Skal ut­vik­le le­de­re

Lister - - TETT PÅ - Av Ceci­lie Nil­sen

NEW Men­tor er et pro­gram som skal ut­vik­le gode le­de­re i re­gio­nen. Fra Far­sund del­tar Har­ry Salve­sen som men­tor og Stein N. Jør­gen­sen som pro­te­sjé.

–Gjen­nom NEW Men­tor øns­ker vi å sik­re til­gang på dyk­ti­ge le­de­re av beg­ge kjønn for in­du­stri­en i vår re­gion ved å ut­vik­le le­der­ta­len­ter og ut­ford­re topp­le­de­re. Be­drif­te­ne som bi­drar med del­ta­ge­re inn i pro­gram­met skal opp­le­ve at del­ta­ker­ne ut­vi­der sine pro­fe­sjo­nel­le og per­son­li­ge nett­verk, og at ta­len­ter be­va­res og er­far­ne le­de­re blir dyk­ti­ge­re, sier Bir­te He­ger­lund Run­de, kom­mu­ni­ka­sjons­an­svar­lig i Ey­de-klyn­gen.

Fra Far­sund er det to del­ta­ke­re. Stein N. Jør­gen­sen fra Chas­six er en av pro­te­sje­ene, og Har­ry Salve­sen fra Al­coa er en av men­to­re­ne.

– Jeg me­ner det er vik­tig å ha noen litt uten­for sitt nor­ma­le kol­le­gie å dis­ku­te­re og snak­ke med. Det å ha en per­son med an­nen bak­grunn og er­fa­ring som man kan luf­te og dis­ku­te­re po­si­ti­ve og ne­ga­ti­ve ting, ut­ford­rin­ger og pro­blem­stil­lin­ger med og hvor man vet at det man dis­ku­te­rer blir mel­lom dis­se per­sone­ne. Jeg sy­nes det er in­ter­es­sant å tref­fe nye men­nes­ker og hvis jeg kan bi­dra med min er­fa­ring inn i ut­vik­ling av en an­nen per­son så gjør jeg gjer­ne det. En bo­nus er at man som men­tor også ut­vik­ler seg selv og la­erer vel­dig mye av pro­te­sje­ene, sier Har­ry Salve­sen fra Al­coa Lis­ta.

Mentor­ord­nin­gen ba­se­rer seg på at det ut­vik­les en for­tro­lig og gjen­si­dig for­plik­ten­de re­la­sjon mel­lom men­tor og pro­te­sjé der pro­te­sje­en tar an­svar for egen ut­vik­ling og vekst, og men­to­ren er til­gjen­ge­lig og tar en­ga­sjert del i pro­te­sje­ens ut­ford­rin­ger og pro­blem­stil­lin­ger.

– Alle som er med på ord­nin­gen har søkt om å få del­ta og fått det­te vur­dert og god­kjent av sin le­der. Så pro­te­sje­ene er mo­ti­ver­te og en­ga­sjer­te og det er et vel­dig bra ut­gangs­punkt for vi­de­re ut­vik­ling. En an­nen vik­tig ting i pro­gram­met er man mø­ter kol­le­ger og per­soner fra and­re lo­ka­le sør­lands­be­drif­ter og på den må­ten får et stør­re nett­verk, sier Salve­sen.

FOTO: EY­DE-KLYN­GEN

Men­tor Har­ry Salve­sen fra Al­coa Lis­ta, her sam­men med sin pro­te­sjé, Mis­bah Mirza fra Ca­me­ron Sen­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.