«Jeg har all­tid likt å la­ge ab­le­gøy­er og er nok litt barns­lig»

Den po­pu­la­ere psy­ko­lo­gens en­ga­sje­ment går ut­over hen­nes hver­dags­li­ge gjøre­mål. Som å ta på seg sok­ke­ne rik­tig. Den­ne uken star­ter hun i ny jobb.

Lister - - MAGASIN - ALEXANDRA INDSETH LANGEGARD

Far­sund kom­mune­psy­ko­log Ma­ria Abra­ham­sen Øst­has­sel har opp­nådd stor na­sjo­nal suk­sess på Insta­gram og Tik­tok gjen­nom bru­ker­nav­net Psykt­deg. I skri­ven­de stund når hun ut til 16.000 men­nes­ker, ho­ved­sa­ke­lig ung­dom, med sine un­der­hol­de­ne vi­deo­er om psy­kisk helse.

Det­te har Norsk psy­ko­log­for­ening lagt mer­ke til. I sep­tem­ber mot­tok psy­ko­lo­gen den høyt­hen­gen­de Åse Gru­da Skard-pri­sen.

Øst­has­sel har triv­des godt i rol­len som kom­mune­psy­ko­log, men er nå klar for nye ut­ford­rin­ger. Den­ne uken til­trer hun i ny stil­ling.

Det er vel­dig stas! Nett­si­den jeg skal job­be for he­ter as­sis­tert­selv­hjelp.no og fun­ge­rer som et sup­ple­ment til te­ra­pi. Pa­si­en­te­ne blir an­svar­lig­gjort og får hjemme­opp­ga­ver, for­kla­rer hun en­ga­sjert.

70 kom­mu­ner be­nyt­ter seg av nettje­nes­ten. Stil­lin­gen hen­nes vil in­ne­ba­ere mye rei­sing, fore­drags­hol­ding, opp­la­e­ring av bru­ke­re og pro­duk­sjon av tekst og vi­deo.

Ikke nok med det. Små­barns­mo­ren skal sam­ti­dig star­te på en vi­dere­ut­dan­nel­se, skri­ve bok om psy­kisk helse, samt job­be med en rek­ke uli­ke pro­sjekt gjen­nom Psykt­deg AS. På tirs­dag kan du også se hen­ne i so­fa­en på «God mor­gen Nor­ge».

– Hvor­dan hol­der du deg mo­ti­vert?

– Jeg els­ker å job­be med psy­ko­lo­gi. Og jeg li­ker å for­mid­le. Jeg sy­nes det er så gøy å bli spurt om å va­ere med på ting, så jeg sier ja til vel­dig mye. Kan­skje litt for mye. Man­nen min plei­er å si at jeg er gift med job­ben min og at han er au pair, sier Øst­has­sel og ler.

er født og opp­vokst i Far­sund. Hun er eldst av tre søs­ken. Som barn gikk fri­ti­den til hånd­ball, kor og dra­ma. Helt fra barns­ben av har hun tatt mye plass, iføl­ge hen­ne selv.

– Jeg har høy stem­me og li­ker å snak­ke. Jeg har all­tid likt å la­ge ab­le­gøy­er og er nok litt barns­lig. Og så har jeg all­tid va­ert opp­tatt av etikk og mo­ral. Jeg blir sint av

FAKTA∂

Al­der: 28 år

Si­vil­sta­tus: Gift. En to år gam­mel sønn. ●

Yr­ke: Psy­ko­log

Bo­sted: Far­sund

● urett­fer­dig­het, for­tel­ler hun.

I ung­doms­ti­den fikk hun en ho­mo­fil beste­venn­in­ne. Gjen­nom hen­ne ble hun en­ga­sjert i kvin­ners ret­tig­he­ter og ble kri­tisk til de sam­funns­kap­te kjønns­rol­le­ne. Sam­funns­en­ga­sje­men­tet tok hen­ne vi­de­re til po­li­tik­ken, hvor hun har sit­tet i kom­mune­sty­ret for Ar­bei­der­par­ti­et.

At hun vil­le stu­de­re psy­ko­lo­gi viss­te hun tid­lig. Hun ble in­tro­du­sert for fa­get gjen­nom sin tan­te og on­kel, som beg­ge er psy­ko­lo­ger. Etter en full­ført bachel­or­grad i Oslo gif­tet hun seg i 2014 med sin tid­li­ge­re tre­nings­in­struk­tør fra Far­sund. En må­ned se­ne­re flyt­tet hun ale­ne til Buda­pest for å ta fatt på mas­te­ren. Hun ler når hun for­tel­ler om det.

– Det ble jo kan­skje litt om­vendt, å bare dra rett etter at jeg had­de gif­tet meg. Men av­stands­for­hol­det vi had­de i to år gikk vel­dig greit.

flyt­tet hun til­ba­ke til hjem­byen og be­gyn­te å job­be i BUP. Like etter kom ek­te­pa­rets sønn til ver­den.

Det å bli mor ble ikke helt som Øst­has­sel had­de sett for seg. Etter en prøver­ørs­be­hand­ling ven­tet en kre­ven­de gra­vi­di­tet.

– Det var sinnsykt ille. Bein­hardt. Der­med tenk­te jeg at det vil­le bli bed­re når bar­net kom. Men så sov han jo ikke i det hele tatt og jeg gikk len­ge uten søvn. Man hø­rer jo ofte om det­te, men det er umu­lig å fore­stil­le seg hvor hef­tig det er.

Som ny­bakt mor slet hun ofte med tan­ker som «stak­kars deg, skal du le­ve med meg som mor?» og «tenkt hvis jeg ikke kla­rer å gi deg alt det du for­tje­ner?». Sam­ti­dig så hun and­re mød­re som til­syne­la­ten­de hånd­ter­te den nye rol­len ut­mer­ket.

– Det er vik­tig å snak­ke om det­te. Å nor­ma­li­se­re det som jeg tror at man­ge mød­re og fed­re går rundt å ten­ker på. Fød­sels­de­pre­sjon er fak­tisk nes­ten like van­lig hos menn, for­tel­ler hun.

det­te som er mye av driv­kraf­ten hen­nes. Psy­ko­lo­gen li­ker å ta opp tabu­be­lag­te te­ma­er (til fa­rens for­tvi­lel­se) og nor­ma­li­se­re prat om psy­kisk helse. Iføl­ge hen­ne bur­de det va­ere like nor­malt å dra til psy­ko­log som å dra til fast­le­ge. Hun har selv be­nyt­tet seg av til­bu­det.

Da hun star­tet opp Psykt­deg AS var det en ide hun had­de gått med len­ge.

– Det er så man­ge in­flu­en­ce­re der ute som.. .ja, hvor­dan skal jeg si det­te fint. Som ikke ak­ku­rat har en for­del­ak­tig på­virk­ning på ung­dom­men. Der­for vil­le jeg sni­ke meg inn i feeden de­res og spre litt in­for­ma­sjon. Ved å bru­ke hu­mor og by på meg selv. Ung­dom vil jo ikke sit­te å høre på en sam­men­fat­tet psy­ko­log som snak­ker aka­de­misk.

Øst­has­sel be­skri­ver seg selv som et «ut­skudd» i psy­ko­logi­mil­jø­et. Men hun er litt stolt av det. Stolt over at hun tør å va­ere litt an­ner­le­des.

– Jeg hå­per at jeg blir hus­ket som en rar og fri­mo­dig per­son.

trav­le må­ne­der for psy­ko­lo­gen. Blant an­net har det gått ut­over hu­sar­bei­det. Hun har hel­ler ikke hatt tid til å ta på seg sok­ke­ne rik­tig.

– Jeg tar de all­tid på på vran­ga. Og tar høy­re sokk på ven­st­re fot og så vi­de­re, for­tel­ler hun og ler.

Hun tri­ves så godt med job­ben at hun ofte tar den med hjem. For å kla­re å kob­le av lyt­ter hun til podcast. Den selv­er­k­la­er­te podcast-ner­den har selv va­ert bi­drags­yter i podcas­ten Ung i Lis­ter. Det­te er et for­mat hun øns­ker å job­be vi­de­re med. En an­nen ting hun kob­ler av med er den sto­re hobby­en; skue­spill. Et fag hun me­ner har man­ge lik­hets­trekk med psy­ko­lo­gi, da de beg­ge kre­ver at man set­ter seg inn i en an­nen per­sons fø­lel­ser.

– Hva er ditt størs­te mål?

– Ak­ku­rat nå fø­ler jeg at jeg le­ver på en sky av til­freds­het. El­ler. Jo, okey. Jeg skal va­ere så lite yd­myk å si at jeg drøm­mer om å va­ere på «Skal vi dan­se».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.