Kan få bot på 93,4 mil­lio­ner kro­ner

Lister - - NYHETER - LARS ERIK LARSEN

Kon­kur­ranse­til­sy­net vars­ler over­tre­del­ses­ge­by­rer på til sam­men 502 mil­lio­ner kro­ner til fire sto­re for­lag, der­iblant Vig­mo­stad & Bjør­ke, som Lis­ta-man­nen Ar­no Vig­mo­stad er med­ei­er i.

Det kom­mer fram av en mel­ding som Kon­kur­ranse­til­sy­net selv har lagt ut på sine nett­si­der. Det var Dag­bla­det som om­tal­te sa­ken først.

– Jeg kan be­kref­te at vi har mot­tatt var­se­let, men vi er ikke enig i inn­hol­det i mel­din­gen. Vi har nå bedt om å få inn­syn i do­ku­men­ta­sjo­nen som var­se­let byg­ger på. Det­te vil ven­te­lig ta mye tid å gå i gjen­nom da det er mye ma­te­ria­le som skal gjen­nom­gås, sier Vig­mo­stad til Lis­ter.

– Men uan­sett hva som skjer i den­ne sa­ken, så vil det ikke på­vir­ke den dag­li­ge drif­ten til for­la­get. Det kan jeg slå fast, leg­ger han til.

Grun­nen til at for­la­ge­ne Cap­pe­len Damm, Gyl­den­dal og Asche­houg og nevn­te For­lags­hu­set Vig­mo­stad & Bjør­ke, samt Bok­ba­sen, står i fare for å måt­te pun­ge en halv mil­li­ard kro­ner er mu­lig ulov­lig sam­ar­beid. For­la­ge­ne har kjøpt abon­ne­men­tet Men­tor For­lag fra Bok­ba­sen og har på den må­ten fått til­gang til å dele in­for­ma­sjon om hver­and­res ut­gi­vel­ser via data­ba­sen på Bok­ba­det, me­ner Kon­kur­ranse­til­sy­net.

Var­se­let som er sendt ut sier at Bok­ba­sen ileg­ges et over­tre­del­ses­ge­byr på 3,89 mil­lio­ner kro­ner, Cap­pe­len Damm ileg­ges et ge­byr på 151,9 mil­lio­ner kro­ner, For­lags­hu­set Vig­mo­stad & Bjør­ke ileg­ges et ge­byr på 93,4 mil­lio­ner kro­ner, Gyl­den­dal ileg­ges et ge­byr på 202,4 mil­lio­ner kro­ner og Asche­houg ileg­ges et ge­byr på 50,8 mil­lio­ner kro­ner.

På spørs­mål om det har va­ert et slikt sam­ar­beid, sva­rer Vig­mo­stad:

– Det må jeg nes­ten si in­gen kom­men­tar til fore­lø­pig, for hva lig­ger i å sam­ar­bei­de? Jeg må nes­ten si­te­re en kol­le­ga av meg: Det­te er full­sten­dig ab­surd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.