Stor uenig­het om skole­bruks­plan

Pro­sjekt­grup­pens for­slag om ny skole­struk­tur ble møtt med mot­stand.

Lister - - NYHETER - ALEXANDRA INDSETH LANGEGARD

På tors­dag be­hand­let ut­valg for barn og opp­vekst skole­bruks­pla­nen for 2021-2030. Her ble blant an­net end­ring av kom­mu­nens skole­struk­tur og mu­lig­het for én sam­let lo­ka­sjon for vok­sen­opp­la­e­ring de­bat­tert.

Den sis­te ti­den har det va­ert opp­he­tet de­batt rundt en even­tu­ell ned­leg­gel­se av År­nes barne­sko­le.

Kom­mu­nen har fore­slått tre al­ter­na­ti­ver til frem­ti­dens skole­struk­tur. Det førs­te al­ter­na­ti­vet er å be­hol­de struk­tu­ren slik den er i dag. Det and­re al­ter­na­ti­vet er å leg­ge ned År­nes, og for­de­le ele­ve­ne over på Å og Ber­ge. Sis­te al­ter­na­tiv er å leg­ge ned År­nes og Ber­ge, og der­et­ter byg­ge en ny sko­le.

3,8 mil­lio­ner

Ann Ka­rin Fugle­stad har le­det ar­bei­det med hø­rings­for­sla­get for den ad­mi­ni­stra­ti­ve pro­sjekt­grup­pen. Det­te ar­bei­det har fore­gått si­den mai.

På tors­da­gens møte la hun fram re­sul­ta­tet som kon­klu­der­te med at al­ter­na­tiv to er best. Det­te da det iføl­ge Fugle­stad vil va­ere det bes­te al­ter­na­ti­vet for Lyng­dals øko­no­mi. Hun pek­te også på sta­ti­stikk som vis­te at det er en nedad­gå­en­de kur­ve hva gjel­der an­tal­let grunn­skole­ele­ver i Lyng­dal.

– Det er ut­gif­ter til bygg, an­sat­te og skyss som er vur­dert, for­tel­ler hun.

De øko­no­mis­ke drifts­inn­spa­rin­ge­ne vil iføl­ge pro­sjekt­grup­pens be­reg­nin­ger va­ere om­trent 1 mil­lion kro­ner i ren­hold- og

At ven­ner skal gå på for­skjel­lig sko­le for at kom­mu­nen skal spa­re pen­ger, vil ikke for­eld­re­ne god­ta

Ma­ry-ann Skår­dal (H)

strøm­ut­gif­ter, samt 2,8 mil­lio­ner gjen­nom re­duk­sjon i pe­da­go­gårs­verk (om­trent 2,7) og ad­mi­ni­stra­sjon (1 års­verk).

Sam­lo­ka­li­se­res

Vi­de­re pre­sen­ter­te Fugle­stad pro­sjekt­grup­pens kon­klu­sjon hva gjel­der vi­de­re pla­ner for vok­sen­opp­la­e­rings­til­bu­det.

– Vi me­ner at vok­sen­til­bu­det bør sam­lo­ka­li­se­res høs­ten 2021. Og så leg­ger vi til grunn at der­som al­ter­na­ti­vet om å leg­ge ned År­nes barne­sko­le gjen­nom­fø­res, så bør vok­sen­opp­la­e­rin­gen sam­lo­ka­li­se­res på Amen­to, sier hun.

Fugle­stad un­der­strek­te at de even­tu­el­le end­rin­ge­ne i skole­struk­tu­ren ikke vil tre i kraft før tid­ligst høs­ten 2021.

– For noen ele­ver ved År­nes kan det va­ere po­si­tivt og for and­re kan det va­ere ne­ga­tivt, sier hun.

– Kjen­ner meg ikke igjen

Sist­nevn­te ut­spill fikk kom­mu­nens re­pre­sen­tant for skole­miljø­og sam­ar­beids­ut­val­get ved År­nes sko­le, Ma­ry-ann Skår­dal (H) til å rea­ge­re.

– Jeg kjen­ner meg ikke igjen i at det­te er nøy­tralt. Elev­råds­le­de­ren på År­nes sko­le for­tel­ler at det­te er noe som ska­per uro og at ele­ve­ne snak­ker om det­te i fri­mi­nut­te­ne. Det ska­per uro blant for­eld­re at ele­ve­ne skal bli delt og klas­se­ne skal split­tes. At ven­ner skal gå på for­skjel­lig sko­le for at kom­mu­nen skal spa­re pen­ger, vil ikke for­eld­re­ne god­ta, sier hun.

Hil­de Ris­bak­ken Eke­land (Ap) var blant dem som var uenig i pro­sjekt­grup­pens for­slag.

– Vi kom­mer ikke til å vil­le va­ere med og leg­ge ned noen av sko­le­ne i Lyng­dal, sier hun.

Stei­nar Bjørn­støl (V) stil­te spørs­måltegn ved om den øko­no­mis­ke ge­vins­ten av en ned­leg­gel­se vil bli like høy som pre­sen­tert. Vi­de­re sa han at Ven­st­re øns­ker å be­hol­de År­nes.

Kom­mune­sty­ret vil ta stil­ling til pla­nen 10. de­sem­ber.

FOTO: ALEXANDRA INDSETH LANGEGARD

Kom­mu­nens re­pre­sen­tant for skole­mil­jø- og sam­ar­beids­ut­val­get, Ma­ry-ann Skår­dal (H) ved År­nes sko­le er uenig i pro­sjekt­grup­pens kon­klu­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.