­til­le­ri. På sitt sma­les­te var Is­rael bare 15 kilo­me­ter bredt og kun­ne på kort tid kut­tes i to. Israels va­ep­ne­de styr­ker (IDF – Is­rael De­fen­ce For­ces) var ba­sert på all­menn verne­plikt for både kvin­ner (18 må­ne­der) og menn (mi­ni­mum 2,5 år). Der­et­ter fulg­te år­li­ge re­pe­ti­sjons­øvel­ser inn­til fyl­te 52 år. Fri­vil­lig­het og per­son­lig ini­tia­tiv var opp­munt­ret, noe som også løp sam­men med en ufor­mell le­der­stil og flek­si­belt kom­mando­sys­tem.

Stri­dig­he­ter om rett til dyr­king av jor­da i den de­mi­li­ta­ri­ser­te so­nen og sy­ris­ke for­søk på å av­le­de Jor­dan­el­ven, ut­løs­te fle­re grense­tref­nin­ger som in­volver­te ar­til­le­ri mot is­ra­els­ke lands­byer og is­ra­els­ke gjen­gjel­del­ses­an­grep fra luf­ten. Israelerne an­grep også mål i Jor­dan for å pres­se Hussein til å slå til mot den pa­le­stins­ke ter­ror­or­ga­ni­sa­sjo­nen Fatah, som med sy­risk, jor­dansk og egyp­tisk støt­te sto bak 93 ter­ror­ak­sjo­ner mot is­ra­els­ke mål bare i 1966.

Et arabisk topp­møte i 1964 had­de ut­pekt Egypt som le­der, ikke bare ut fra lan­dets stør­rel­se, men også pre­si­dent Gamal Ab­del Nas­sers po­pu­la­ri­tet i den arabiske ver­den. Topp­mø­tet la opp en stra­te­gi som vil­le fram­pro­vo­se­re en kort­va­rig kon­flikt, hvor Is­rael skul­le kjø­re seg fast i en tre­dob­bel for­svars­lin­je på Si­nai (Sei­ers­pla­nen). Etter tre–fi­re da­ger skul­le FN stan­se stri­den og la Is­rael fram­stå som ag­gres­si­ve. Israels sto­re skrekk var også at FN vil­le tvin­ge gjen­nom en vå­pen­hvi­le etter 24–72 ti­mer, og at man da ikke had­de ruk­ket å dri­ve ara­ber­ne til­ba­ke, men egyp­ter­ne had­de ikke res­sur­ser til å byg­ge fer­dig for­svars­ver­ke­ne, og sto­re styr­ker var fort­satt bun­det opp i in­ter­ven­sjo­nen i den jeme­nit­tis­ke bor­ger­kri­gen. Arabisk

«ISRAELS STRA­TE­GIS­KE STIL­LING I 1966 VAR UT­SATT, OM­GITT AV 30 FIENDT­LI­GE DI­VI­SJO­NER OPPSTILT LANGS EN 103-MIL LANG GRENSE, OG DE ARABISKE STATENE IMPORTERTE ÅRLIG DOBBELT SÅ MYE VÅ­PEN SOM IS­RAEL. DET VAR KNAPT EN FLIK AV LAN­DETS TER­RI­TO­RI­UM SOM IKKE VAR IN­NEN REKKE­VID­DE AV ARABISK AR­TIL­LE­RI.»

sam­ar­beid for­ut­sat­te også stan­dar­di­se­ring av ut­styr og or­ga­ni­sa­sjon, men le­der­ne fort­sat­te sine in­tri­ger mot hver­and­re på al­le ni­vå­er, og for­frem­mel­ser var styrt av po­li­tis­ke lo­ja­li­tets­bånd og ikke kom­pe­tan­se. Kao­set var per­soni­fi­sert i Abd al-ha­kim – bed­re kjent som Amer, Nas­sers ustyr­li­ge og ag­gres­si­ve felt­mar­skalk, som blant an­net send­te ord­re di­rek­te til felt­en­he­ter uten at stabs­ledd en­gang fikk ori­en­te­ring. Egypts of­fi­si­el­le for­svars­sjef, general Al-fa­riq Mur­tagi, var for øv­rig en ka­pa­bel fi­gur, men var spilt ut over side­lin­jen av Amer.

For å øke spen­nin­gen fab­rik­ker­te Sovjetunionen etter­ret­nings­rap­por­ter om at is­ra­els­ke styr­ker sam­let seg ved gren­sen til Sy­ria. Un­der sitt moskva­be­søk i april 1967 fikk pre­si­den­ten i Egypts na­sjo­nal­for­sam­ling, An­war Sa­dat, mel­ding om at 10–12 is­ra­els­ke bri­ga­der vil­le an­gri­pe mel­lom 16. og 22. mai. Som svar sat­te Nas­ser Egypt i krigs­be­red­skap. For­svars­lin­je­ne ble be­man­net, men for­flyt­nin­gen var kao­tisk. Av­de­lin­ger kjør­te rundt uten å fin­ne fram til sine po­si­sjo­ner, og de­ploy­e­rin­gen var på langt na­er full­ført da Is­rael an­grep. I til­legg til grense­styr­ker på 30 000 mann inn­be­fat­tet det­te 2., 4., 5., 6. og 7. di­vi­sjon. Hver be­sto av ca. 15 000 mann, nes­ten 100 T-54/55 strids­vog­ner, 150 pans­re­de per­so­nell­kjøre­tøy pluss ar­til­le­ri og SU-100 pan­ser­je­ge­re. I til­legg kom en pa­le­stinsk di­vi­sjon i Gaza på rundt 10 000 mann.

14. mai var den egyp­tis­ke opp­byg­gin­gen vokst seg så om­fat­ten­de at man ikke len­ger spur­te seg om det ble krig, men når. Is­ra­elsk etter­ret­ning had­de ikke reg­net med at ara­ber­sta­te­ne vil­le va­ere kla­re for et an­grep før na­er­me­re 1970. De var for så vidt ikke kla­re i juni 1967 hel­ler, men man had­de

glemt å ta i be­trakt­ning at de kun­ne gå til an­grep ufor­be­redt. Egyp­tis­ke over­flyv­nin­ger over Di­mo­na-re­ak­to­ren 17. og 25. mai økte spen­nin­gen yt­ter­li­ge­re. Stats­mi­nis­ter Le­vi Es­hkol var redd for å rett­fer­dig­gjø­re et egyp­tisk an­grep, mis­te ame­ri­kansk støt­te og pro­vo­se­re fram sov­je­tisk in­ter­ven­sjon, men slik til­bake­hol­den­het mis­tet grad­vis ter­reng. 16. mai fikk UNEF be­skjed om å for­la­te Egypt, noe de gjor­de uten vi­de­re pro­tes­ter fra FN. Sam­me kveld ble det ut­veks­let ild over gren­sen.

Da UNEF dro, be­sat­te egyp­tis­ke sol­da­ter også Shatt al-Arab, på vest­si­den av Ti­ran­stre­det, og som Amer ut­tryk­te det, kun­ne man ikke la egyp­tis­ke sol­da­ter se på at is­ra­els­ke skip seil­te for­bi. Fra 23. mai kl. 02.30 var stre­det i prak­sis stengt, og makt­ba­lan­sen i den is­ra­els­ke re­gje­rin­gen tip­pet mer og mer i fa­vør av et for­kjøps­an­grep. Et bri­tisk for­slag gikk ut på at en in­ter­na­sjo­nal kon­voi skul­le sen­des igjen­nom for å fram­tvin­ge en åp­ning (Operasjon Re­gat­ta), men det­te klar­te ikke

å sam­le nød­ven­dig in­ter­na­sjo­nal støt­te. Sam­ti­dig ta­e­ret be­red­ska­pen på IDFS mo­ral og kos­tet $ 20 mil­lio­ner om da­gen. USA til­bød pen­ger og vå­pen for at Is­rael skul­le av­stå fra et for­kjøps­an­grep. Men israelerne nek­tet å ri­si­ke­re et øde­leg­gen­de slag på eget ter­ri­to­ri­um. De treng­te bare USAS po­li­tis­ke støt­te og at de av­skrek­ket en sov­je­tisk in­ter­ven­sjon. Hel­ler ikke ble så mye som en mut­ter sendt fra USA så lenge kam­pe­ne ras­te.

Opp­munt­ret av at sper­rin­gen av Ti­ran­stre­det ikke fikk kon­se­kven­ser, trakk Amer 9000 mann og 200 strids­vog­ner rundt 14. pan­ser­bri­ga­de, un­der le­del­se av general Sa’ad al-din Shaz­li, ut av for­svars­lin­je­ne. Dis­se grup­per­te for Operasjon al-asad som skul­le kut­te Is­rael i to over Ne­gev­ør­ke­nen. Det­te var stikk i strid med hva ara­ber­sta­te­ne had­de blitt enig om, og føl­ge­lig fikk også fle­re en­he­ter mot­stri­den­de ord­re. I til­legg var pla­ne­ne ba­sert på kart og fly­fo­to­gra­fi­er fra and­re ver­dens­krig og plas­ser­te største­par­ten av Egypts styr­ker godt in­nen­for rekke­vid­de av det is­ra­els­ke fly­vå­pe­nets (IAF) ja­ger­bom­be­re. Fle­re egyp­tis­ke re­ser­vis­ter stil­te også uten vå­pen og uni­for­mer. 20 % av egyp­tis­ke strids­vog­ner, en fjerde­del av ar­til­le­ri­et og en tredje­del av fly­ene var ikke ope­ra­ti­ve. Styr­ke­ne fikk hel­ler ikke mu­lig­het til å øve på opp­drag el­ler en­gang stu­de­re ord­re før de skul­le gjen­nom­fø­res.

Jor­dan inn­så håp­løs­he­ten i Egypts po­li­tikk, men et an­grep på Is­rael var vold­somt po­pu­la­ert i be­folk­nin­gen, ikke minst blant pa­le­sti­ner­ne på Vest­bred­den. Is­rael ba Hussein inn­sten­dig om å vise til­bake­hol­den­het, men kon­gen had­de val­get mel­lom å va­ere nøy­tral, bli kas­tet fra mak­ten el­ler å gå med Nas­ser og bli knust av Is­rael på slag­mar­ken. Han valg­te det sis­te, til­lot ut­plas­se­ring av and­re arabiske styr­ker på sitt ter­ri­to­ri­um og sat­te lan­dets va­ep­ne­de styr­ker un­der egyp­tisk kom­man­do.

Det si­vi­le Is­rael ble også pre­get av krigs­fa­ren. Det ble gravd skyt­ter­gra­ver, byg­get til­flukts­rom og holdt luft­vern­øvel­ser. Be­folk­nin­gen grav­de 10 000 gra­ver, gjor­de i stand eks­tra syke­hus­sen­ger, ga blod og gjor­de for­be­re­del­ser til eva­ku­e­ring av barn til ut­lan­det samt or­ga­ni­ser­te ar­beids­tje­nes­te til er­stat­ning for dem som dro til fron­ten.

Blant jø­der i ut­lan­det ble det også gitt blod og sam­let inn pen­ger til Is­rael. Fra lag­re i Tysk­land ble det gitt 20 000 ame­ri­kans­ke gass­mas­ker, men 1. juni had­de stem­nin­gen i Is­rael snudd. Pa­nik­ken had­de lagt seg, det var ro i re­gje­rin­gen, og roen had­de også sen­ket seg over IDF. Ut­gangs­stil­lin­ger ble fast­lagt og opp­drag trent på. I re­gje­rin­gen hå­pet stats­mi­nis­ter Es­hkol og uten­riks­mi­nis­ter Ab­ba Eban i det lengs­te på en in­ter­na­sjo­nal løs­ning, men på re­gje­rings­mø­tet 4. juni ble det en­de­lig gitt grønt lys for an­gre­pet. Sam­me kveld kun­ne egyp­tis­ke grense­styr­ker rap­por­te­re om økt is­ra­elsk ak­ti­vi­tet, men Nas­ser, Amer og fle­re and­re egyp­tis­ke le­de­re var ikke å få tak i

5. juni Si­nai

Da­va­eren­de sjef for IAF, Ezer Weiz­man, had­de brukt fi­re år på å plan­leg­ge første­sla­get mot Egypts flyvåpen, (Operasjon Mo­ked – Fokus). I 1966 tok Mor­de­chai (Mot­ti) Hod over IAF, men Weiz­man be­holdt stil­lin­gen som ope­ra­tiv sjef. Rygg­ra­den i IAF be­sto av 65 Mi­ra­ge III ja­ger­bom­be­re, men også 135 om­byg­de

tre­nings­fly og kamp­fly av eld­re mo­dell skul­le del­ta. I mot­set­ning til sine arabiske mot­styk­ker var de is­ra­els­ke fly­ene bra ved­li­ke­holdt og pi­lo­te­ne topp­tren­te. De had­de øvd på opp­dra­get lenge og bom­bet mo­del­ler av egyp­tis­ke ba­ser, ba­sert på inn­gå­en­de etter­ret­nings­in­for­ma­sjon om ut­grup­pe­rin­gen av det egyp­tis­ke fly­vå­pe­net.

Start­skud­det gikk klok­ka 07.10 is­ra­elsk tid, og 20 mi­nut­ter se­ne­re had­de IAF 200 fly i luf­ten, på vei mot 11 uli­ke egyp­tis­ke mål. Bare 12 ja­ger­fly var holdt til­ba­ke i re­ser­ve for å be­skyt­te Israels eget ter­ri­to­ri­um. Største­par­ten av fly­ene fløy vest ut­over Mid­del­ha­vet, i en høy­de på 15 me­ter, for å unn­gå å bli opp­da­get av egyp­ter­nes rundt 82 ra­dar­sta­sjo­ner. And­re fløy like lavt ut­over Røde­ha­vet i sør. Styr­ken var un­der­lagt streng ra­dio­taus­het som ikke en­gang til­lot nød­sig­na­ler om noen fikk tek­nis­ke vans­ke­lig­he­ter. De ble opp­da­get av jor­dansk ra­dar, og var­sel ble sendt til Egypt. Egyp­ter­ne had­de imid­ler­tid skif­tet ko­der da­gen i for­vei­en, uten å in­for­me­re Jor­dan, og var der­for ute av stand til å de­chiff­re­re mel­din­ge­ne. Egyp­tis­ke pi­lo­ter satt og spis­te

fro­kost etter å ha va­ert ute på pa­trul­je ved sol­opp­gang, tids­punk­tet de trod­de var mest sann­syn­lig for et is­ra­elsk an­grep. Over­ras­kel­sen var der­for full­kom­men.

07.30 nåd­de de is­ra­els­ke fly­ene sine mål. Like før steg de til 300 me­ters høy­de og trig­get der­med den egyp­tis­ke ra­dar­vars­lin­gen. De egyp­tis­ke pi­lo­te­ne var der­for på full fart ut til fly­ene og i ferd med å ta av, da israelerne an­grep i grup­per på fi­re. Ved førs­te over­flyv­ning slapp de bom­be­ne og ut­før­te så tre til fi­re til og be­skjøt mål på bak­ken med ma­skin­ka­no­ner. Førs­te prio­ri­tet var Mig-fly og rulle­ba­ne­ne for å hind­re at langt­rek­ken­de bombe­fly kun­ne sen­des mot mål i Is­rael. Fle­re av ba­se­ne had­de bare én bane og ble ef­fek­tivt satt ut av spill med de nye fall­skjerm­sta­bi­li­ser­te Du­ren­dal-bom­be­ne som skjøt strids­ho­det ned i dek­ket og dan­net fem me­ter bre­de og 1,6 me­ter dype kra­tre. Der­et­ter ble ra­kett­bat­te­ri­er og ra­dar­sta­sjo­ner slått ut. I de førs­te bøl­ge­ne mis­tet egyp­ter­ne 30 Tuplolev-16 trans­port­fly, 27 Il­lus­hin-28, 12 Suk­hoi-7, 90 MIG-21, 20 MIG-19, 75 MIG-17, i til­legg til 32 trans­port­fly og he­li­kopt­re av uli­ke and­re ty­per. Iføl­ge is­ra­elsk etter­ret­ning ble rundt en tredje­del av Egypts pi­lo­ter drept. På top­pen av det­te had­de Egypts luft­vern fått ord­re fra Amer om ikke å sky­te, av frykt for at de vil­le tref­fe egne fly på vei til og fra mål i Is­rael. 10.35 kun­ne Hod er­k­la­ere at det egyp­tis­ke fly­vå­pe­net had­de slut­tet å ek­sis­te­re og bare 37 Mig-fly var ope­ra­ti­ve. Rap­por­ter ble ig­no­rert av Amer-til­hen­ge­re i for­svars­le­del­sen, som ikke stol­te på Nas­ser-lo­ja­le of­fi­se­rer i fly­vå­pe­net, og mens ra­dio­sta­sjo­ne­ne pøs­te ut pro­pa­gan­da om egne fly­styr­kers suk­sess, brøt ju­be­len over at krigen en­de­lig had­de be­gynt, løs i ga­te­ne i arabiske byer.

I lik­het med Fokus inn­be­fat­tet bakke­of­fen­si­ven, med kode­navn Rødt la­ken, bare an­grep på egyp­tis­ke styr­ker. I alt 275 000 sol­da­ter og 1100 strids­vog­ner had­de be­ve­get seg mot gren­sen i ly av natte­mør­ket. Ca. 08.15 gikk start­skud­det for bakke­an­gre­pet. Pla­ne­ne for fram­ryk­kin­gen ble lagt like før. Spyd­spis­sen var general Tals ug­dah (di­vi­sjon), med sine 250 strids­vog­ner, 50 ka­no­ner og en fall­skjerm­bri­ga­de med kurs for den 11 kilo­me­ter lan­ge Ra­fa­hk­løf­ten. Over­for seg had­de de fi­re egyp­tis­ke di­vi­sjo­ner, skjult i be­tong­bun­ke­re, dek­ket av ar­til­le­ri og be­skyt­tet av mine­felt og pigg­tråd.

Det størs­te hin­de­ret var to bri­ga­der som had­de for­skan­set seg ved Sheikh Zu­weid, 13 kilo­me­ter sør­vest for Ra­fah. Israels 7. pan­ser­bri­ga­de, med 66 Cen­tu­rion- og Patton-strids­vog­ner i spiss, un­der le­del­se av oberst Sh­mu­el Go­nen, pas­ser­te rett foran ne­sen på Josef Sta­lin-strids­vog­ne­ne i egyp­ter­nes 11. pan­ser­bri­ga­de, som trod­de de var venn­lig­sin­ne­de. De rea­ger­te hel­ler ikke da is­rae­ler­nes 35. fall­skjerm­bri­ga­de gikk til fron­tal­an­grep og over­man­net mann­ska­pe­ne. En av år­sa­ke­ne var at egyp­tisk etter­ret­ning trod­de hard­nak­ket at israelerne ikke vil­le an­gri­pe ak­ku­rat der, men len­ger sør i Si­nai. Fall­skjerm­bri­ga­den gikk vi­de­re til å ta Ra­fah, mens Go­nens pan­ser pres­set vi­de­re vest­over langs kyst­stri­pen for å sik­re at vin­den fra sjø­en gjor­de det umu­lig for egyp­ter­ne å bru­ke gift­gass (egyp­ter­ne had­de nett­opp brukt gass i Je­men).

På vei­en mot Khan You­nis møt­te oberst Me­nachem Avi­rams 60. bri­ga­de li­ten mot­stand da de sving­te rundt for å an­gri­pe byen sør­fra med 86 M4 Sher­man- og fransk­byg­de Amx-strids­vog­ner. Men så strøm­met det til fle­re egyp­tis­ke T-34-vog­ner fra om­rå­det rundt, og trop­per fra den 60. pa­le­stins­ke di­vi­sjo­nen gjor­de sto­re inn­hogg i de is­ra­els­ke styr­ke­ne. Opp­kla­rings­en­he­te­ne led sto­re tap og ble fast­låst. Også Go­nen, som pas­ser­te nord for Khan You­nis, mis­tet

«DEN IS­RA­ELS­KE SIVILBEFOLKNINGEN FIKK IKKE NOE 'FA­REN OVER'-SIGNAL DEN FØRS­TE DA­GEN. DE VISS­TE HEL­LER IKKE HVOR­DAN SI­TUA­SJO­NEN VAR VED FRON­TEN, EL­LER OM DE KUN­NE VEN­TE AT ARABISKE STYR­KER BAN­KET PÅ DØRENE TIL KJELLERNE OG TILFLUKTSROMMENE DE SATT I.»

seks strids­vog­ner. Etter fi­re ti­mer klar­te 60. bri­ga­de imid­ler­tid å slå seg gjen­nom og kun­ne fort­set­te mot Ra­fah.

Ved Sheikh Zu­weid had­de egyp­ter­ne 20 ka­no­ner og 66 for­el­de­de strids­vog­ner til rå­dig­het. Ge­ne­ral­ma­jor Abd al-aziz Su­li­man og res­ten av sta­ben had­de in­gen fel­t­er­fa­ring og ble full­sten­dig iso­lert fra res­ten av de egyp­tis­ke av­de­lin­ge­ne da israelerne na­er­met seg. Men en­kelt­vis klar­te de uli­ke stil­lin­ge­ne å gjø­re hard mot­stand og slo ut fle­re strids­vog­ner. Til slutt måt­te Go­nen kal­le inn luft­støt­te og tungt ar­til­le­ri. Da Su­li­man og fle­re av of­fi­se­re­ne ble drept, flyk­tet imid­ler­tid de egyp­tis­ke for­sva­rer­ne fra 2000 døde og sårede samt 40 strids­vog­ner.

Sam­ti­dig som kam­pe­ne ras­te om Ra­fah og Khan You­nis, pres­set IDFS 79. pan­ser­bri­ga­de 11 kilo­me­ter vest­over inn i Ji­ra­dik­løf­ten, som ble for­svart av egyp­ter­nes 112. in­fan­teri­bri­ga­de. Også her trod­de for­sva­rer­ne at det var de­res egne styr­ker som var i be­ve­gel­se – helt til an­gri­pe­ren var midt­veis gjen­nom. Snart ras­te det imid­ler­tid har­de kam­per om kløf­ten, men 22.00 var egyp­ter­ne ned­kjem­pet, og 79. bri­ga­de kun­ne inn­ta byen Al-arish, etter å ha ryk­ket fram 30 kilo­me­ter på én dag. Der­med ble et plan­lagt fall­skjerm­an­grep nes­te mor­gen, støt­tet av sjø- og luft­strids­kref­ter, over­flø­dig, og fall­skjerm­styr­ken kun­ne om­di­ri­ge­res til det hardt pres­se­de for­sva­ret av Je­ru­sa­lem.

Ved Umm Qatef, sør for Khan You­nis, had­de 16 000 mann fra Egypts 2. di­vi­sjon for­skan­set seg med 90 strids­vog­ner og 80 ka­no­ner i tre ho­ved­lin­jer som var ti kilo­me­ter lan­ge og til sam­men tre kilo­me­ter dype. De blok­ker­te Abu-agei­la, et vei­knute­punkt som blant an­net le­det til Mit­la­pas­set. Det hjalp lite at de had­de gode stil­lin­ger når de ble le­det av den udu­ge­li­ge ge­ne­ral­ma­jo­ren, og Amers na­ere venn, Sa’di Nagib – et ly­sen­de ek­sem­pel på at le­den­de po­si­sjo­ner i det egyp­tis­ke for­sva­ret ble for­delt etter per­son­li­ge nett­verk og ikke dyk­tig­het. Opp­ga­ven med å ned­kjem­pe Umm Qatef falt på Ari­el Sha­ron og hans 38. di­vi­sjon. Un­der Suez­kri­gen had­de israelerne lidd sto­re tap ak­ku­rat her, og for å unn­gå gjen­ta­kel­se an­grep Sha­ron over sand­dy­ne­ne nord for de egyp­tis­ke po­si­sjo­ne­ne, et om­rå­de som for­sva­re­ne ikke reg­net med det gikk an å for­se­re med pan­ser. Sam­ti­dig tok et luft­land­set­tings­an­grep med he­li­kopt­re ut ar­til­leri­stil­lin­ger i vest. 22.00 star­tet et tjue mi­nut­ters bom­bar­de­ment, hvor­på israelerne send­te 6000 gra­na­ter mot kom­plek­set.

Mel­lom Tal og Sha­ron pres­set general Yof­fes bri­ga­der, med til sam­men 200 strids­vog­ner, seg fram for å ut­nyt­te ga­pet i de egyp­tis­ke lin­je­ne. Den 200., un­der oberst Is­sachar Shad­mi, snek seg gjen­nom Wa­di Ha­ri­din og duk­ket opp ved vei­knute­punk­te­ne Ja­bal Lib­ni og Abu-agei­la og av­skar der­med to egyp­tis­ke pan­ser­bri­ga­der som var på vei for å unn­set­te Umm Qatef. Klok­ka 23.00 bra­ket de sam­men. Det var mørkt, og de is­ra­els­ke Cen­tu­rion-strids­vog­ne­ne fyr­te løs i blin­de. Snart sto sju kjøretøy i brann, og egyp­ter­ne spred­te seg ut­over sand­dy­ne­ne. Slaget som ut­vik­let seg, skul­le vare langt inn i nes­te mor­gen. De had­de klart å be­kjem­pe fle­re av de ster­kes­te egyp­tis­ke stil­lin­ge­ne og dét nes­ten uten fly­støt­te, si­den største­par­ten av IAFS styr­ker fort­satt var opp­tatt med operasjon Fokus.

General Mur­tagi be­ord­ret sta­dig mot­an­grep fra en­he­ter som en­ten var til­in­tet­gjort el­ler iso­lert. Sam­ti­dig rap­por­ter­te Amers ho­ved­kvar­ter om at fien­den var slått til­ba­ke, og egyp­te­re flest trod­de de­res styr­ker sto i ut­kant­en av Tel Aviv. Først klok­ka 16.00 fikk Nas­ser vite hvor­dan si­tua­sjo­nen vir­ke­lig lå an. Han kom inn i det mi­li­ta­ere ho­ved­kvar­te­ret og fant en ru­set og de­pres­siv Amer som ga mot­stri­den­de mel­din­ger i øst og vest. Til sist ble det gitt ord­re til 14. pan­ser­bri­ga­de om å gå til mot­an­grep ved Al-arish, uten mu­lig­het for fly­støt­te. Re­sul­ta­tet ble ned­slak­ting. Sam­ti­dig opp­sto det et ryk­te om at bri­tis­ke og ame­ri­kans­ke fly del­tok i an­gre­pe­ne. Det­te ble pleiet av Nas­ser og Amer, ikke bare for å bort­for­kla­re egne feil­grep, men også for å for­sø­ke å dra Sovjetunionen mer di­rek­te inn i kampen. Sovjetunionen, som selv fulg­te USAS 6. flå­te med ar­gus­øyne, kjøp­te ald­ri de arabiske på­stan­de­ne.

Den is­ra­els­ke sivilbefolkningen fikk ikke noe «fa­ren over»-signal den førs­te da­gen. De viss­te hel­ler ikke hvor­dan si­tua­sjo­nen var ved fron­ten, el­ler om de kun­ne ven­te at arabiske styr­ker ban­ket på dørene til kjellerne og tilfluktsrommene de satt i. År­sa­ken var at Dayan øns­ket å ut­set­te pres­set om vå­pen­hvi­le og mins­ke fa­ren for sov­je­tisk in­ter­ven­sjon. Ikke før Ra­bin holdt en ra­dio­tale klok­ka 01.00 på nat­ten, fikk de vite at krigen ut­vik­let seg til de­res for­del.

5. juni Je­ru­sa­lem og Vest­bred­den

Jor­dans egen slag­plan, Operasjon Ta­riq, be­sto i å om­rin­ge Vest-Je­ru­sa­lem som mot­trekk mot is­ra­elsk an­grep på Vest­bred­den. Men om mor­ge­nen 5. juni var det ro­lig i den hel­li­ge by, og det så ikke

ut til at jor­da­ner­ne vil­le bry­te vå­pen­hvi­len, bort­sett fra den van­li­ge spo­ra­dis­ke sky­tin­gen fra de­res side. Is­ra­els­ke re­ser­vis­ter var sendt hjem, og bare 71 mann vok­tet selve gren­sen, i til­legg til 85 po­liti­folk på det Fn­kon­trol­ler­te Sco­pus­ber­get som do­mi­ner­te land­ska­pet. Falt det, vil­le de 197 000 jø­dis­ke inn­byg­ger­ne i Vest-je­ru­sa­lem va­ere av­skå­ret og de­res skjeb­ne lig­ge i hen­de­ne på ara­ber­ne. Israelerne had­de smug­let inn tyng­re vå­pen til om­rå­det, men stil­lin­gen var fort­satt ut­satt. I en­kla­ven rundt sto en in­fan­teri­bri­ga­de, i til­legg til fall­skjerm­bri­ga­den som ble om­di­ri­gert fra Al-arish. Men på hele sen­tral­av­snit­tet var det bare fem re­serve­bri­ga­der igjen. I til­legg var am­mu­ni­sjons­be­hold­nin­gen kri­tisk lav da mye av re­ser­ve­ne var av­gitt til trop­pe­ne som gjen­nom­før­te Rødt la­ken.

Da ny­he­ten om det is­ra­els­ke an­gre­pet nåd­de Jor­dan, send­te den egyp­tis­ke liai­son­of­fi­se­ren, ge­ne­ral­løyt­nant Ab­dul Munim Riad, ut ord­re om fle­re of­fen­si­ve ope­ra­sjo­ner som skul­le dek­ke flan­ken til den egyp­tis­ke kolonnen man trod­de ryk­ket fram over Ne­gev­ør­ke­nen. Pla­ne­ne tok ikke hen­syn til Jor­dans egne stra­te­gis­ke in­ter­es­ser, men kong Hussein vå­get ikke å gri­pe inn. Nas­ser tryg­let også jor­da­ner­ne om å an­gri­pe, for å ta så mye land som mu­lig før FN tvang gjen­nom en vå­pen­hvi­le, sam­ti­dig som ira­ker­ne løy og hev­det at de­res flyvåpen var i kamp med Is­rael.

Klok­ka 10.00 rammet ar­til­le­ri Tel-avivs for­ste­der og Ra­mat Da­vid, den størs­te fly­plas­sen i Nord-is­rael. Sy­ris­ke og ira­kis­ke fly bom­bet også is­ra­els­ke bo­set­tin­ger fra luf­ten, men ska­den var mi­ni­mal, og ara­ber­ne mis­tet tre Mig-er og et Tu­po­lev-16 bombe­fly. In­ne i Je­ru­sa­lem had­de jor­da­ner­ne be­gynt sky­tin­gen klok­ka 09-30 med bombe­kas­te­re og re­kyl­frie ka­no­ner. Klok­ka 11.15 trap­pet de opp med hau­bit­ser. Over 900 byg­nin­ger ble ska­det, blant an­net syke­hus og kir­ker. 1000 si­vi­le ble så­ret og 20 drept. General Uzi Nar­kiss, sje­fen for sen­tral­kom­man­do­en, til­lot bare å sva­re med let­te flat­bane­vå­pen, og Dayan for­bød trop­pe­ne i Je­ru­sa­lem å ryk­ke fram for å sik­re det stra­te­gisk vik­ti­ge Sco­pus­ber­get.

Men kl. 12.30 sat­te IAF an et an­grep mot fly­ba­se­ne ved Am­man og Ma­fraq, og de jor­dans­ke Haw­ker Hun­ter-ja­ger­bom­ber­ne ble tatt på bak­ken mens de fyl­te driv­stoff. Etter et opp­føl­gings­an­grep klok­ka 13.10 var al­le Jor­dans 20 Hun­ter-fly slått ut, rulle­ba­ne­ne ful­le av kra­tre og kon­troll­tår­ne­ne slått ut. Åtte and­re fly ble også øde­lagt, mens IAF bare mis­tet ett Mystè­re-fly. For kong Hussein som bi­vå­net det hele fra sitt hjem, var an­gre­pet en kald­dusj – det is­ra­els­ke fly­vå­pe­net var på langt na­er ut­slet­tet slik egyp­ter­ne hev­det.

IAF fort­sat­te med å an­gri­pe Jor­dans 40. bri­ga­de som ryk­ket sør­over fra Da­mi­abro­en. Dus­in­vis av strids­vog­ner og 26 laste­bi­ler med am­mu­ni­sjon gikk opp i røyk. Også i Je­ru­sa­lem be­gyn­te israelerne å gå har­de­re til verks. Slag­marks­ra­ket­ter hag­let ned over jor­dans­ke bun­ke­re og sand­sekk­stil­lin­ger. Sje­fen for UNEF, nors­ke general Odd Bull, for­søk­te å få i stand en vå­pen­hvi­le, som israelerne mer enn gjer­ne ak­sep­ter­te – men jor­da­ner­ne, som de­res stats­mi­nis­ter Sa­ad Jum’a sa det, «had­de ven­tet i man­ge år på at det­te slaget skul­le ut­slet­te skam­flek­ke­ne fra for­ti­den».

Jor­da­ner­nes nes­te trekk var å be­fes­te Govern­ment Hou­se – tid­li­ge­re ho­ved­kvar­ter for den bri­tis­ke gu­ver­nø­ren. Om­rå­det hu­set nå blant an­net Bulls kvar­ter og var de­mi­li­ta­ri­sert. Jor­da­ner­ne be­gyn­te straks å sky­te der­fra på is­ra­els­ke stil­lin­ger og

den jø­dis­ke de­len av Je­ru­sa­lem. Bull ble ra­sen­de og nek­tet å eva­ku­ere sin post til tross for sky­tin­gen. I til­legg ryk­ket Iraks 8. me­ka­ni­ser­te bri­ga­de fram til po­si­sjo­nen Jor­dans 40. had­de holdt før de ble de­si­mert av IAF. Sam­men med sju jor­dans­ke bri­ga­der tru­et de nå med å kut­te Is­rael i to der lan­det var på sitt sma­les­te. Val­get sto mel­lom å ta sjan­sen på å for­hand­le fram vå­pen­hvi­le med Jor­dan, el­ler å slå seg fram og for­ster­ke de is­ra­els­ke trop­pe­ne som var iso­lert på Sco­pus­ber­get. Dayan valg­te det sis­te.

Nå skjed­de alt vel­dig raskt. Oberst­løyt­nant As­her Dreizin, sjef for 161. ba­tal­jon i Je­ru­sa­lem­bri­ga­den, had­de kun tid til et kort ordre­møte. Et kart ble teg­net i san­den, og styr­ken sat­te seg i be­ve­gel­se klok­ka 14.24. De­res mål var Govern­ment Hou­se. Til pri­sen av to Sher­man-strids­vog­ner og en drept kom­pani­sjef kom de seg inn på om­rå­det.

Midt i opp­ryd­nings­ar­bei­det kom Bull ut og klar­te å for­mid­le at jor­da­ner­ne had­de flyk­tet. Kam­pe­ne fort­sat­te så vi­de­re på An­ten­na Hill og i bun­ker­an­leg­ge­ne i vest og sør. Klok­ka 18.00 had­de jor­da­ner­ne truk­ket seg til­ba­ke til Bet­le­hem og etter­lot seg 100 døde. Dreizin og hans menn var ne­de i ti kamp­dyk­ti­ge menn og nes­ten ikke noe am­mu­ni­sjon. De grav­de seg ned og ven­tet på mot­an­gre­pet som ald­ri kom.

Dayan var der­imot frem­de­les imot en ge­ne­rell of­fen­siv mot Jor­dan og Østje­ru­sa­lem. Dayan, gåte­full som all­tid, var dels be­kym­ret for å spre styr­ke­ne for mye, men var tro­lig også uro­lig for å svek­ke Hussein så mye at ra­di­ka­le pa­le­sti­naa­ra­be­re tok mak­ten i lan­det. 55. fall­skjerm­bri­ga­de, som ble over­flø­dig i Si­nai, fikk fem ti­mers marsj­ord­re, med ut­sty­ret fort­satt pak­ket for flyd­ropp. Dess­uten had­de de in­gen tre­ning i ur­ba­ne ope­ra­sjo­ner og få kart over om­rå­det.

10. bri­ga­de, un­der oberst Uri Ben-ari, skul­le an­gri­pe over ho­ved­vei­en mel­lom Je­ru­sa­lem og Tel Aviv, fort­set­te nord­over til ho­ved­vei­en mel­lom Je­ru­sa­lem og Ramal­lah, på høy­de med Beit Ha­ni­na. Ru­ten vil­le gå over fle­re åser og gjen­nom be­fes­te­de lands­byer. Der­et­ter skul­le de dreie sør­øst­over og slut­te seg til trop­pe­ne på Sco­pus­ber­get. Over­for seg had­de de den jor­dans­ke al-hashim­bri­ga­den og to egyp­tis­ke kom­mando­ba­tal­jo­ner. Det ku­per­te ter­ren­get, al­le bun­ker­ne og mine­fel­te­ne, bød på større ut­ford­rin­ger enn israelerne had­de reg­net med. Strids­vog­ne­ne som skul­le dek­ke fram­ryk­kin­gen, ble snart slått ut av mi­ne­ne, og 10. bri­ga­de had­de ikke ut­styr til å ryd­de mine­fel­te­ne. Sol­da­te­ne hop­pet fra stein til stein, men man­ge ble ska­det. Stri­den ut­vik­let seg snart til en blo­dig naer­kamp med ba­jo­net­ter, kni­ver og spa­der.

Bom­bar­de­men­tet fra de jor­dans­ke 155 mm-ka­no­ne­ne økte også ut­over etter­mid­da­gen, og Elad Pe­leds ug­dah, med to pan­ser­bri­ga­der og en in­fan­teri­bri­ga­de, ble satt inn for å slå ut stil­lin­ge­ne de­res. De krys­set vå­pen­hvile­lin­jen klok­ka 17.00 og ryk­ket fram over slette­lan­det rundt den his­to­ris­ke byen Har­mageddon. En av­led­nings­ma­nø­ver had­de lurt tre jor­dans­ke in­fan­teri­bri­ga­der og to pan­ser­bri­ga­der nord­over, og pan­ser­verns­til­lin­ge­ne ved fron­ten ble pas­sert før jor­da­ner­ne rakk å rea­ge­re. Pe­led na­er­met seg Je­nin, hvor de støt­te sam­men med Jor­dans 25. bri­ga­de, un­der oberst Awad Bashir Kha­li­di, opp­satt med Patton-strids­vog­ner og M113 storm­pan­ser­vog­ner. Kha­li­dis menn gjor­de hard mot­stand og klar­te å om­rin­ge de is­ra­els­ke an­greps­spis­se­ne, men ble selv om­rin­get av opp­føl­gings­an­grep. Ved selve

Je­nin klar­te Jor­dans 12. pan­ser­ba­tal­jon å stan­se fram­ryk­kin­gen en stund og skal ha slått ut 18 strids­vog­ner. Ba­tal­jo­nens Patton­vog­ner ble imid­ler­tid til slutt of­fer for IAFS luft­an­grep og Sher­man-vog­ner, som klar­te å sni­ke seg inn­på da mør­ket falt på. Snart var Je­nin om­rin­get. Med om­rin­gin­gen av Je­nin løs­net det også for Ben-ari og 10. bri­ga­de som nåd­de Beit Ha­ni­na mot kvel­den, og 4. bri­ga­de, un­der oberst Moshe Yot­vat, treng­te fram gjen­nom La­t­run-kor­ri­do­ren, en ut­stik­ker på vå­pen­hvile­lin­jen, inn på is­ra­elsk ter­ri­to­ri­um vest for Je­ru­sa­lem. 19.45 had­de is­ra­els­ke bombe­kas­te­re be­gynt å la sine gra­na­ter hag­le ned­over de jor­dans­ke stil­lin­ge­ne i og rundt Je­ru­sa­lem. Ha­rel-bri­ga­den ble rap­por­tert å va­ere bare to ti­mer unna, og mens de is­ra­els­ke trop­pe­ne in­ne i byen fikk en puste­pau­se, gikk Mor­de­chai Gurs 55. fall­skjerm­bri­ga­de til an­grep klok­ka 02.15. Ra­bin øns­ket å ut­set­te det til dag­gry da de kun­ne få luft­støt­te, men Gur fryk­tet at de in­nen den tid kun­ne bli om­di­ri­gert til and­re av­snitt.

I Je­ru­sa­lem had­de jor­da­ner­ne 5000 sol­da­ter samt 1000 pa­le­stins­ke ir­re­gu­la­ere. Dis­se var imid­ler­tid uten sam­ord­ning og had­de bare én for­svars­lin­je og in­gen se­kun­da­ere. 60. pan­ser­bri­ga­de, un­der bri­gade­ge­ne­ral Sha­rif Zayd bin Sha­ker, ble sendt opp fra Jeri­ko for å gå til mot­an­grep i ret­ning Sco­pus­ber­get. De ble imid­ler­tid opp­da­get av IAF og na­er­mest ut­ra­dert. Alt håp om unn­set­ning for jor­da­ner­ne i Je­ru­sa­lem var nå ute. På is­ra­elsk side krang­let de om hvor­vidt de bur­de erob­re Øst-je­ru­sa­lem. Hvor­dan vil­le Sov­jet rea­ge­re? Hva om krist­ne hel­lig­dom­mer ble ska­det? Dayan vil­le også ut­set­te erob­rin­gen av Je­ru­sa­lem til Si­nai var erob­ret. Imens fort­sat­te IDF om­rin­gin­gen av byen, og Dayan send­te mel­ding til Hussein om at Am­man vil­le bli bom­bet der­som Jor­dan fort­sat­te å bom­be is­ra­els­ke mål. Ryktene om ødeleggelsen av det egyp­tis­ke fly­vå­pe­net svirret nå også rundt i den arabiske ver­den. Klok­ka 19.00 kun­ne den jor­dans­ke etterretningssjefen, bri­gade­ge­ne­ral Ibrahim Ayub, avsløre for sin stab at 90 % av Egypts flyvåpen var øde­lagt.

6. juni Si­nai

Yof­fes styr­ker fort­sat­te slaget ved Abu Agei­la fram til 10.00, da egyp­ter­ne trakk seg til­ba­ke mot Ja­bal Lib­ni un­der an­grep fra IAF. Imens lot Tal og Sha­ron net­tet snø­re seg sam­men rundt Umm Qatef. Klok­ka 04.00 var mine­fel­te­ne ryd­det, og Cen­tu­rion­strids­vog­ne­ne ryk­ket inn for å møte sine egyp­tis­ke mot­par­ter på na­ert hold, ofte inn­til ti me­ter. In­fan­te­ri­et kom på storm­av­stand og rens­ket skyt­ter­gra­ver og bun­ke­re til pri­sen av 14 egne døde og 41 sårede. Bak dem sto 40 egyp­tis­ke og 19 is­ra­els­ke strids­vog­ner i brann, 300 egyp­te­re ble drept og 100 tatt til fan­ge.

Sha­rons menn rens­ket opp i og rundt Umm Qatef, mot­tok for­sy­nin­ger slup­pet ned i fall­skjerm og inn­tok fly­plas­sen ved Al-arish klok­ka 07.50. Da de na­er­met seg selve byen, ble de imid­ler­tid møtt av et in­fer­no – det var som om det ble skutt mot dem fra al­le vin­du­er og hus­hjør­ner. To egyp­tis­ke Suk­hoi-fly had­de mi­ra­ku­løst nok også kom­met seg på vin­ge­ne og an­grep nå Go­nens kjøretøy, men de ble raskt tatt hånd om av is­ra­els­ke ja­ger­fly. Dayan had­de lagt ned for­bud mot å gå inn i Gaza, men kort tid etter at kam­pe­ne star­tet, be­gyn­te pa­le­sti­ner­ne der å be­sky­te is­ra­els­ke bo­set­tin­ger med ar­til­le­ri. Ra­bin nek­tet å føl­ge Dayans ord­re og send­te inn 11. me­ka­ni­ser­te bri­ga­de og 35. fall­skjerm­bri­ga­de. Der­med opp­sto noen av kri­gens har­des­te kam­per hvor 70 is­ra­els­ke sol­da­ter ble drept.

Klok­ka 07.45 ga Dayan ord­re til Ra­bin: opp­rensk­ning i Gaza, kla­rer vei­ak­sen til Al-arish, fram­ryk­king vest­over, men gjør holdt minst seks kilo­me­ter fra ka­na­len. De

«RYKTENE OM ØDELEGGELSEN AV DET EGYP­TIS­KE FLY­VÅ­PE­NET SVIRRET NÅ OGSÅ RUNDT I DEN ARABISKE VER­DEN. KLOK­KA 19.00 KUN­NE DEN JOR­DANS­KE ETTERRETNINGSSJEFEN, BRI­GADE­GE­NE­RAL IBRAHIM AYUB, AVSLØRE FOR SIN STAB AT 90 PROSENT AV EGYPTS FLYVÅPEN VAR ØDE­LAGT.»

egyp­tis­ke første­linje­for­ma­sjo­ne­ne i Si­nai var nå i opp­løs­ning. Ved Ja­bal Liv­ni be­skjøt også egyp­ter­ne sine egne sol­da­ter. De trod­de men­ne­ne som kom mot dem fra øst, var is­ra­els­ke sol­da­ter i an­grep. Tu­se­ner av kjøretøy sto i brann og lys­te i opp i mør­ket. Det ble gjort for­søk på å re­pa­re­re rulle­ba­ne­ne på de egyp­tis­ke fly­ba­se­ne, men de klar­te ikke å fyl­le igjen hul­le­ne like raskt som israelerne la­get nye, og fly­ene som skul­le bru­ke dem, ek­sis­ter­te ikke len­ger. Egypts 4., 3., og 6. di­vi­sjon var fort­satt in­tak­te, men i ste­det for å hol­de stand og set­te inn mot­an­grep om nat­ten, be­ord­ret Amer ge­ne­rell re­trett i ret­ning ka­na­len og vil­le der­med gi opp de stra­te­gisk vik­ti­ge pas­se­ne. Han ga også ord­re om at al­le gjen­va­eren­de luft­strids­kref­ter skul­le gi luft­støt­te, men de duk­ket ald­ri opp. I ste­det kun­ne IAF uhind­ret an­gri­pe de hjelpe­løse ko­lon­ne­ne hvor ti­tu­se­ner av menn satt fast i en­de­lø­se tra­fikkor­ker.

6. juni Je­ru­sa­lem og Vest­bred­den

I grå­lys­nin­gen holdt jor­da­ner­ne fort­satt Je­nin, men had­de nå bare tre strids­vog­ner igjen. To pan­ser­ba­tal­jo­ner fra 40. pan­ser­bri­ga­de had­de også lyk­tes å kom­me igjen­nom den is­ra­els­ke jern­rin­gen. De var i ferd med å gå til mot­an­grep da sola kom opp – så en­tret IAF sce­nen. Etter to ti­mer trakk de gjen­va­eren­de sju strids­vog­ne­ne og seks­ten pans­re­de per­so­nell­kjøre­tøy­ene seg øst­over mot Nabl­us. Israelerne bruk­te res­ten av for­mid­da­gen til å rens­ke opp, men had­de kon­troll over byen ved 12-ti­den og satt med nøk­ke­len til den nord­li­ge de­len av Vest­bred­den.

Vest for Je­ru­sa­lem klar­te fem is­ra­els­ke Sher­man-strids­vog­ner å slå ut et kom­pa­ni med jor­dans­ke Patton-vog­ner like før klok­ka tre. Det­te åp­net vei­en mel­lom Je­ru­sa­lem og Beit Ha­ni­na. Men et sted der ute var den 60. jor­dans­ke bri­ga­den. Nar­kiss ba om luft­støt­te for å fin­ne og øde­leg­ge den før den kun­ne true hans trop­per, men fikk av­slag fra ge­ne­ral­sta­ben. Be­grun­nel­sen var at al­le fly­ve­re al­le­re­de had­de fløy­et opp­drag kon­stant i 24 ti­mer.

En an­nen ut­ford­ring var de ster­ke jor­dans­ke stil­lin­ge­ne på Am­mu­nition Hill som hind­ret for­sterk­nin­ger i å nå fram til Sco­pus­ber­get fra styr­ke­ne som had­de ryk­ket fram via La­t­run-kor­ri­do­ren. 66. ba­tal­jon fra Mor­de­chai Gurs 55. fall­skjerm­bri­ga­de fikk opp­dra­get å gjen­nom­føre et tre­delt an­grep. Mens lys­kas­te­re fra Vest-je­ru­sa­lem lys­te opp de jor­dans­ke stil­lin­ge­ne, be­gyn­te et vold­somt bom­bar­de­ment fra bombe­kas­te­re, strids­vog­ner og ar­til­le­ri. Én time se­ne­re fikk Gur mel­ding om at 66. ba­tal­jon had­de klart å ryd­de en kor­ri­dor gjen­nom sper­rin­ge­ne, til po­liti­sko­len som lå like neden­for. Fle­re bun­ke­re lå imid­ler­tid så dypt at de is­ra­els­ke strids­vog­ne­ne ikke klar­te å sen­ke lø­pe­ne langt nok ned. Fall­skjerm­sol­da­te­ne kjem­pet så fra stil­ling til stil­ling, men det var all­tid en bun­ker litt len­ger bort som tok dem un­der ild så snart den ene var tatt. Til slutt nåd­de de helt opp på selve åsen, og jor­da­ner­ne be­ord­ret ar­til­leri­bom­bar­de­ment av sine egne stil­lin­ger.

71. ba­tal­jon fra 55. bri­ga­de skul­le så ryk­ke fram mot gam­le­byen i Je­ru­sa­lem, men sving­te feil, opp Nabl­us­vei­en og rett inn i et bak­hold. Vek­ten av det is­ra­els­ke an­gre­pet, med alt ar­til­le­ri og fly­støt­te, brøt igjen­nom til fo­ten av Sco­pus­ber­get. 07.27 erob­ret israelerne også Rocke­fel­ler-mu­se­et like i naer­he­ten. Bare øst­si­den av byen var nå igjen, og et in­tenst bom­bar­de­ment reg­net ned over vei­en til Jeri­ko for å hind­re jor­da­ner­ne fra å få inn for­sterk­nin­ger. Israelerne var ut­slit­te, men Gur øns­ket å an­gri­pe Gam­le­byen via Herode­spor­ten. Han

fikk imid­ler­tid av­slag, re­gje­rin­gen had­de ennå ikke klart å tref­fe noen av­gjø­rel­se om Je­ru­sa­lem. 55. bri­ga­de fikk der­med hvi­le ut, mens den 10. ryd­det opp langs ho­ved­vei­en mot Ramal­lah. Igjen ut­vik­let det seg et strids­vogn­slag mel­lom is­ra­els­ke Sher­manog jor­dans­ke Patton-vog­ner, og de eks­ter­ne driv­stoff­tan­ke­ne til sist­nevn­te og is­ra­elsk luft­støt­te ble av­gjø­ren­de for ut­fal­let.

Kam­pe­ne fram mot Sco­pus­ber­get natt til 6. juni var kost­ba­re for Is­rael. I fle­re til­fel­ler be­skjøt av­de­lin­ger fra IDF også hver­and­re i for­vir­rin­gen, men fa­ren for et jor­dansk mot­støt mot det vik­ti­ge høyde­dra­get var fort­satt pre­ka­er. På jor­dansk side ble det rap­por­tert at fien­den kon­trol­ler­te hele Je­ru­sa­lem bort­sett fra Gam­le­byen. Hussein be­gyn­te å bli de­spe­rat og reg­net med at han had­de 24 ti­mer før hele ha­eren kol­lap­set. Både Sy­ria og Saudi-ara­bia had­de lovt trop­per til Jor­dan, men in­gen duk­ket opp. På det­te tids­punk­tet snap­pet israelerne opp en te­le­fon­sam­ta­le hvor Hussein og Nas­ser dis­ku­ter­te på­stan­den om at ame­ri­kans­ke og bri­tis­ke fly del­tok i an­gre­pe­ne. Inn­hol­det av­slør­te at selv Nas­ser inn­så at de var fab­rik­ker­te.

Dayans mål var kon­troll over fjell­kje­den som dan­net vann­skil­let mel­lom Jor­dan­da­len og Mid­del­ha­vet. Han av­vis­te fort­satt al­le øns­ker om å erob­re Gam­le­byen, men pres­set voks­te nå som jø­de­dom­mens hel­ligs­te ste­der var in­nen rekke­vid­de. Man­ge had­de friskt i min­ne hvor­dan man­ge av dis­se glapp unna da vå­pen­hvi­len ble inn­gått i 1948, og is­ra­els­ke po­li­ti­ke­re be­gyn­te å for­sik­re uli­ke kirke­le­de­re om at de hel­li­ge ste­de­ne vil­le bli skå­net. På Vest­bred­den var imid­ler­tid kam­pe­ne i ferd med å bli av­gjort. Sto­re de­ler av den jor­dans­ke ha­eren had­de fort­satt ikke va­ert i kamp, men mo­ra­len var på bunnivå. Klok­ka 23.00 ga Hussein ord­re om ge­ne­rell til­bake­trek­ning til østen­for Jor­dan­el­ven, men til­bake­kal­te den i håp om at vå­pen­hvile­for­hand­lin­ge­ne vil­le føre fram.

5.–6. juni Den sy­ris­ke fron­ten

Un­der den høy­lyt­te pro­pa­gan­da­en var de sy­ris­ke le­der­ne i sjokk, men be­stem­te seg for å iverk­set­te Operasjon Sei­er med av­marsj 5. juni klok­ka 05.45. Ar­til­leri­bom­bar­de­men­tet star­tet 14.30 da­gen før. Israelerne i nord bønn­falt Dayan om å slå til­ba­ke, men han kun­ne til nød strek­ke seg til å be­sva­re il­den. Noen ope­ra­sjo­ner på bak­ken vil­le det ikke bli før sy­rer­ne sat­te seg i be­ve­gel­se. Klok­ka 02.00 åp­net 265 sy­ris­ke ka­no­ner et in­tenst bom­bar­de­ment av lands­byer i Nord-is­rael. Tak­ket va­ere at de fles­te had­de gravd dek­nings­rom, ble bare to per­soner drept og seks­ten så­ret. Sam­ti­dig meld­te Kai­ro at:

Styr­ke­ne våre slår vold­somt til­ba­ke mot Is­rael og de­res ha­er. Vi har øde­lagt de fles­te is­ra­els­ke fly­ene, og ha­eren vår ryk­ker nå fram mot Tel-aviv. Fra fron­ten rap­por­ter­te sy­rer­nes egen 11. bri­ga­de at fien­den had­de lidd sto­re tap og trakk seg til­ba­ke. Fra­va­e­ret av en umid­del­bar is­ra­elsk re­spons ga dem selv­til­lit, og sy­rer­ne fort­sat­te, men noen en­he­ter kjør­te seg vill, bro­er vis­te seg å va­ere for sma­le til strids­vog­ne­ne, og and­re for­lot ald­ri for­leg­nin­ge­ne sine. Offensiven gikk med and­re ord i stå av seg selv, og mens is­ra­els­ke fly og ar­til­le­ri for­syn­te seg grå­dig blant de for­vir­re­de rek­ke­ne, an­non­ser­te sy­risk kring­kas­ting at jø­de­ne var på flukt. Sje­fen for nord­fron­ten, general Da­vid Elazar, øns­ket å gå til mot­an­grep og sik­re nord­re del av Go­lan­høy­den, men fikk av­slag. IDF had­de al­le­re­de mer enn nok med de to and­re front­av­snit­te­ne, og man fryk­tet at et an­grep på Sy­ria vil­le fram­pro­vo­se­re en sov­je­tisk in­ter­ven­sjon.

7. juni Jor­dan og Vest­bred­den

De is­ra­els­ke sol­da­te­ne opp­ford­ret de om­rin­ge­de jor­da­ner­ne i Gam­le­byen til å over­gi seg over høyt­ta­le­re. Sam­ti­dig kna­ket Husseins re­gi­me i sam­men­føy­nin­ge­ne. Ra­di­ka­le pro-nas­ser-de­mon­stran­ter krev­de at Hussein kut­tet bån­de­ne til USA og Stor­bri­tan­nia, og pa­le­stins­ke flykt­nin­ger strøm­met over fra Vest­bred­den.

De is­ra­els­ke pan­ser­bri­ga­de­ne i Je­nin sat­te kurs mot Nabl­us ved dag­gry. I to ko­lon­ner na­er­met de seg byen, en fra nord­vest og en fra nord­øst. De 25 gjen­va­eren­de strids­vog­ne­ne i Jor­dans 40. di­vi­sjon åp­net ild klok­ka 06.30, men ble raskt slått ut av IAF, etter at de først had­de av­slørt sine stil­lin­ger. I Gam­le­byen var ikke si­tua­sjo­nen bed­re. De hundre­tall for­sva­rer­ne had­de knapt for­sy­nin­ger igjen, og pa­le­stins­ke le­de­re tryg­let Hussein om å over­gi byen. Fa­ren for en vå­pen­hvi­le før­te til at israelerne måt­te hand­le raskt. Dayan ga ord­re til Nar­kiss om å tren­ge inn i Gam­le­byen, uten å an­ven­de tyng­re vå­pen. Bruk av fly og strids­vog­ner ble auto­ri­sert se­ne­re, men med streng be­skjed om ikke å ram­me ver­ken krist­ne, jø­dis­ke el­ler mus­lims­ke hel­lig­dom­mer. Nar­kiss spil­te bal­len vi­de­re til Gurs fall­skjerm­sol­da­ter ved Rocke­fel­ler-mu­se­et. De skul­le erob­re Vic­to­ria­åsen nord­øst for by­mu­ren og der­et­ter tren­ge inn i byen gjen­nom Herode­spor­ten og Løve­por­ten.

Nar­kiss an­grep klok­ka 06.00. Jor­da­ner­ne på Au­gusta­åsen flyk­tet etter et kort bom­bar­de­ment, men ni is­rae­le­re ble drept av egne gra­na­ter. De tok Olje­ber­get og Getse­ma­ne på øst­si­den og full­før­te der­med om­rin­gin­gen av Gam­le­byen. 09.45 be­gyn­te Sher­man-strids­vog­ner å sky­te på Løve­por­ten. Is­ra­els­ke styr­ker treng­te nå også inn fra vest­si­den, gjen­nom Jaffa­por­ten. Noen jor­dans­ke sol­da­ter skjøt fort­satt fra ta­ke­ne og by­mu­ren, men israelerne over­svøm­te byen, og hvi­te flagg vaiet fra sta­dig fle­re vin­du­er. Etter en kort tref­ning kun­ne Gur mel­de over ra­dio at Tem­pel­plas­sen var kla­rert. Sol­da­te­ne sam­let seg i ek­sta­se ved Klage­mu­ren, uten å bry seg om at snik­skyt­ter­nes ku­ler pep rundt dem.

Over hele Vest­bred­den be­gyn­te jor­da­ner­ne å for­la­te stil­lin­ger og ut­styr. Ved Etzion, øst for Je­ru­sa­lem, fant is­ra­els­ke sol­da­ter 20 Patton-strids­vog­ner i sam­me stand som da de rul­let av sam­le­bån­det. De kun­ne også gå inn i Bet­le­hem uten å av­fyre et enes­te skudd. I Nabl­us var mot­ta­kel­sen di­rek­te venn­lig, men bare for­di be­folk­nin­gen trod­de de var ira­ke­re. Da sann­he­ten gikk opp for inn­byg­ger­ne, pep­ret snik­skyt­te­re løs, men de ga snart opp. Da He­bron ble inn­tatt, fryk­tet inn­byg­ger­ne gjen­gjel­del­se for mas­sa­kre­ne på jø­de­ne der i 1929, men hev­nen kom ald­ri.

Kam­pe­ne på Vest­bred­den gikk nå mot slut­ten. In­nen da­gen var omme, had­de israelerne kon­troll over al­le bro­ene som krys­set Jor­dan­el­ven. På Dayans ord­re ble bro­ene sprengt ved bruk av erob­ret jor­dansk am­mu­ni­sjon. For­må­let var å kut­te kon­tak­ten mel­lom de to bred­de­ne for å mar­ke­re el­vens nye sta­tus som is­ra­elsk grense, men før de ble øde­lagt, krys­set is­ra­els­ke strids­vog­ner over til den and­re si­den for å dek­ke in­ge­ni­ø­re­ne mens de job­bet. Det­te skap­te pa­nikk i Am­man som fryk­tet at israelerne nå had­de sik­tet seg inn på den jor­dans­ke hoved­sta­den. Res­te­ne av den jor­dans­ke ha­eren og ira­kis­ke av­de­lin­ger forberedte seg på å for­sva­re inn­farts­åre­ne og de sør­vest­re skrå­nin­ge­ne på Go­lan­høy­den, men israelerne trakk seg over til Vest­bred­den og inn­tok de­fen­si­ve po­si­sjo­ner.

7. juni Si­nai

De is­ra­els­ke le­der­ne ante at krigen gikk mot slut­ten. Det has­tet der­for med å ta Sharm el-sheikh ved Ti­ran­stre­det. Luft­re­ko­gno­se­ring vis­te at bare en li­ten bak­tropp var igjen. Fall­skjerm­sol­da­te­ne fløy der­for di­rek­te til Sharm el-sheikh, og etter et kort bom­bar­de­ment ble 20 egyp­te­re drept og 80 tatt til fan­ge. Klok­ka 12.15 kun­ne Dayan er­k­la­ere stre­det for in­ter­na­sjo­nalt far­vann.

Hoved­må­let for de tre is­ra­els­ke di­vi­sjo­ne­ne i Si­nai var nå å sper­re ru­ten for egyp­ter­ne som trakk seg til­ba­ke. Fra sin ut­gangs­lin­je mel­lom Al-arish og Bir La­fan del­te general Tals menn seg i to. En mo­to­ri­sert bri­ga­de sik­ret kys­ten vi­de­re vest­over og nåd­de Ro­ma­ni, na­er ka­na­len, uten å møte mot­stand. Hoved­styr­ken sat­te kur­sen mot Mit­la­pas­set i sør­vest. På Tals venstre­flan­ke tok Yof­fe pei­ling på Giddi­pas­set – beg­ge an­greps­ak­se­ne gikk rett gjen­nom 3. egyp­tis­ke di­vi­sjons stil­lings­om­rå­de. Kolonnen, un­der le­del­se av Sha­ron, kjør­te sør­over i håp om å av­sk­ja­ere Shaz­list­yr­ken før de nåd­de pas­se­ne. Det størs­te hin­de­ret for fleste­par­ten av de is­ra­els­ke av­de­lin­ge­ne nå var al­le de flyk­ten­de egyp­ter­ne som blok­ker­te vei­ene.

Ved Bir Gif­ga­fa had­de imid­ler­tid en egyp­tisk styr­ke be­stemt seg for å gjø­re mot­stand. Tals menn måt­te øde­leg­ge 12 T-55 strids­vog­ner og 50 and­re pan­ser­kjøre­tøy før egyp­ter­ne spreng­te sine egne in­stal­la­sjo­ner og trakk seg ut, men da had­de al­le­re­de meste­par­ten av 4. egyp­tis­ke di­vi­sjon ruk­ket å trek­ke seg til­ba­ke til vest­si­den av Suez­ka­na­len. I sør had­de også Sha­ron pro­ble­mer. Strids­vog­ne­ne hans had­de kjørt seg fast i et ut­tør­ket elve­leie og ble be­skutt med ra­ket­ter fra egyp­te­re som be­nyt­tet an­led­nin­gen. Da Sha­ron gikk til mot­an­grep, kom de også til å be­sky­te Yof­fes styr­ker som ryk­ket fram i nord.

Res­te­ne av Egypts flyvåpen for­søk­te også å gjø­re seg gjel­den­de og had­de nå kort vei til sine hjem­ba­ser, men til tross for ta­pet av 14 fly klar­te de ikke å gjø­re sa­er­lig stor for­skjell un­der re­tret­ten 7. juni. Det var 2. for­svars­lin­je med kode­navn «Tep­pet» som nå gikk i opp­løs­ning. De fles­te of­fi­se­re­ne flyk­tet først. En til­syne­la­ten­de har­de­re sov­je­tisk lin­je over­for Is­rael opp­munt­ret Nas­ser til å be­ord­re 4. di­vi­sjon til å krys­se ka­na­len og inn i Si­nai for å for­sva­re pas­se­ne, til pro­tes­ter fra Mur­tagi og and­re høy­ere of­fi­se­rer som an­så at det is­ra­els­ke luft­herre­døm­me vil­le gjø­re

det­te til selv­mord. De sov­je­tis­ke ut­spil­le­ne før­te også til at israelerne bare økte inn­sat­sen for å ta pas­se­ne. Like før mid­natt tør­net 60 T-55 strids­vog­ner fra 4. egyp­tis­ke di­vi­sjon sam­men med 30 av Tals let­te­re Amx-strids­vog­ner. Tre is­ra­els­ke strids­vog­ner, i til­legg til åtte and­re pan­ser­kjøre­tøy sto snart i brann. Tjue is­rae­le­re døde før de trakk seg til­ba­ke. Len­ger sør klar­te Yof­fe å nå Mit­la­pas­set før sol­ned­gang og der­med av­sk­ja­ere 300 egyp­tisk strids­vog­ner og 30 000 mann i tre egyp­tis­ke di­vi­sjo­ner. Israelerne had­de bare ni Cen­tu­rion­strids­vog­ner her, og fi­re av dem var tom­me for driv­stoff og måt­te taues i stil­ling.

8.- 9. juni Si­nai

Egyp­ter­ne had­de al­le­re­de tapt kapp­lø­pet om pas­se­ne, men viss­te det tro­lig ikke. De flyk­tet i kø i de tran­ge dal­fø­re­ne som le­det fram til dem. De is­ra­els­ke strids­vog­ne­ne som had­de satt seg fast, var få, men klar­te å stan­se de pa­nikk­slag­ne egyp­ter­ne. Tro­lig døde 10 000 foran pas­se­ne. Israelerne had­de gitt opp å ta fan­ger, og man­ge av dem som ga opp kampen, om­kom i ør­ke­nen av he­te­slag i den ster­ke var­men. Mel­lom Nakhl og al-tha­mad, midt på halv­øya, klar­te 8. pan­ser­bri­ga­de, un­der oberst Avra­ham Mend­ler, å jage Shaz­list­yr­ken og egyp­ter­nes 6. di­vi­sjon foran seg og rett inn i et bak­hold satt opp av Sha­ron.

Res­ter av egyp­ter­nes 4. di­vi­sjon had­de klart å kom­me seg for­bi el­ler rundt israelerne og flyk­tet mot Fir­dan­bro­en med Go­nens 7. bri­ga­de hal­sen­de etter, sam­ti­dig som general Gra­nit had­de dreid sør­over fra kys­ten og kom nord­fra. I en en­kelt tref­ning ble 40 egyp­tis­ke T-55-strids­vog­ner øde­lagt, i alt had­de di­vi­sjo­nen mis­tet 50 % av sitt ut­styr. I ut­gangs­punk­tet vil­le ikke Dayan gå len­ger enn pas­se­ne, for ikke å på­dra seg in­ter­na­sjo­nal vre­de for å sper­re Suez­ka­na­len. To­tal øde­leg­gel­se av de egyp­tis­ke styr­ke­ne var imid­ler­tid den enes­te må­ten styr­ke­ne i Si­nai kun­ne matche fri­gjø­rin­gen av Je­ru­sa­lem på. Fram­ryk­kin­gen var også en re­fleks av IDFS kul­tur for å til­la­te ini­tia­tiv og im­pro­vi­sa­sjon på la­ve­re nivå. 11 000 egyp­tis­ke sol­da­ter had­de kar­ret seg over ka­na­len, mens 20 000 var stran­det i Si­nai. En sam­bands­of­fi­ser i 6. di­vi­sjon opp­lev­de føl­gen­de:

«De knus­te de­le­ne av ha­eren (…) lå strødd ut­over san­den … ut­bren­te strids­vog­ner … øde­lag­te kjøretøy… ut­bren­te krop­per som lik­net sta­tu­er. (…) Jeg kom fram til ka­na­len og så at bro­ene var sprengt. Jeg la meg på bak­ken og sov dypt for­di jeg var ut­mat­tet og sørg­mo­dig … og på grunn av den bit­ter­he­ten jeg føl­te over ne­der­la­get vi ikke for­sto.»

Ne­der­la­get be­gyn­te sam­ti­dig å syn­ke inn hos den egyp­tis­ke sivilbefolkningen, og ju­be­len i ga­te­ne stil­net. Nas­ser til­bød seg å trek­ke seg som pre­si­dent, men ble over­be­vist til å fort­set­te av hys­te­ris­ke støtte­de­mon­stra­sjo­ner over hele den arabiske ver­den. Israels ope­ra­sjo­ner i Si­nai 9. juni var for opp­rensk­nin­ger å reg­ne, selv om de kos­tet egyp­ter­ne yt­ter­li­ge­re 50 strids­vog­ner. 8. juni an­non­ser­te en grå­ten­de egyp­tisk Fn-am­bas­sa­dør at de ak­sep­ter­te vå­pen­hvi­len, sam­ti­dig som han be­skyld­te USA og Stor­bri­tan­nia for å ha del­tatt i kam­pe­ne.

8.–10. juni Den sy­ris­ke fron­ten

Frust­ra­sjo­nen hos general Elazar ved Nord­fron­ten bare voks­te, men over­fø­rin­gen fra and­re av­snitt had­de alt be­gynt – Pe­leds ug­dah fra Vest­bred­den, Mend­lers 8. pan­ser­bri­ga­de fra Si­nai og Matts 80. fall­skjerm­bri­ga­de fra Je­ru­sa­lem. Den egyp­tis­ke ka­pi­tu­la­sjo­nen sat­te imid­ler­tid en of­fen­siv mot Sy­ria i fare. Fle­re i re­gje­rin­gen fryk­tet også at Da­mas­kus skul­le kun­ne bris­ke seg med å ha yp­pet seg mot Is­rael ustraf­fet. Dayan nek­tet fort­satt å gå på offensiven mot Sy­ria og på­pek­te hvor mye juling fly­ma­te­ri­el­let had­de fått, uten at det var mu­lig å skaf­fe re­serve­de­ler el­ler er­stat­nings­fly, men på re­gje­rings­mø­tet nes­te dag an­be­fal­te Dayan re­gje­rin­gen å ta hele Go­lan. Elazar lot seg ikke be to gan­ger. 09.40 star­tet bom­bar­de­men­tet. Ar­til­leri­stil­lin­ger ble knust og kjøretøy feid av vei­ene, fle­re ved bruk av bom­ber og ra­ket­ter erob­ret fra egyp­tis­ke lag­re. De klar­te imid­ler­tid ikke mer enn å skra­pe over­fla­ten på de mas­si­ve bun­ker­an­leg­ge­ne på Go­lan.

Sy­rer­ne for­ven­tet et an­grep ved Cus­toms Hou­se og så for seg press mot det stra­te­gisk vik­ti­ge Qui­neitra, men tyngde­punk­te­ne på førs­te dag av Operasjon Ham­mer kom i ste­det ved Kfar Szold i nord. Et se­kun­daeran­grep ble også satt inn mel­lom for­te­ne Dar­bashi­ya og Jala­bi­na, na­er­me­re Cus­toms Hou­se. Pla­nen var å nå pa­trulje­vei­ene som bandt stil­lin­ge­ne sam­men, for så å slå dem ut bak­fra. Både mann­skap og ma­te­ri­ell var imid­ler­tid ut­slitt etter kam­pe­ne i Si­nai og på Vest­bred­den. Tra­fikk­pro­ble­mer før­te til for­sin­kel­ser, og an­gre­pe­ne som skul­le fin­ne sted i ly av natte­mør­ket, skjed­de i fullt dags­lys. Fle­re ste­der måt­te de is­ra­els­ke sol­da­te­ne klat­re opp 600 me­ter brat­te klip­per og skrå­nin­ger for å nå fram til de sy­ris­ke bun­ker­ne, bak pigg­tråd­sper­rin­ger og mine­felt.

Bull­do­se­re ryd­det vekk sper­rin­ge­ne foran 129. ba­tal­jon fra Men­de­lers 8. bri­ga­de, som had­de fest­nin­gen Qa­la, sør­øst for Kfar Szold, som mål. Fem av åtte bull­do­se­re ble snart slått ut, sam­ti­dig som belte­kjøre­tøy og strids­vog­ner had­de be­gren­set be­ve­gel­ses­fri­het i det ulend­te ter­ren­get. Kam­pe­ne bar preg av fle­re iso­ler­te, men in­ten­se tref­nin­ger, ofte på kloss hold. Da de nåd­de Qa­la, ble tre av bri­ga­dens Sherman­vog­ner slått ut av pan­ser­vern­ra­ket­ter. Sju T-54-vog­ner duk­ket snart også opp, men to av dem ble slått ut av is­ra­els­ke fly og res­ten trakk seg til­ba­ke. Klok­ka 18.00 var Qa­la og fle­re om­lig­gen­de an­legg og lands­byer erob­ret. Jevnt over had­de israelerne trengt 13 kilo­me­ter fram på Go­lan den førs­te da­gen av offensiven mot Sy­ria, men til en høy pris. Ar­til­le­ri og fly­an­grep had­de i li­ten grad klart å re­du­se­re bun­ker­ne, og de måt­te tas ut ved godt gam­mel­dags in­fan­teri­ar­beid, dess­uten gjen­sto fle­re for­mi­dab­le for­svars­an­legg, som dem på Her­mon­fjel­let. 9. juni ret­tet sy­rer­ne en de­spe­rat fore­spør­sel om vå­pen­hvi­le til FNS sik­ker­hets­råd, men måt­te svi for Sov­jet­unio­nens di­plo­ma­tis­ke spill for å im­pli­se­re USA. Sovjetunionen krev­de også en re­so­lu­sjon som for­døm­te Is­rael og gjen­opp­ret­tel­se av sta­tus quo ante bel­lum, men måt­te til slutt inn­se at det bes­te som kun­ne opp­nås, var en stans i kam­pe­ne uten is­ra­elsk til­bake­trek­king. Sam­ti­dig be­gyn­te det is­ra­els­ke re­gje­rings­mø­tet å tvi­le på om de had­de res­sur­ser til å fort­set­te nes­te fase av Ham­mer, men Elazar var av en an­nen opp­fat­ning og had­de al­le­re­de gitt ord­re­ne og hev­det over­for Dayan at det var for sent å trek­ke dem til­ba­ke. Tra­fikkor­ke­ne be­gyn­te å løse seg opp, de sårede kun­ne eva­ku­eres, og etter­leng­te­de for­sy­nin­ger kom fram. Om mor­ge­nen 10. juni sto åtte is­ra­els­ke bri­ga­der kla­re til å fort­set­te an­gre­pet. Ryk­ter vil­le også ha det til at israelerne plan­la en flanke­ma­nø­ver via li­ba­ne­sisk ter­ri­to­ri­um, og tre bri­ga­der ble truk­ket ut av Go­lan for å stop­pe dem. Ope­ra­sjo­ne­ne ble også ut­vi­det til om­rå­det sør for Cus­toms Hou­se, in­klu­si­ve kor­ri­do­ren mel­lom Ge­ne­sa­ret­sjø­en og den jor­dans­ke gren­sen. Elazars størs­te frykt var nå en vå­pen­hvi­le før styr­ke­ne nåd­de de stra­te­gisk vik­ti­ge vei­knute­punk­te­ne, Qui­neitra i nord og But­mi­ya i sør.

Mend­lers 8. bri­ga­de had­de tatt pei­ling på Qui­neitra, men møt­te så stor mot­stand at Elazar be­gyn­te å tvi­le på at de vil­le rek­ke fram i tide. In­ge­ni­ør­trop­per klar­te sam­ti­dig å ryd­de seg vei fram til Ba­nias, men led tun­ge tap. De sy­ris­ke styr­ke­ne mang­let imid­ler­tid nød­ven­dig ko­or­di­na­sjon til å gå til mot­an­grep, og ut­på mor­gen­kvis­ten be­gyn­te 8. bri­ga­de å stø­te på etter­latt krigs­ma­te­ri­ell som flyk­ten­de sy­re­re had­de etter­latt seg – sik­re tegn på at mot­stan­de­ren var i opp­løs­ning. Ba­nias falt også uten kam­per i selve byen.

Som Nas­ser fryk­tet nå pre­si­dent Ha­fez al-azad sine egne mer enn Is­rael. Over ra­dio ble det an­non­sert at IDF al­le­re­de had­de nådd Qui­neitra som på­skudd for å trek­ke trop­pe­ne na­er­me­re Da­mas­kus. 08.30 spreng­te sy­rer­ne sine gjen­va­eren­de bun­ke­re på Go­lan og trakk seg til­ba­ke. En og en halv time se­ne­re møt­te Elazar Dayan og and­re re­pre­sen­tan­ter for re­gje­rin­gen og for­sik­ret dem om at Quneitra og But­mi­ya vil­le bli nådd in­nen klok­ka 16.00. Imens på­gikk kam­pe­ne for fullt, nå også sør for Ge­ne­sa­ret­sjø­en, hvor fest­nin­gen ved Ta­wa­fiq ble inn­tatt av fall­skjerm­trop­per. Israelerne var nå så sik­re på at den sy­ris­ke mot­stan­den had­de kol­lap­set full­sten­dig, at de fløy små grup­per av fall­skjerm­trop­per inn for å be­set­te nøk­kel­punk­ter fram til og med But­mi­ya. Langs den nord­li­ge ho­ved­vei­en til Da­mas­kus tråd­te Men­de­ler hø­visk til side og lot Go­la­ni-bri­ga­den inn­ta Qui­neitra som en på­skjøn­nel­se for å ha vok­tet gren­sen mot Sy­ria i 19 år.

Elazar vil­le fort­set­te mot Da­mas­kus, men for­svars­sjef Ra­bin sat­te ned fo­ten. Is­rael had­de nå bare ett krigs­mål igjen – Her­mon­fjel­let, hvor­fra de kun­ne ob­ser­ve­re nes­ten all tra­fikk mel­lom den sy­ris­ke hoved­sta­den og Go­lan, men Washing­tons tål­mo­dig­het var slutt. Trus­se­len, som det fore­byg­gen­de an­gre­pet skul­le ta ut, var for lengst knust, og Sik­ker­hets­rå­det ved­tok en vå­pen­hvile­re­so­lu­sjon som Is­rael ikke kun­ne av­vise. Bull og Dayan møt­tes til slutt i Tel Aviv klok­ka 15.00, etter at møte­ste­det had­de blitt flyt­tet fle­re gan­ger for å hale ut ti­den. Is­rael god­tok vå­pen­hvi­le mot at Sy­ria stan­set

be­skyt­nin­gen av bo­set­tin­ge­ne. Den skul­le tre i kraft klok­ka 18.00, men IDFS ope­ra­sjo­ner fort­sat­te enda noen ti­mer, blant an­net fløy en oberst og en sam­bands­mann opp på Her­mon­fjel­let med he­li­kop­ter og plan­tet det is­ra­els­ke flag­get på top­pen.

Slutt­ord

Tek­no­lo­gisk var par­te­ne stort sett jevn­byr­di­ge, til tross for at ara­ber­nes sov­je­tis­ke mo­to­rer og an­net ut­styr tål­te ør­ken­for­hold dår­lig. Ara­ber­nes kvan­ti­ta­ti­ve over­vekt ga imid­ler­tid ikke ut­tel­ling for­di israelerne var over­leg­ne på or­ga­ni­sa­sjon, tre­ning og mo­ti­va­sjon, i sterk kon­trast til to­talt sam­men­brudd i for­sy­nings­tje­nes­ten, dår­lig tre­ning av mann­skap og elen­dig ved­li­ke­hold av tek­nisk ut­styr på arabisk side. Egyp­ter­ne had­de f.eks. ikke be­tong­han­ga­rer, men lot fly­ene stå pent par­kert i rek­ker, et godt ek­sem­pel på hvil­ke feil­prio­ri­te­rin­ger som gjø­res når mi­li­ta­ere styr­ker has mer for sta­tus og trus­ler enn strid. I mot­set­ning til sine arabiske kol­le­ger nøl­te ikke is­ra­els­ke of­fi­se­rer med å ta ini­tia­tiv og hand­le på egen hånd. Det­te ga en enorm tak­tisk for­del, men før­te også til at felt­to­get lev­de sitt eget liv på kan­ten av det for­svar­li­ge.

Is­rael had­de 679 (800) drep­te; egyp­ter­ne mel­lom 10- og 15 000; sy­rer­ne inn­røm­met tap på 450 døde og jor­da­ner­ne 700. Gitt ara­ber­nes uut­tøm­me­li­ge mann­skaps­po­ten­si­al, i for­hold til Is­rael, var nok de ma­te­ri­el­le ta­pe­ne vik­ti­ge­re for makt­ba­lan­sen. Egypt er an­tatt å ha mis­tet ut­styr for $ 2 mil­li­ar­der, el­ler 85 % av sine ar­se­na­ler; Jor­dan had­de mis­tet 179 strids­vog­ner, 53 pans­re­de per­so­nell­kjøre­tøy, 1062 ka­no­ner og 3166 kjøretøy; Sy­ria 158 strids­vog­ner, 470 ka­no­ner og 1200 kjøretøy. Is­rael had­de også erob­ret 320 strids­vog­ner, 480 ka­no­ner, to bak­ke-til-luft-ra­kett­bat­te­ri­er og 10 000 kjøretøy.

De arabiske feil­gre­pe­ne var så man­ge og så gro­ve at det nes­ten tok glan­sen av den is­ra­els­ke sei­e­ren. Svik­ten­de le­del­se på arabisk side løp helt fra top­pen, og det lyk­tes ikke å etab­le­re fel­les arabisk le­del­se av krigen. Ko­or­di­na­sjo­nen svik­tet også på na­sjo­nalt nivå. Nas­ser viss­te ikke hvor dår­lig for­fat­ning styr­ke­ne hans var i, og had­de hel­ler in­gen lø­pen­de in­for­ma­sjon om si­tua­sjo­nen ved fron­ten. Det hele bun­net i at be­kjent­ska­per og lo­ja­li­tet, hel­ler enn kom­pe­tan­se, av­gjor­de for­frem­mel­ser. Makt­kamp inn­ad i de to­ta­li­ta­ere re­gi­me­ne før­te også til dup­li­ser­te kom­mando­lin­jer, noe som økte for­vir­rin­gen yt­ter­li­ge­re. Av po­li­tis­ke år­sa­ker øns­ket også Hussein å va­ere til ste­de i og be­skyt­te hver lands­by langs vå­pen­hvile­lin­jen, en spred­ning som før­te til at det ble umu­lig å stan­se israelerne.

Sei­e­ren i 1967 end­ret is­rae­ler­nes syn på seg selv og lan­det. Før krigen slet lan­det med syn­ken­de im­mi­gra­sjon, lave fød­sels­ra­ter, split­tel­se mel­lom jø­der av euro­pe­isk (aske­nazi) og asia­tisk/afri­kansk opp­rin­nel­se (miz­ra­him) og kro­nisk frykt for om­ver­de­nen og hva fram­ti­den vil­le brin­ge. Etter krigen ble Is­rael an­er­kjent som en re­gio­nal stor­makt, og den se­men­ter­te den pro­is­ra­els­ke hold­nin­gen i ame­ri­kansk opi­nion. På Si­nai fulg­te seks år med kon­ti­nu­er­li­ge tref­nin­ger før en ny krig brøt ut i 1973. Ara­ber­ne måt­te da inn­se at de ikke kun­ne ut­slet­te Is­rael el­ler fri­gjø­re de pa­le­stins­ke om­rå­de­ne med vå­pen­makt, men ut­fal­let av Seksdagerskrigen dan­net bak­tep­pet for Camp Da­vid-av­ta­len med Egypt i 1982 og pa­le­stinsk selv­sty­re fra 1993.

Mye av for­kla­rin­gen på at ara­ber­ne fort­sat­te kampen etter de førs­te øde­leg­gen­de an­gre­pe­ne 5. juni, var hå­pet om sov­je­tisk hjelp, kan­skje til og med in­ter­ven­sjon. Etter den førs­te da­gen, da rea­li­te­ten på slag­mar­ken ble klar, var in­gen ting fjer­ne­re for Mosk­va, men of­fi­si­ell pro­pa­gan­da ga sta­dig hen­tyd­nin­ger til slik hjelp og kan for­kla­re hvor­for Sy­ria og Egypt ven­tet så lenge med å vil­le inn­gå en vå­pen­hvi­le. Da Sovjetunionen for­råd­te ara­ber­ne i FN, ble skuf­fel­sen uopp­ret­te­lig. Kreml føl­te seg imid­ler­tid like svik­tet av kli­en­ter som ikke klar­te å stå sam­men, og fikk de­res vå­pen­tek­no­lo­gi til å fram­stå som un­der­måls. Sov­jet­unio­nens mang­len­de evne til å red­de ara­ber­ne svek­ket også Sov­jets stil­ling vis-à-vis de­res øst­euro­pe­is­ke al­li­er­te.

ARTIKKELFORFATTEREN

Frode Lindgjerdet er cand.philol. fra NTNU i Trond­heim med ho­ved­fags­opp­ga­ven Den kal­de krigen i nors­ke la­ere­bø­ker. Han har bi­dratt til fle­re opp­slags­verk om blant an­net sik­ker­hets­po­li­tikk og mi­li­taer­his­to­rie og skre­vet ar­tik­ler in­nen de sam­me em­ne­ne i nors­ke tids­skrift.

Ma­le­ri: Pe­ter Den­nis

Is­ra­els­ke strids­vog­ner ryk­ker fram un­der kam­pe­ne om Dot­han­da­len. «Batt­le of the Dot­han Val­ley, Sa­ma­ria, 6. Ju­ne 1967.»

Kart: Osprey Pub­lish­ing

Arabiske og is­ra­els­ke in­va­sjons­pla­ner.

Foto: TRH

Is­ra­els­ke strids­vog­ner rul­ler fram­over mot fron­ten.

Foto: TRH

Is­ra­els­ke M-48strids­vog­ner på vei mot fron­ten.

Foto: TRH

Egyp­tisk 122 mm-ka­non klar­gjø­res i for­kant av det is­ra­els­ke an­gre­pet.

Foto: TRH

Is­ra­els­ke sol­da­ter på vei opp Tem­pel­høy­den i Je­ru­sa­lem.

Kart: Osprey Pub­lish­ing

Operasjon Mo­ked.

Foto: TRH

Is­ra­els­ke sol­da­ter an­gri­per i Sy­ria. Vå­pe­net til sol­da­ten na­er­mest på bil­det er en Uzi.

Kart: Osprey Pub­lish­ing

Slaget om Je­ru­sa­lem.

Foto: TRH

En is­ra­elsk ma­rine­båt i Ti­ran­stre­det.

Foto: TRH

MIG-21 (til venst­re) Tek­nis­ke data: leng­de 14,9 m; vinge­spenn 7,6 m, maks take­off-vekt 8970 kg, maks has­tig­het 2230 km/t. Dens ho­ved­mot­stan­der i Seksdagerskrigen var den 15 m lan­ge fransk­byg­de Mi­ra­ge III (til høy­re) med vinge­spenn på 8,22 m, maks take­off-vekt 7050 kg og maks has­tig­het på 2350 km/t. Tek­nisk sett var de to fly­ene stort sett jevn­byr­di­ge, men IAFS pi­lo­ter had­de al­le and­re for­de­ler. De var bed­re trent og bed­re le­det, støt­tet av bed­re ra­dar og ra­dar­ope­ra­tø­rer samt et over­le­gent tek­nisk hjelpe­ap­pa­rat. Fransk boi­kott gjor­de ope­re­rin­gen av Mi­ra­ge vans­ke­lig for Is­rael un­der krigen, men iro­nisk nok var det først og fremst de­res bruk som gjor­de fly­et til en kom­mer­si­ell suk­sess. Is­ra­els­ke sol­da­ter for­la­ter en bren­nen­de lands­by etter kam­pe­ne.

Foto: TRH

Egyp­tis­ke laste­bi­ler lig­ger øde­lag­te igjen i Si­nai etter et is­ra­elsk fly­an­grep.

Kart: Osprey Pub­lish­ing

Slaget om Go­lan­høy­den.

OVER TIL HØY­RE: En is­ra­elsk Sher­man­strids­vogn på mu­se­um.

OVER: En is­ra­elsk Amx-strids­vogn på mu­se­um.

Kart: Osprey Pub­lish­ing

TIL VENST­RE: Si­nai fron­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.