Lister

30 da­gers feng­sel for rus­kjø­ring

En da­me i 40-åre­ne fra Ro­ga­land er dømt for rus­kjø­ring i Lis­ter ting­rett.

- OLAV HO­EL

Hen­del­sen skjed­de om kvel­den, 27. mars i år, da en po­liti­be­tjent ble opp­merk­som på en vare­bil som stod par­kert ved ben­sin­sta­sjo­nen på Rom. Den til­tal­te frem­stod iføl­ge po­liti­be­tjen­ten som tok kon­takt som uro­lig, snak­ket fort og svar­te unn­vi­ken­de på spørs­mål, så det ble be­slut­tet å gjen­nom­føre en tegn- og sym­ptom­test, som av­dek­ket at til­tal­te had­de sto­re pu­pil­ler og ikke var i stand til å ta in­struk­sjo­ner.

Til­tal­te ble på­gre­pet og tatt med til Flekke­fjord syke­hus hvor det ble fore­tatt kli­nisk un­der­sø­kel­se hvor ana­lyse­re­sul­ta­tet fra blod­prø­ven vis­te en kon­sen­tra­sjon på 2,627 mikro­mol am­fe­ta­min og 0,0165 mikro­mol THC (virke­stof­fet i hasj).

– Det er fore­tatt sak­kyn­dig vur­de­ring av ana­lyse­re­sul­ta­tet, og den sak­kyn­di­ge har i en rap­port kon­klu­dert med at til­tal­te «med all sann­syn­lig­het var på­vir­ket til­sva­ren­de en pro­mil­le høy­ere enn 1,2» ved den ak­tu­el­le kjø­rin­gen. Den retts­me­di­sins­ke kom­mi­sjon har ikke hatt merk­na­der til den sak­kyn­di­ge rap­por­ten, he­ter det i kjen­nel­sen fra ting­ret­ten.

Den til­tal­te er­kjen­ner iføl­ge kjen­nel­sen selve kjø­rin­gen slik den er be­skre­vet, men nek­ter for å ha inn­tatt nar­ko­ti­ka sam­me dag som kjø­rin­gen fant sted. Til­tal­te skal i ret­ten ha for­klart at hun ru­set seg noen da­ger for­ut for kjø­rin­gen, men at hun ikke føl­te seg på­vir­ket un­der kjø­rin­gen, uten å bli hørt av ret­ten.

– Ret­ten fin­ner det be­vist ut­over en­hver ri­me­lig tvil at til­tal­te ved den ak­tu­el­le kjø­rin­gen var på­vir­ket av nar­ko­ti­ka til­sva­ren­de en pro­mil­le over 1,2. Ret­ten fin­ner det utvil­somt at til­tal­te viss­te, el­ler i det mins­te bur­de visst, at hun var på­vir­ket av nar­ko­ti­ka da hun kjør­te bil den ak­tu­el­le da­gen, he­ter det vi­de­re i kjen­nel­sen.

Ret­ten fin­ner det også skjer­pen­de at til­tal­te had­de en pas­sa­sjer i bi­len un­der kjø­rin­gen, at kjø­rin­gen skjed­de på en ho­ved­vei med mye tra­fikk og at til­tal­te tid­li­ge­re, se­nest i 2016, er straf­fet for kjø­ring i rus­på­vir­ket til­stand. Hun døm­mes til feng­sel i 30 da­ger og får også en bot på 10.000 kro­ner, samt tap av fø­rer­kort "for all­tid":

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway