For 50 år si­den

Lister - - MAGASIN -

UNDERSØKEL­SENE for å kart­leg­ge mu­lig­he­te­ne for iland­fø­ring av olje i Lis­ta-om­rå­det var i full gang. En så­kalt Decca-sta­sjon var mon­tert ved Lis­ta fyr. En lig­nen­de sta­sjon var også blitt mon­tert på Ja­eren. Sam­ti­dig drøf­tet man mu­lig­he­te­ne for å byg­ge en kuns­tig øy i Nord­sjø­en med stein fra Aa­sal­vi­gen på Lis­ta.

FIL AVSLUTTET se­son­gen med å vin­ne 3-2 over Otra i Kjøre­stad, og de grøn­ne og hvi­te gikk der­med gjen­nom hele se­son­gen uten tap på hjemme­bane. Li­ke­vel ble det kun 2. plass på ta­bel­len bak MK, som had­de bed­re mål­for­skjell. Sven In­ge Ne­gård, Mag­ne Havaas og Aa­ge Bach sco­ret må­le­ne for FIL. SKOLEDIREK­TØR Hall­geir Fur­nes var fra seg av be­geist­ring og ut­tal­te at det­te var «et av de fi­nes­te skole­om­rå­det i hele fyl­ket» da det var be­fa­ring på den så­kal­te gym­nas­tom­ta på Sun­de. I avi­sens om­ta­le av be­fa­rin­gen he­ter det at «hen­sik­ten med be­fa­rin­gen var ikke så mye å se på selve tom­ten som fyl­kes­skole­sty­ret i rea­li­te­ten al­le­re­de har be­stemt seg for, men å fin­ne en na­tur­lig og rik­tig ar­ron­de­ring av area­let».

700 KVADRATMET­ER fjell skul­le spren­ges ut på den ene lang­si­den på idretts­ba­nen i Van­se, slik at man fikk full bred­de på løpe­ba­nen også på den­ne si­den. Ar­bei­det var kal­ku­lert til 12.000 kro­ner, som ung­doms- og idretts­ut­val­get had­de på sitt bud­sjett. Po­li­ti­ker­ne gikk en­stem­mig inn for å kom­me ras­kest mu­lig i gang med til­ta­ket.

SONJA AUGLAND had­de pla­ner å byg­ge et nytt og stør­re to eta­sjers for­ret­nings­bygg i Lyng­dal, mel­lom ko­lo­nial­bu­tik­ken og Tor­ger­sens bu­tikk. Sonja Augland drev ko­lo­nial­bu­tik­ken, og hun had­de fått ut­ar­bei­det plan for et ny­bygg på den le­di­ge tom­ten ved si­den av.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.