EN MENNESKEVENN

DO­ROTHEA JOB­BET HARDT FOR Å SKA­PE ET BIL­DE AV SEG SELV SOM EN TVERS GJEN­NOM SNILL BESTE­MOR. DA UNN­GIKK HUN AT DE GRU­SOM­ME HAND­LIN­GE­NE BLE OPP­DA­GET.

Kvinner som dreper - - Husvertinnen I Dødens Hus -

KIRKEGJENGER

Do­rothea kjør­te taxi over­alt. Hun var sje­ne­røs med tips og ut­vik­let et venn­lig « oss­kvin­ner imel­lom » - for­hold til taxi­sjå­fø­ren. Hver søn­dag ble hun kjørt i kir­ken.

DONASJONER

Hun var godt kjent i de po­li­tis­ke mil­jø­ene i Sacra­men­to, og Do­rothea do­ner­te ( noen gan­ger be­boer­nes) pen­ger til gode for­mål. Hun ble re­gel­mes­sig he­d­ret med sanger på lo­kal­ra­dio­en.

TILÅRSKOMMET ADOPTIVBARN

Do­rothea ble « adop­tert » av fa­mi­li­en som eide pen­sjo­na­tet. De ble så for­tro­li­ge at fa­mi­li­en be­søk­te hen­ne i feng­se­let etter at hun ble dømt for drap.

GOD SAMARITANER

Hun var i over­kant sje­ne­røs og be­tal­te bar­reg­nin­ge­ne for dem hun an­så som vik­ti­ge i lo­kal­sam­fun­net, i håp om å kun­ne mot­ta tje­nes­ter fra dem se­ne­re. Det kun­ne være in­for­ma­sjon el­ler kri­mi­nel­le nett­verk som kun­ne være med på å styr­ke im­pe­ri­et hen­nes.

GAVER

Som vert­in­ne for et pen­sjo­nat måt­te hun ta seg av be­boer­nes gam­le klær, så Do­rothea do­ner­te dem til vel­de­dig­het. Det var en lur måte å kvit­te seg med be­vis på, sam­ti­dig som hun kun­ne vise at hun had­de so­si­al sam­vit­tig­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.