Lister

Har en­de­lig fun­net sitt lo­ka­le

Ga­me of Lis­ter kan bli spille­kla­re om en må­neds tid et­ter fle­re for­sin­kel­ser.

- OLAV HO­EL olav.ho­el@lis­ter24.no

– Ak­ku­rat nå lig­ger vi bra an med tan­ke på at vi har fått et bra lo­ka­le, så nå ven­ter vi egent­lig bare på at lo­ka­let skal bli klart før vi kan set­te igang, sier Jan Pre­st­jord.

Egent­lig skul­le de flyt­tet inn i et an­net lo­ka­le i Bro­ga­ten, men det­te måt­te de gi opp på grunn av di­ver­se ut­ford­rin­ger.

– Egent­lig had­de vi plan­lagt å åpne i påske­fe­rien i år i det and­re lo­ka­let, men det gikk ikke på grunn av at vi ikke fikk inn in­ter­nett og and­re pro­ble­mer som duk­ket opp. I til­legg kom jo ko­ro­na­en. For cir­ka to må­ne­der si­den ring­te jeg for å sjek­ke ut det­te lo­ka­let i Strand­ga­ten, men det var ikke før nå ny­lig at det har blitt vårt lo­ka­le. Den­ne gan­gen sat­ser vi på at det ikke blir noen yt­ter­li­ge­re for­sin­kel­ser på åp­nin­gen, sier Per Alex­an­der Ing­vald­sen Sundt.

– Man­ge pla­ner – Hva kan dere si om pla­ne­ne dere har her?

– Først og fremst er det å kom­me opp og stå. El­lers har vi man­ge pla­ner, men det hand­ler litt om å stab­le dem og be­gyn­ne et sted, sier Sundt.

De tror det­te er et sted som vil kun­ne bety mye spe­si­elt for ung­dom­men ved å kun­ne ha et sted å sam­les og gjø­re litt ner­de­te ting.

– Vi har prøvd å hol­de oss på at det skal va­ere fra ung­doms­sko­le-al­der og opp­over, men vi vil sam­ti­dig prø­ve å få til et til­bud også for de som er yng­re. Men vi har ikke helt fun­net ut av hvor­dan vi skal ba­lan­se­re det ennå, sier Sundt.

Selv om det også fin­nes and­re ung­doms­til­bud i kom­mu­nen i dag, fø­ler de at de­res til­bud er litt an­ner­le­des.

– Det­te blir litt mer enn bare ung­doms­klubb. Det­te til­bu­det skal va­ere for bå­de ung­dom­mer og voks­ne, un­der­stre­ker Pre­st­jord.

Her leg­ger de også opp til å ha et va­riert til­bud, og de er opp­tatt av at det ikke bare skal va­ere det ny­es­te av det nye når det kom­mer til spill.

– Her kom­mer det også en re­tro-av­de­ling, samt brett­spill, rolle­spill, kon­soll, krea­tivt hjør­ne for krea­ti­ve sje­ler og 3D-prin­ter. Sam­ti­dig har vi også snak­ket om å ha lodde­kurs, og el­lers hjel­pe og kur­se folk som kan­skje ikke er så flink på data, sier Pre­st­jord.

– I til­legg vil vil vi til­by pro­gram­me­ring og byg­ging av Pcer, og prø­ve å få til en sat­sing på e-sport, sier Sundt.

– Gode til­bake­mel­din­ger

Til­bake­mel­din­ge­ne de får fra folk om da­gen er at man­ge ser frem til at de skal åpne.

– For­vent­nin­ge­ne er egent­lig re­la­tivt høye, for til­bake­mel­din­ge­ne vi får er bra. Det er vel­dig man­ge som gle­der seg til vi star­ter opp, så vi for­ven­ter et gans­ke godt opp­møte når vi star­ter opp. Det hå­per vi på, i hvert fall, sier Pre­st­jord

Også Elias Ja­kob­sen Om­dal (15 år), som fore­lø­pig er den enes­te ung­doms re­pre­sen­tan­ten i sty­ret til Ga­me o f Lis­ter, har troa på pro­sjek­tet.

– Det blir vel­dig gøy å få et sted hvor alle de som li­ker spill og tek­no­lo­gi kan sam­le seg, så jeg tror nok at jeg kom­mer til å be­nyt­te meg av det­te ste­det så mye som mu­lig når det er oppe og går. Jeg tror også at gans­ke man­ge and­re kom­mer til å be­nyt­te seg av det­te ste­det, sier Om­dal.

Det­te blir litt mer enn bare ung­doms­klubb

Jan Pre­st­jord

 ??  ??
 ?? FOTO: OLAV HO­EL ?? Per Alex­an­der Ing­vald­sen Sundt (t.v), Elias Ja­kob­sen Om­dal og Jan Pre­st­jord ser frem til å kun­ne åpne i Strand­ga­ten i lø­pet av høs­ten. Eli­sa­beth Åm­dal Sundt, Ken­neth Eng­voll Lø­land og Silje Hild­reth, som også er en del av sty­ret, had­de ikke an­led­ning til å stil­le på bil­de/in­ter­vju.
FOTO: OLAV HO­EL Per Alex­an­der Ing­vald­sen Sundt (t.v), Elias Ja­kob­sen Om­dal og Jan Pre­st­jord ser frem til å kun­ne åpne i Strand­ga­ten i lø­pet av høs­ten. Eli­sa­beth Åm­dal Sundt, Ken­neth Eng­voll Lø­land og Silje Hild­reth, som også er en del av sty­ret, had­de ikke an­led­ning til å stil­le på bil­de/in­ter­vju.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway