Mid­ler­ti­dig bi­blio­tek­til­bud

Lister - - NYHETER -

På grunn av ko­ro­na-pan­de­mi­en og for­sin­kel­ser med det nye bi­blio­te­ket har bi­blio­tek­av­de­lin­gen på Kons­mo va­ert stengt i en leng­re pe­rio­de. Selv om det frem­de­les er uvisst når bi­blio­te­ket kan åpne i nye lo­ka­ler, øns­ker man nå å gi inn­byg­ger­ne på Kons­mo et mid­ler­ti­dig bi­blio­tek­til­bud på kom­mune­hu­set.

– Vi åp­ner kun med de ny­es­te bø­ke­ne for barn og voks­ne, men vi tar gjer­ne imot be­stil­lin­ger på and­re tit­ler som øns­kes, sier Tone Va­land som ar­bei­der ved av­de­lin­gen, i en presse­mel­ding, og hå­per at det mid­ler­ti­di­ge til­bu­det kan va­ere en god løs­ning i en over­gangs­fase.

Pla­nen er å hol­de bi­blio­tek-til­bu­det åpent på dag­tid hver tirs­dag fra 29. sep­tem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.