Fore­drar om Dø­de­havs­rul­le­ne

Lister - - FOLK - SVEIN MOR­TEN HAVAAS svein.mor­ten@lis­ter24.no

Tor­leif Elg­vin, som er en av ver­dens frems­te eks­per­ter på de så­kal­te Dø­de­havs­rul­le­ne, gjes­ter Hu­set på Fe­da først­kom­men­de søn­dag.

Elg­vin er pro­fes­sor eme­ri­tus i teo­lo­gi ved NLA høg­sko­len i Oslo. Gjen­nom hele sin forske­rog for­mid­ler­gjer­ning har han va­ert opp­tatt av Dø­de­havs­rul­le­ne. Søn­dag kveld vil han for­tel­le hvor­dan «Dø­de­havs­rul­le­ne kas­ter nytt lys over Bi­be­len» i sitt fore­drag på Hu­set.

Det var i 1947 at en gje­ter­gutt fant noen bok­rul­ler i en fjell­hule i Qum­ran ved Døde­ha­vet. Det skul­le vise seg å bli et av 1900-tal­lets størs­te ar­keo­lo­gis­ke skrift­funn. Etter ni­tid forsk­ning vi­ser det seg at dis­se frag­men­te­ne kas­ter helt nytt lys over bi­bel­his­to­ri­en og Jesu sam­tid. Det er nem­lig bok­rul­ler som har lig­get i hu­len i na­er 2.000 år og er fra et re­li­giøst fel­les­skap som holdt til ved Døde­ha­vets bredd.

Det var et fel­les­skap som for­fat­tet og sam­let et av da­ti­dens størs­te re­li­giø­se bi­blio­tek. Fel­les­ska­pet for­svant en­gang i år 68. Teks­te­ne byg­ger også en ny bro mel­lom det gam­le og det nye tes­ta­men­tet og er til stor nyt­te for alle som er opp­tatt av å kom­me na­er­me­re inn i den bi­bels­ke ver­den.

Tor­leif Elg­vin har tatt sin dok­tor­grad nett­opp på dis­se dø­de­havs­rul­le­ne. Det gjor­de han ved det he­bra­is­ke uni­ver­si­te­tet i Je­ru­sa­lem i 1998. Gjen­nom sitt ar­beid har han blitt en av de frems­te på sitt felt og sit­ter som enes­te skan­di­nav i et in­ter­na­sjo­nalt fors­ker­team som job­ber med do­ku­men­te­ne.

– Å gjen­ska­pe teks­te­ne som har lig­get gjemt i hu­ler i na­er­me­re 2000 år, er utro­lig kre­ven­de, men sva­ert spen­nen­de og vik­tig, for­tel­ler Elg­vin.

– På en helt spe­si­ell måte kom­mer vi sva­ert tett på det jø­dis­ke mil­jø­et som Je­sus, de førs­te di­sip­le­ne og de førs­te ny­tes­ta­ment­li­ge for­fat­ter­ne hør­te til i.

Elg­vin har va­ert rek­tor ved Ca­spari sen­ter for «Bi­bli­cal and Jewish Stu­dies» i Je­ru­sa­lem og har pub­li­sert en rek­ke ar­tik­ler og skre­vet bø­ker om em­net. I 2013 ble han pro­fes­sor i bi­bel­fag ved NLA høg­sko­len i Oslo. Selv om han i år ble pen­sjo­nist, er han for­satt sterkt en­ga­sjert i Dø­de­havs­rul­le­ne og vil fort­satt dra til la­bo­ra­to­ri­et i Je­ru­sa­lem for vi­de­re stu­di­er av de gam­le frag­men­te­ne av per­ga­ment og pa­py­rus.

– Det blir vir­ke­lig en spen­nen­de, la­e­re­rik og opp­byg­ge­lig søn­dags­kveld på Hu­set. Vi øns­ker folk fra hele Lis­ter hjer­te­lig vel­kom­men, sier An­ders Mat­hias Larsen på veg­ne av ar­ran­gø­re­ne.

FOTO: NLA HØG­SKO­LEN

Eks­pert på Dø­de­havs­rul­le­ne, Tor­leif Elg­vin, gjes­ter Hu­set på Fe­da søn­dag kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.