Fle­re har vist in­ter­es­se for fiske­mot­ta­ket

Lister - - NYHETER - LARS ERIK LARSEN lars.erik@lis­ter24.no

Fle­re ak­tø­rer har al­le­re­de meldt in­ter­es­se om å få leie fiske­mot­ta­ket på Bor­haug.

Som Lis­ter skrev for snart en må­ned si­den har en lo­kal grup­pe sto­re pla­ner for fiske­mot­ta­ket i Lista­havn. Ske­i­me Hol­ding AS, Du­gan Hol­ding AS og Fe­de­rico Hå­land Gaeta øns­ker å vi­dere­ut­vik­le det his­to­ris­ke kon­sep­tet og til­by mot­tak og salg av lo­ka­le rå­va­rer, samt til­be­red­ning av kort­reist mat. Alt det­te vil skje i sam­ar­beid med hav­bruks­na­e­rin­gen, vi­dere­gå­en­de sko­le og høy­ere ut­dan­ning.

Nå er det klart at den lo­ka­le grup­pen får kon­kur­ran­se fra Øy­vind Adolf­sen. Han skri­ver i en epost til kom­mu­nen at han har hatt en be­ty­de­lig øk­ning i etter­spør­sel for slip­ping av bå­ter, samt re­pa­ra­sjon av bå­ter og båt­re­la­ter­te ma­ski­ner ved Båt­slip­pen på Brekne­hol­men, hvor han er dag­lig le­der. Grun­net den sto­re etter­spør­se­len øns­ker han der­for å leie fiske­mot­ta­ket som han vil be­nyt­te som kon­tor og verk­sted, samt bu­tikk for drif­ten. Han vil sam­ti­dig ut­bed­re slip­pen slik at han kan ta i mot bå­ter på opp mot 200 tonn. Iføl­ge Adolf­sen er na­er­mes­te slipp som kan ta i mot bå­ter av den stør­rel­se på Stord.

Havne­fogd Tom Egil Ravn­dal sier det også er in­ter­es­se fra and­re, ut­over de to som har tatt kon­takt med kom­mu­nen. Det blir havne­sty­ret som til slutt av­gjør hvem som får leie.

– Vi kom­mer til å leg­ge fram en an­be­fa­ling til nes­te møte i havne­sty­ret som blir om cir­ka fire uker. Så blir det opp til po­li­ti­ker­ne å be­stem­me seg for det bes­te val­get.

Fiske­mot­ta­ket har stått tomt si­den Skall­dyr Nor­ge sa opp sin av­ta­le i fjor.

FOTO: SVEIN MOR­TEN HAVAAS

Po­li­ti­ker­ne av­gjør hvem som får kjø­pe/ leie fiske­mot­ta­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.