Lo­ver å føl­ge opp helse­hus-kri­tik­ken

Virk­som­hets­le­der ved Lyng­dal helse­hus, An­ne San­den Kvi­nen, tar kri­tik­ken fra fle­re be­bo­ere på al­vor.

Lister - - FORSIDE - TORREY ENOKSEN torrey@lis­ter24.no

– Vi tar alle inn­spill al­vor­lig. Å lese i avi­sen at be­bo­ere på Helse­hu­set blir be­hand­let som inn­sat­te kal­ver, og om be­bo­ere som ikke får kom­me på toa­let­tet. Det er uver­di­ge for­hold. For meg som le­der gir jeg be­skjed om at det ikke er slik det skal va­ere, sa virk­som­hets­le­der San­den Kvi­nen da hun ori­en­ter­te helse- og vel­ferd­ut­val­get tirs­dag kveld.

Føl­ger opp kri­tik­ken

Fle­re be­bo­ere ved Lyng­dal helse­hus har den se­ne­re ti­den rea­gert kraf­tig på be­man­nin­gen ved helse­hu­set. Til Lis­ter opp­ly­ser fle­re at de fø­ler seg ale­ne og iso­ler­te. I for­bin­del­se med ar­ran­ge­men­ter i fel­les­rom­me­ne opp­ly­ser fle­re at de tren­ger as­si­stan­se for å kun­ne del­ta, men opp­le­ver at de ikke blir prio­ri­tert av de an­sat­te.

Etter at kri­tik­ken ble kjent gjen­nom medie­ne, har le­del­sen ved både helse­hu­set og i kom­mu­nen holdt mø­ter med an­sat­te og be­bo­ere.

– Jeg kan ikke gå inn på en­kelt­sa­ker, men vi er i dia­log med de en­kel­te og vil føl­ge det­te opp vi­de­re, sa virk­som­hets­le­der San­den Kvi­nen.

Opp­ret­tet ut­valg

Sen­ter­par­ti­ets El­len Kvel­land ros­te le­del­sen ved helse­sen­te­ret for at de vil­le ta tak i kri­tik­ken og føl­ge opp sa­ken, og at de har valgt å opp­ret­te et på­rø­rende­ut­valg.

Kre­ven­de si­tua­sjon

Frps gruppe­le­der Un­ni Nil­sen

Hus­øy syn­tes det var bra at le­del­sen ved helse­hu­set stil­te opp for å be­sva­re noe av kri­tik­ken som har va­ert reist i medie­ne.

– Vi kan ikke bare feie det un­der tep­pet. Det er en kre­ven­de tid med ko­ro­na og alle som står på. Vi kan set­te oss i de­res si­tua­sjon og se at det har va­ert en kre­ven­de tid. Jeg er glad for at jeg ikke sit­ter iso­lert på et rom, for de er en­som­me. Vi må ten­ke al­ter­na­tivt. Er det til­tak vi kan set­te i verk?, spur­te Nil­sen Hus­øy.

For meg som le­der gir jeg be­skjed om at det ikke er slik det skal va­ere

Virk­som­hets­le­der ved Lyng­dal helse­hus, An­ne San­den Kvi­nen

FOTO: OLE AA. BRATTFJORD

Virk­som­hets­le­der ved Lyng­dal helse­hus, An­ne San­den Kvi­nen, har satt i gang til­tak etter kri­tikk om for­hol­de­ne fra fle­re be­bo­ere

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.