ALEKSANDR RUTSKOJ – EN SU-25-FLYVER I AFGHANISTAN

Kriger 1950-1995 - - SOVJETUNIONEN I AFGHANISTAN -

Et til­bake­ven­den­de di­lem­ma i stor­mak­te­nes flyvåpen har va­ert om man skul­le sat­se på stra­te­gis­ke bombe­fly el­ler tak­tisk luft­støt­te. Etter den spans­ke bor­ger­kri­gen fra 1936 til 1939, der fle­re sov­je­tis­ke råd­gi­ve­re og fly­ve­re del­tok, ble Den røde armés fly­korps over­be­vist om at det var rik­tigst å sat­se på det sis­te. Re­sul­ta­tet var bakke­an­greps­fly­et Il-2 Stur­mo­vik som iføl­ge Josef Sta­lin var like vik­tig for Den røde armé på øst­fron­ten som luft og brød.

I det stra­te­gis­ke kapp­lø­pet med USA etter and­re ver­dens­krig ble både la­er­dom­men fra Spa­nia og suk­ses­sen til Stur­mo­vi­ken glemt. Sa­er­lig var Khrusj­tsjov mer in­ter­es­sert i stra­te­gis­ke bombe­fly og av­sk­ja­e­rings­ja­ge­re enn bakke­an­greps­fly. Men med hans fall fra mak­tens tin­de i 1964 samt ut­vik­lin­gen in­nen ra­kettek­no­lo­gi, ble det åp­net for en om­prio­ri­te­ring. Etter en ana­ly­se av tak­tisk luft­makt un­der and­re ver­dens­krig ble det be­slut­tet å ut­vik­le en mo­der­ne ver­sjon av Stur­mo­vi­ken. Eksisterende ja­ge­re som Su-17 og MIG-23 var ver­ken stø­di­ge nok el­ler godt nok be­skyt­tet til å ut­fø­re lav­angrep. Det var der­for nød­ven­dig å ut­vik­le et helt nytt fly. I 1975 vant proto­ty­pen til Su-25 kon­kur­ran­sen mot Ily­us­hin Il-102 som var den vik­tigs­te ri­va­len. Pro­duk­sjo­nen ble lagt til Fab­rikk #31 i Tbi­li­si, Ge­or­gia og ble star­tet opp i 1978.

Av NATO fikk Su-25 til­nav­net «Frog­foot», men sov­je­ter­ne selv kal­te fly­et Gra­ch (krå­ke). Un­der vin­ge­ne had­de det til sam­men ti vå­pen­opp­heng og en to­lø­pet 30 mm auto­mat­ka­non i ne­sen. Van­lig be­va­ep­ning i Afghanistan var 500 kg RBK kla­se­bom­ber, samt 57 mm el­ler 330 mm ra­ket­ter. He­li­kopt­re og først og fremst Mi-25 Hind var den vik­tigs­te na­er­støt­te sov­je­tis­ke trop­per had­de i Afghanistan. Men fra mai 1981 ble Su-25 også satt inn og fra som­mer­en sam­me år de­ploy­ert til ba­ser in­ne i selve Afghanistan.

En av dem som fløy Su-25 i Afghanistan, var se­ne­re vise­pre­si­dent Aleksandr Rutskoj. Fa­ren had­de gjort kar­rie­re som of­fi­ser i pan­ser­styr­ke­ne, men selv valg­te han fly­vå­pe­net og gikk ut fra Ga­ga­rin-aka­de­mi­et i 1980. Rutskoj var en fritta­len­de of­fi­ser – en egen­skap som, sov­jet­sys­te­met til tross, had­de frem­met kar­rie­ren hans. Han var bare 31 år og oberst da han i 1985 ble be­ord­ret til å tre­ne tre skvad­ro­ner. To skul­le til Ba­gram, den sis­te til Kan­da­har. 12 Su-25-pi­lo­ter had­de gått tapt til da, og Rut­skojs opp­drag inn­be­fat­tet også en to­tal re­vur­de­ring av na­er­støtte­tak­tik­ken i Afghanistan.

Rutskoj selv skul­le til Ba­gram, og da han lan­det, var ba­sen un­der an­grep. Han holdt et møte med lo­ka­le stamme­over­ho­der og lov­te å jev­ne lands­by­ene de­res med jor­da om de ikke stan­set an­gre­pe­ne. Da de fort­sat­te, vis­te han seg som mann for sine ord, og an­gre­pe­ne stan­set opp. Rutskoj og skvad­ro­nen kun­ne av og til fly seks sort­ies om da­gen. Han star­tet også å fly opp­drag om nat­ten som var den ti­den på døg­net da de fles­te for­sy­nings­ka­ra­va­ne­ne til mot­stands­be­ve­gel­sen be­ve­get seg over Hin­du Kush-fjel­le­ne. Det var også da Sov­jet­unio­nens egne spet­snaz-styr­ker ope­rer­te og he­li­kopt­re­ne knapt vå­get seg i luf­ten. De ri­si­kab­le natt­an­gre­pe­ne be­tal­te seg ofte si­den mu­ja­he­din av­fyr­te anti­luft­skyts el­ler an­nen spor­ly­sam­mu­ni­sjon som av­slør­te de­res po­si­sjo­ner. Un­der an­grep på kon­voi­er slo Su-25-pi­lo­te­ne inn­led­nings­vis ut førs­te og sis­te kjøretøy. Der­et­ter kun­ne de pluk­ke res­ten av den im­mo­bi­li­ser­te kon­voi­en fra hver­and­re.

Lav­angre­pe­ne som Su-25 var kon­stru­ert for, in­ne­bar stor ri­si­ko. Fi­re gan­ger lan­det Rutskoj på Ba­gram mens fly­et sto i brann. I 1987 fløy han over Zha­war der seks Mi-8-he­li­kopt­re nett­opp var blitt skutt ned, og opp­dra­get var å bli be­skutt slik at fien­den av­slør­te sine stil­lin­ger. Øst for Zha­war traff en Stin­ger-ra­kett den ene mo­to­ren. Han klar­te å gjen­vin­ne kon­trol­len over fly­et bare for å bli truf­fet av anti­luft­skyts i nes­te øye­blikk. Fly­et gikk ned midt mel­lom stil­lin­ge­ne til styr­ker fra re­gje­ringsha­eren og mu­ja­he­din. Rutskoj brakk ryg­gen, på­dro seg hode­ska­der og øde­la den ene hån­den, men for­søk­te al­li­ke­vel å kry­pe i sik­ker­het. Beg­ge par­ter stor­met fram for å nå ham først. En BTR fra re­gje­rings­si­den kom først. Den kom selv un­der ild, og en af­ghansk kap­tein som for­søk­te å hjel­pe Rutskoj, ble selv truf­fet i ryg­gen.

Av le­ge­ne ble Rutskoj for­tal­te at han måt­te til­brin­ge res­ten av li­vet i rulle­stol, men han klar­te å tre­ne seg opp, og etter noen må­ne­der var han til­ba­ke i cock­pi­ten. På slut­ten av 1987 ble han ut­nevnt til vise­sjef for fly­vå­pe­nets tre­ning og han tok sik­te på en kar­rie­re i le­del­sen ved å

be­gyn­ne på ge­ne­ral­stabs­aka­de­mi­et. Året etter ble han imid­ler­tid be­ord­ret som nest­kom­man­de­ren­de for 40. armés luft­styr­ker.

Men lav­angrep var ikke bare ri­si­ka­belt for pi­lo­te­ne og fien­den. Un­der en av of­fen­si­ve­ne i Panj­shir­da­len i 1986 ble ope­ra­sjons­ho­ved­kvar­te­ret ut­satt for an­grep fra fle­re hold. 40. armés stabs­sjef, ge­ne­ral­ma­jor Juri Gre­kov, ba om luft­støt­te, men fle­re skvad­ron­sje­fer av­slo for­di de men­te va­e­ret var for dår­lig. Gre­kov kal­te opp Rutskoj og 378. skvad­ron på Ba­gram. Ober­s­ten had­de sine be­kym­rin­ger, men spur­te bare Gre­kov om vind­ret­ning og -styr­ke. Skvad­ro­nen fløy inn i da­len og slapp fi­re kla­se­bom­ber. Frag­men­te­ne eks­plo­der­te far­lig na­er Gre­kovs kom­mando­post. Da ge­ne­ral­ma­jo­ren kom på net­tet, kun­ne Rutskoj høre en strøm av bann­skap: «Din jae­vel, hva er det du tror du gjør? Hvor na­ert måt­te du slip­pe de grei­e­ne? Vi må skra­pe oss selv ned fra ta­ket her.» Men an­gre­pet had­de red­det kom­mando­pos­ten, og Rutskoj mot­tok noe se­ne­re en kas­se med ar­mensk bran­dy. Rut­skojs po­si­sjon som nest­kom­man­de­ren­de med­før­te en meng­de pa­pir­ar­beid, noe han av­skyd­de, og han bruk­te der­for all sin makt og pre­sti­sje for å kun­ne del­ta i ope­ra­sjo­ner. Våren 1988 var sikte­må­let å hol­de re­trett­ru­te­ne åpne og an­gri­pe mu­ja­he­din rundt by­ene Jalala­bad, Shin­dand, Khost og Kan­da­har, i til­legg til det all­tid så vik­ti­ge Salang­pas­set.

I slut­ten av juli av­slør­te re­ko­gno­se­rings­flyv­nin­ger at sto­re meng­der for­sy­nin­ger ble los­set fra ame­ri­kans­ke fly over på laste­bi­ler ved Mi­ran Shah-ba­sen på pa­kis­tansk side. 8. au­gust gikk Rutskoj opp i en MIG-23 og kun­ne bi­vå­ne ope­ra­sjo­nen med egne øyne. Til­ba­ke i Ba­gram forberedte han et an­grep på kon­voi­en som måt­te krys­se gren­sen in­nen kort tid. Ved mør­kets fram­brudd tok åtte Su-25 og fi­re MIG-23 av med kurs for den pakistanske gren­sen. Det som så skjed­de, var iføl­ge Rutskoj at pakistanske F-16-fly av­skar dem. Alar­men i cock­pi­ten gikk, og like etter traff mis­si­let den ene mo­to­ren som tok fyr. Det var der­for ikke mye han kun­ne gjø­re da mis­sil num­mer to ble vars­let, og Rutskoj skjøt seg ut.

Han kun­ne se cock­pi­ten bli gjen­nom­bo­ret un­der seg og dal­te snart ned på pa­kis­tansk side av gren­sen. Rutskoj lan­det trygt, men had­de fle­re brann­ska­der fra det førs­te mis­si­let. Han ras­ket med seg over­le­vel­ses­pak­ken i bun­nen av fly­se­tet, der­iblant en AKSU auto­mat­rif­le og en Ma­karov pis­tol. Han tok seg ned til en elv som krys­set den af­ghans­ke gren­sen, og om nat­ten lot han seg dri­ve med strøm­men. Etter natt num­mer to var han bare 1,5 km fra gren­sen og kun­ne se sov­je­tis­ke he­li­kopt­re som skjøt lys­ra­ket­ter. Rutskoj ble vel så opp­rørt over at mot­stands­be­ve­gel­sen ble vars­let om at pi­lo­ten som var skutt ned, ikke var noen hvem som helst, som han ble glad for at noen let­te etter ham.

I lø­pet av da­gen ble Rutskoj opp­da­get av en kvin­ne og et barn. Rutskoj he­vet AKSU-EN, men skjøt ikke. Han kas­tet seg i van­net for å fort­set­te, men foran ham gjor­de el­ven en sving i ste­det for å krys­se gren­sen. Da mør­ket falt på, ble han fun­net av mu­ja­he­din og en ild­strid fulg­te. Da Rutskoj var ved å gå tom for am­mu­ni­sjon og had­de be­stemt seg for å bru­ke sin sis­te kule på seg selv, gikk en gra­nat av i naer­he­ten. Han ble truf­fet av en splint i ho­det og slått be­visst­løs. Da Rutskoj kom til seg selv, hang han opp ned fra en stokk som to menn bar mel­lom seg. Han had­de falt i hen­de­ne på Hek­ma­tyars kri­ge­re som ikke for­nek­tet seg, men ut­sat­te den sov­je­tis­ke ober­s­ten for bru­ta­le for­hør. Etter en stund lan­det et ame­ri­kansk­pro­du­sert Bell AH-1 Co­bra-he­li­kop­ter, og uni­for­mer­te sol­da­ter hop­pet ut og ga mu­ja­he­din­kri­ger­ne en kraf­tig over­høv­ling og del­te ut øre­fi­ker. Rutskoj viss­te ikke hvem de var, men de skar ham ned og tok ham med seg. Han ble plas­sert i et hull i bak­ken i en uke før han ble tatt opp og for­hørt. For­hø­rer­ne spur­te etter sov­je­tis­ke luft­for­svars­sys­te­mer, vå­pen­lag­re, ba­ser og tids­pla­nen for til­bake­trek­kin­gen. De veks­let mel­lom trus­ler om hva som vil­le skje der­som han vend­te til­ba­ke til sine egne, og løf­ter om pen­ger, ka­na­disk pass og det gode liv i ves­ten. Rutskoj nek­tet å gi noen opp­lys­nin­ger.

16. au­gust fikk han bind for øyne­ne og ble tatt med på en kjøre­tur. Bi­len stop­pet, han ble ført inn i en byg­ning hvor til­bu­det ble gjen­tatt, men han nek­tet fort­satt. De kjør­te vi­de­re. Da bin­det ble fjer­net nes­te gang, be­fant de seg i Isla­ma­bad. De kjør­te vi­de­re til den sov­je­tis­ke am­bas­sa­den. Der ut­spant det seg et ri­tu­al som Rutskoj trod­de be­tød at han ble ut­veks­let med en ame­ri­kansk etter­ret­nings­of­fi­ser som han tok i hån­den før han ble fløy­et til Ka­ra­chi. Der ble han ført om bord i et nytt fly og frak­tet i en slags con­tai­ner, og da han slapp ut av den, var fly­et i sov­je­tisk luft­rom. På fly­plas­sen i Mosk­va ven­tet kona som nes­ten ikke gjen­kjen­te den av­mag­re­de skik­kel­sen.

Etter Sov­jet­unio­nens kol­laps ble han Bo­ris Jelt­sins vise­pre­si­dent i en kort pe­rio­de i 1993. En kon­sti­tu­sjo­nell kri­se i Russ­land gjor­de ham til pre­si­dent i to uker før han ble fengs­let etter at Jelt­sin klar­te å kon­so­li­de­re mak­ten. Han ble be­nå­det av Du­ma­en i 1994 og var gu­ver­nør i hjem­dis­trik­tet Kursk Oblast fra 1996 til 2000.

I snitt ut­før­te hvert Su-25 sendt til Afghanistan 360 sort­ies – mer enn noe an­net kamp­fly, to­talt over 60 000. 50 fly ble de­ploy­ert, og 21 gikk tapt i kamp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.