DEN SKAMLØSE LØG­NEN

HVIL­KE AV­SLØ­REN­DE TEGN VAR DET ETTER­FORS­KER­NE OG EKS­PER­TE­NE SÅ, OG SOM AV­SLØR­TE SMITHS SVIKEFULLE HEMMELIGHET?

Kvinner som dreper - - En Mors Løgner -

« KROKODILLETÅRER »

Iføl­ge dr. Glass gråt Susan Smith krokodilletårer når hun snak­ket om bar­na på TV. « Det var in­gen tå­rer, og hun hen­tet seg så raskt inn fra et kuns­tig ’ trist’ an­sikt at det umu­lig kun­ne være ekte. »

STEMMELEIE

« Tone­fal­let gikk opp­over da hun pre­sen­ter­te ap­pel­len til pub­li­kum om at bar­na treng­te å ’ kom­me hjem sam­men med mam­ma og pap­pa’, sa dr. Glass. « Da hun sa det­te ris­tet hun på ho­det. Hvis hun had­de sagt sannheten, had­de hun nik­ket be­kref­ten­de med ho­det. » Da Smith i sitt sis­te av­hør av­vis­te at hun had­de drept bar­na, kom­men­ter­te dr. Glass at stem­men hen­nes var det mest av­slø­ren­de for­di den var så mono­ton.

AV­SLØ­REN­DE SMIL

Iføl­ge en eks­pert på kropps­språk « lek­ket Smith ut et pl­ut­se­lig smil » i vis­se in­ter­vju­er, et an­sikts­ut­trykk som var helt « mal­plas­sert » med tan­ke på at hun skul­le være trist og sør­gen­de. Det­te vi­ser at hun viss­te hva hun had­de gjort. « Hun smil­te egent­lig for­di hun had­de lurt alle » , for­tal­te dr. Glass. « Det er som om det upas­sen­de smi­let kom­mer fra in­gen­ting og ikke sam­sva­rer med det hun sier. »

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.