Ulv tok sau­er i Ha­ege­bo­stad

Lister - - NYHETER - TOM ARILD STØLE tom.arild@lis­ter24.no

Fyl­kes­man­nen i Ag­der har ut­vi­det fel­lings­til­la­tel­sen etter at en ulv drep­te tre lam i Ha­ege­bo­stad i hel­gen.

– Tirs­dag fikk vi mel­ding om at ul­ven had­de drept tre lam, helt nord i Ha­ege­bo­stad kom­mu­ne. Det­te skal ha skjedd på søn­dag. Der­med har vi nå be­slut­tet å ut­vi­de skade­fel­lings­til­la­tel­sen på én ulv med én uke, sier vilt­for­val­ter Per Ke­til Om­holt hos Fyl­kes­man­nen i Ag­der til Lis­ter24.

Lam­me­ne som ble drept i Ha­ege­bo­stad ble fun­net i naer­he­ten av Skjerke­dals­knu­ten, like sør­øst for Kna­ben. Også på lør­dag ble det kon­sta­tert at ul­ven had­de drept to sau­er på et jor­de på Hå­vor­stad i Åse­ral.

Skade­fel­lings­til­la­tel­sen på én ulv i Åse­ral, Byg­land, Ev­je og Horn­nes, Ha­ege­bo­stad, Lin­des­nes, Lyng­dal, Kvi­nes­dal og Sir­dal

kom­mu­ner gikk i ut­gangs­punk­tet ut tors­dag 24. sep­tem­ber klok­ken 12.00.

Til­la­tel­sen er nå blitt ut­vi­det med én uke, fram til 1. ok­to­ber etter hel­gens hen­del­ser.

– Vi har tid­li­ge­re gitt skade­fel­lings­til­la­tel­se for to uker av gan­gen, men den­ne gan­gen har vi bare ut­vi­det den med én uke, etter­som man­ge nå har fått sau­ene sine ned fra bei­te. Had­de vi ikke fått nye til­fel­ler av drep­te sau­er, had­de ikke til­la­tel­sen blitt ut­vi­det, for­kla­rer Om­holt.

Si­den 23. juni er det på­vist at to­talt 20 sau­er og lam etter all sann­syn­lig­het er blitt drept av ulv i lands­de­len. Det­te er sau­er hvor man har fått un­der­søkt ka­dav­re­ne, og hvor man har do­ku­men­tert at det er ulv som har stått bak. Det ute­luk­kes ikke at fle­re sau­er kan ha blitt tatt av ul­ven, uten at de er blitt fun­net.

– Vi har for­ut­satt at det er én ulv som har va­ert i ak­sjon. Det fin­nes in­gen in­di­ka­sjo­ner på at det er fle­re, sier Per Ke­til Om­holt.

For om lag to uker si­den ble det gjort ob­ser­va­sjo­ner av det som skul­le ha va­ert en ulv i om­rå­det rundt Hage­klei­va. I da­ge­ne før og etter ble det også ob­ser­vert ulv fle­re ste­der i dis­trik­tet, blant an­net fle­re ste­der i Lin­des­nes kom­mu­ne. Det skal ikke ha va­ert gjort funn av saude­ka­dav­re i dis­se om­rå­de­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.