Spe­si­elt møte etter 33 år

Fugle­ob­ser­va­tør Tor Odd­var Han­sen fo­to­gra­fer­te ny­lig det som vis­te seg å va­ere Nor­ges elds­te, kjen­te silde­måke. Det er spe­si­elt nok i seg selv. I til­legg vi­ser det seg at det fak­tisk var han som mer­ket den i Far­sund for 33 år si­den!

Lister - - FORSIDE - Av Mo­na Wi­kø­ren

– Den er mer­ket på Rau­na i 1985 og det er du som har mer­ket den!

Det var be­skje­den som Tor Odd­var Han­sen ved Lis­ta Na­tur­mu­se­um fikk etter at han had­de lest av stål­rin­gen på en silde­måke han ob­ser­ver­te og tok bil­de av på Rau­na på Lis­ta ny­lig.

–Det var en wow-opp­le­vel­se å få den be­skje­den fra ring­data­ba­sen, smi­ler Han­sen.

Lan­dets elds­te kjen­te

Re­gion­avi­sen Lis­ter tref­fer ham på Øst­has­sel­strand, med ut­sikt mot Rau­na, for å få vite mer om det spe­si­el­le mø­tet. Den ak­tu­el­le silde­må­ken er nem­lig den elds­te, kjen­te silde­må­ken i lan­det.

–Hvor gam­mel kan en silde­måke bli?

– Det vet vi vel ikke helt sik­kert. Den elds­te, kjen­te silde­må­ken er en­gelsk­mer­ket og er 36 år gam­mel, sier Han­sen.

Han­sen for­tel­ler at han mer­ket må­ken da den var re­la­tivt ny­klek­ket, om­trent ti da­ger gam­mel.

Kom­mer «hjem»

– Den førs­te høs­ten trek­ker silde­må­ke­ne til Vest-afri­ka for å over­vin­tre. Der blir den gjer­ne va­eren­de de tre førs­te åre­ne si­den den ikke har be­hov for å trek­ke nord for å etab­le­re seg før den er tre år gam­mel. Si­den vil den nor­malt sett kom­me til­ba­ke hver som­mer til det ste­det den ble født, for­tel­ler Han­sen.

Tid­kre­ven­de

Han for­tel­ler at det er gans­ke vans­ke­lig å iden­ti­fi­se­re fug­ler med stål­rin­ger si­den num­me­ret går rundt hele fo­ten. Stål­rin­ger ble brukt før man tok i bruk far­ge­de rin­ger som er langt let­te­re å lese av.

–Det er far­ge­de rin­ger vi er ute etter, sier Han­sen.

Men i det­te til­fel­let gikk han inn for å iden­ti­fi­se­re den ak­tu­el­le silde­må­ken, alt­så.

–Man må nes­ten ha 180 gra­ders vin­kel for å få med alle sif­re­ne i num­me­ret, og det be­tyr at man gjer­ne må flyt­te seg for å ta bil­de fra fle­re vink­ler, sier han og leg­ger til:

–Det er med and­re ord tid­kre­ven­de, så nor­malt sett gjør vi det bare hvis vi skjøn­ner at det er spe­si­elt. Den­ne gan­gen så jeg at den kun had­de seks sif­re i num­me­ret på rin­gen. I dag er det sju sif­re, så det be­tyd­de at må­ken er gam­mel, for­kla­rer Han­sen.

– 60 en­kelt­bil­let­ter

I og med at det er vans­ke­lig å lese av stål­rin­ger, er det langt me­re in­for­ma­sjon om yng­re fug­ler, med far­ge­de rin­ger, i ring­data­ba­sen. For dis­se kan man i man­ge til­fel­ler fin­ne man­ge ob­ser­va­sjo­ner som for­tel­ler om hvor fug­le­ne trek­ker alt etter hvor de er blitt ob­ser­vert. Den gam­le silde­må­ken fin­nes det ikke slik in­for­ma­sjon om.

– Men det er fa­sci­ne­ren­de å ten­ke på at den har hatt 60 en­kelt­bil­let­ter til og fra Vest­afri­ka si­den jeg mer­ket den for 33 år si­den, smi­ler Han­sen og føy­er til:

– Det er for­de­len med å bli eld­re selv. Man må jo nød­ven­dig­vis ha levd noen år for å få en opp­le­vel­se som det­te.

Vaer­av­hen­gig – Hvor mye tid til­brin­ger du på Rau­na for å ob­ser­ve­re fug­ler?

– Det er jo om som­me­ren vi job­ber in­tenst. Jeg job­ber i Nord­sjø­en, så det er når jeg har fri at jeg kan dri­ve på med det­te. Og slik for­hol­de­ne er på Rau­na, så er det vel­dig vaer­av­hen­gig hvor mye jeg får an­led­ning til å va­ere der. Står vin­den på fra nord­vest over leng­re tid, må jeg bare nøye meg med å bli sit­ten­de og kik­ke ut, smi­ler Han­sen. Tor Odd­var Han­sen mer­ket den­ne silde­må­ken på Rau­na i 1985 da den var rundt ti da­ger gam­mel.

Det var en wow-opp­le­vel­se å få den be­skje­den fra ring­data­ba­sen TOR ODD­VAR HAN­SEN

Tor Odd­var Han­sen fikk en spe­si­ell opp­le­vel­se da han ny­lig gjen­traff en måke han selv ring­mer­ket for over 30 år si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.