Rett­fer­dig­het for eld­re

Lister - - MENINGER -

Ar­bei­der­par­ti­et vil at alle skal ha mu­lig­he­ter til å få en god al­der­dom. I Nor­ge øker for­skjel­le­ne mel­lom de med høy og de med lav inn­tekt. Inn­tekt å le­ve av og til­gang til god hjelp når du tren­ger det er vik­tig for alle. Mu­lig­he­te­ne til å stå i jobb også når man blir eld­re bi­drar til en god al­der­dom. En eks­t­ra fe­rie­uke og god se­nior­po­li­tikk på ar­beids­plas­sen gjør at man­ge kan stå i jobb leng­re. Det gir også trygg­het for li­vet som pen­sjo­nist. Vi vil der­for slå ring rundt et trygt ar­beids­liv og vi vil ut­vik­le, ikke byg­ge ned vel­ferds­ord­nin­ge­ne. Det er be­kym­rings­fullt at minste­pen­sjo­nis­ter og an­sat­te med la­vest lønn har fått re­du­sert kjøpe­kraft de sis­te åre­ne. Det øker for­skjel­le­ne, gir mer utrygg­het og er ikke rett­fer­dig.

Ar­bei­der­par­ti­et vil snu ut­vik­lin­gen. Vi vil end­re pen­sjons­re­for­men slik at in­gen pen­sjo­nis­ter vil få ne­ga­tivt opp­gjør og vi vil ha en gjen­nom­gang av den. Vi vil øke pen­sjo­nen for ens­li­ge minste­pen­sjo­nis­ter med kr 4000 i året. Når man har be­hov for hjelp i hver­da­gen, vil vi styr­ke tje­nes­te­ne der de eld­re bor. Vi vil ikke pri­va­ti­se­re om­sor­gen for eld­re. Vi me­ner det er urett­fer­dig og unød­ven­dig. Det fø­rer til mer by­rå­kra­ti for bru­ke­re og de­res på­rø­ren­de og det er dår­lig øko­no­mi å la fel­les­ska­pets pen­ger gå til over­skudd til in­ter­na­sjo­na­le kon­sern, frem­for at de bru­kes på eld­re og tje­nes­ter til dem der de bor. Vi tror på an­sat­te i kom­mu­nen. Vi vil ha fle­re av dem, ved å øke an­de­len hele stil­lin­ger, styr­ke ak­ti­vi­tets- og dag­til­bu­de­ne i kom­mu­ne­ne, slik at eld­re som ikke har fa­mi­lie el­ler som er de­men­te får gode og me­nings­ful­le til­bud i hver­da­gen na­er­me der de bor. Ar­bei­der­par­ti­et me­ner vi lø­ser vi opp­ga­ve­ne bed­re sam­men enn hver for oss og at vi gjen­nom godt sam­ar­beid lo­kalt med de eld­re, an­sat­te og på­rø­ren­de fin­ner de bes­te løs­nin­ge­ne.

Ka­ri Hen­rik­sen, Ar­bei­der­par­ti­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.