Kom­mer med gle­de­lig over­ras­kel­se

Lister - - NYHETER - OLAV HOEL

Distrikts- og di­gi­ta­li­se­rings­mi­nis­ter Lin­da Hof­stad Helle­land kom­mer først­kom­men­de man­dag for­mid­dag til Lyng­dal.

Med seg i ba­ga­sjen skal hun ha en glad­ny­het til Lyng­dal kom­mu­ne, med hil­sen fra re­gje­rin­gen.

– Jeg øns­ker ikke nå å gå i de­tal­jer om hva det­te drei­er seg om, men ser fram til å skul­le an­non­se­re den­ne ny­he­ten sam­men med stats­rå­den man­dag. I en tid hvor Lyng­dals folke­valg­te står foran sto­re øko­no­mis­ke ut­ford­rin­ger, leg­ger jeg ikke skjul på at det skal bli hyg­ge­lig å pre­sen­te­re noe som kan få sto­re po­si­ti­ve ring­virk­nin­ger for Lyng­dal kom­mu­ne, sier vara­ord­fø­rer Jon-are Åm­land i en presse­mel­ding fra Lyng­dal kom­mu­ne.

Sam­men med and­re sen­tra­le folke­valg­te skal han man­dag va­ere vert­skap for Hof­stad Helle­land.

– Der­som va­e­ret til­la­ter det vil ny­he­ten bli pre­sen­tert ute i Råd­hus­par­ken. I mot­satt fall blir det i Lyng­dal kul­tur­hus, sier Åm­land vi­de­re i presse­mel­din­gen.

FOTO: ASTRID WALLER

Distrikts- og di­gi­ta­li­se­rings­mi­nis­ter Lin­da Hof­stad Helle­land kom­mer til Lis­ter først­kom­men­de man­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.