Får ny kon­sern­sjef

Bent-stå­le Jo­han­sen (52) er an­satt som ny kon­sern­sjef i Tratec.

Lister - - FORSIDE - OLAV HOEL olav.hoel@lis­ter24.no

Det­te er noe jeg gle­der jeg meg mas­se til

Bent-stå­le Jo­han­sen

Det be­kref­ter Tratec i en presse­mel­ding ons­dag etter­mid­dag.

Kon­ser­net har ho­ved­kon­tor i Far­sund, og er i Lis­ter re­pre­sen­tert gjen­nom Tratec Tek­nik­ken AS i Far­sund, Lyng­dal og Flekke­fjord og Tratec Hal­vor­sen AS i Kvi­nes­dal.

Jo­han­sen star­ter i job­ben 1. no­vem­ber, og tar over etter grün­der og ho­ved­ei­er Wil­liam Wil­lum­sen (65), som nå skal ren­dyr­ke rol­len som styre­le­der i sel­ska­pet.

– Det­te er noe jeg gle­der jeg meg mas­se til. Jeg har al­le­re­de sju år bak meg i kon­ser­net som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør ved Tratec Nor­con i Ven­ne­sla, men det blir spen­nen­de å bli mer kjent med de and­re be­drif­te­ne i kon­ser­net og ikke minst de an­sat­te, sier Jo­han­sen til Lis­ter24.

Kjen­ner kon­ser­net

Jo­han­sen er fra Kris­tian­sand, og er si­vil­in­ge­ni­ør i ma­te­rial­tek­no­lo­gi og har mas­ter­grad i tek­no­logi­le­del­se. Før han kom til Tratec Nor­con i Ven­ne­sla, var han ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Schib­sted Trykk Kris­tian­sand og Schib­sted Trykk Stav­an­ger.

Sam­ti­dig er han godt kjent med øv­rig le­del­se og sel­ska­pe­ne i Tratec, og har si­den 2013 va­ert del­ak­tig i ut­for­min­gen av kon­ser­nets ho­ved­stra­te­gi­er

– Vi skal fort­set­te å løf­te frem le­del­se og an­sat­te i hver en­kelt be­drift, og hele ti­den se etter nye sam­ar­beids­mu­lig­he­ter, sier Jo­han­sen i en presse­mel­ding.

– Hva var det som gjor­de at du tak­ket ja til den­ne job­ben?

– Først og fremst for­di det er en spen­nen­de jobb, og for min del blir det nye opp­ga­ver som gjør at jeg ut­vik­ler meg som le­der i ti­den fram­over. El­lers er det en kom­bi­na­sjon av spen­nen­de ut­ford­rin­ger og at jeg kjen­ner kon­ser­net og man­ge av men­nes­ke­ne her godt. Jeg vet der­for på man­ge må­ter hva jeg går til, sier Jo­han­sen til Lis­ter24.

Fort­set­ter som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør

Sam­ti­dig som han star­ter i kon­sern­sjef-job­ben 1. no­vem­ber, kom­mer han til å fort­set­te som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør ved Tratec Nor­con, en stil­ling han har hatt si­den 2013.

– Jeg har stor tro på at det­te skal la seg kom­bi­ne­re. Men for at det­te skal fun­ge­re, kom­mer det til å bli noen end­rin­ger i Nor­con hvor de­ler av det ar­bei­det jeg gjør der i dag kom­mer til å bli hånd­tert av and­re slik at jeg kan hånd­te­re dis­se to job­be­ne, sier Jo­han­sen.

Selv om Tratec har ho­ved­kon­tor i Far­sund, kom­mer han fort­satt til å ha kon­tor i Ven­ne­sla.

– Men det sier seg selv at jeg også kom­mer til å va­ere mye mer vest for Ven­ne­sla i ti­den frem­over, sier Jo­han­sen.

Re­krut­tert in­ternt

Wil­liam Wil­lum­sen sier i en presse­mel­ding at de er gla­de for at Jo­han­sen har tak­ket ja til job­ben som kon­sern­sjef.

– Vi er vel­dig for­nøy­de med å kun­ne re­krut­te­re in­ternt. Ben­tStå­le har gjort en kjempe­jobb med å om­stil­le Tratec Nor­cons virk­som­het fra off­shore til sam­ferd­sel etter olje­pris­kol­lap­sen. Dess­uten kjen­ner han kon­ser­net og vi kjen­ner ham. Det er en trygg­het for beg­ge par­ter, sier Wil­lum­sen i presse­mel­din­gen.

Selv om han nå skal ren­dyr­ke rol­len som styre­le­der i sel­ska­pet, be­tyr ikke det at han har pla­ner om å trap­pe ned.

– De an­sat­te vil nok fort­satt opp­le­ve meg som en gans­ke ak­tiv ei­er. Men jeg hå­per at de får se en ty­de­li­ge­re rolle­for­de­ling. Den vik­tigs­te job­ben jeg gjør nå frem­over, er å sør­ge for at min etter­føl­ger lyk­kes, sier Wil­lum­sen i presse­mel­din­gen.

FOTO: TRATEC AS

Bent-stå­le Jo­han­sen (52) fra Kris­tian­sand er an­satt som kon­sern­sjef i Tratec.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.