Kan ha fun­net kom­mu­nens nye fast­le­ge

Lister - - NYHETER - LARS ERIK LARSEN

En lege bo­satt på Stord har fått til­bud om fast­lege­hjem­mel i Far­sund kom­mu­ne.

Det er Gabor Pal Bor­g­ulya som har fått til­bud om den ny­opp­ret­te­de fast­lege­hjem­me­len.

– Det gis ba­sis­til­skudd til­sva­ren­de to­talt 1000 liste­pa­si­en­ter ved opp­start. In­klu­dert i 1000 liste­pa­si­en­ter er over­før­te pa­si­en­ter fra ny­opp­ret­tet 0-hjem­mel med mi­ni­mum 250 pa­si­en­ter. Til­skud­det trap­pes ned over 2 år. Of­fent­li­ge opp­ga­ver må på­reg­nes, kom­mer det fram av til­bu­det som Bor­g­ulya har fått fra kom­mu­nen etter et møte i til­de­lings­ut­val­get.

Lis­ter har va­ert i kon­takt med den Stord-bo­sat­te le­gen. Han sier at han ikke har be­stemt seg for om han tak­ker ja el­ler ikke. Bor­g­ulya har frist til 27. ok­to­ber med å sva­re.

Om han tak­ker ja, har Bor­g­ulya seks må­ne­der på seg å få etab­lert prak­si­sen som skal ut­øves fra lo­ka­le­ne til­hø­ren­de Far­sund Lege­sen­ter AS på Gåse­hol­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.