Lister

– Kom­mer til å bli mye brukt

Lør­dag for­mid­dag ble den ny­etab­ler­te møte­plas­sen i Ves­ter­si­den i Far­sund of­fi­si­elt åp­net.

- OLAV HO­EL olav.ho­el@lis­ter24.no

– Jeg er kjempe­for­nøyd med det­te re­sul­ta­tet, det har blitt van­vit­tig flott. Det vir­ker det som fle­re også sy­nes. Det har tatt litt tid da vi har holdt på her i cir­ka fem år med utal­li­ge skis­ser og plan­leg­ging, men alt ble for­sin­ket på grunn av fyl­kes­vei­en gjen­nom Far­sund. Nå er der­imot bå­de bryg­gen og hele pla­nen fer­dig. Nå ser vi bare frem til nes­te som­mer slik at hele byen kan kom­me ned hit og bade, gril­le og kose seg, sier for­mann Finn Roy Høy­land i Ves­ter­sida Vel, som for øv­rig gikk av som le­der i vel­for­enin­gen på års­mø­tet i etter­kant av lør­da­gens åp­ning et­ter å ha hatt ver­vet i sju år.

– Pif­fer opp hele by­de­len

Selv om møte­plas­sen ved «Dran­ker­nes brønn» lig­ger i Ves­ter­si­den, er de kla­re på at den­ne plas­sen er åpen for alle. – Vi ser al­le­re­de at det er van­vit­tig man­ge folk om spa­serer for­bi her mel­lom Amfi og Kiwi og vi­de­re ut­over, og ikke minst tu­ris­ter som øns­ker å se den gam­le de­len av Ves­ter­si­den som er igjen et­ter by­bran­nen. Jeg tror der­for at det­te ste­det kom­mer til å bli vel­dig mye brukt, sier Høy­land. Ord­fø­rer Arnt Abra­ham­sen er glad for å kun­ne stå for den of­fi­si­el­le åp­nin­gen av møte­plas­sen. – Det er fint å va­ere med og åpne noe sånt som det­te, for det­te er jo noe som pif­fer opp hele den­ne by­de­len og løf­ter Ves­ter­si­den vold­somt frem. Det­te er jo vår elds­te by­del, og det de har fått her gjør det flott bå­de for de som bor her, for hele byen og hele kom­mu­nen. Man tren­ger ikke bo i Ves­ter­si­den for å sit­te her og slap­pe av, så det­te er vi stolt over å ha fått til, sier Abra­ham­sen. Opp­rust­nin­gen av den­ne plas­sen har blitt til i sam­ar­beid mel­lom blant an­net vel­for­enin­gen, kom­mu­nen og By­nett sør. – Det­te har vi fått til i godt sam­spill med na­bo­ene. De som bor her har gjort en kjempe­jobb. Sam­ti­dig har også kom­mu­nens folk gjort en stor inn­sats, sam­ti­dig som vi har fått bi­drag fra fyl­ket, re­gio­nen og ikke minst By­nett sør, som også er in­volvert i det som skal skje på Ny­tor­vet. Nå hå­per vi at det­te skal bli til nyt­te og gle­de for vel­dig man­ge. Til nes­te år når det be­gyn­ner å blomst­re her, så kom­mer det til å bli en oase, sier Abra­ham­sen.

– Et sted for alle

En av de som var til­ste­de un­der lør­da­gens åp­ning var Rein­hard Lille­bø. – Her har det blitt vel­dig fint, og det skal jo va­ere et sted for alle. Nå har de satt i stand det­te ste­det slik det var før, og det sy­nes jeg er vel­dig fint. Ves­ter­si­den be­gyn­ner nå å bli et av by­ens at­trak­ti­ve ste­der, så det­te blir vel­dig bra, sier Lille­bø. To­ve Lille­bø og To­ve Ny­gaard kom beg­ge fra hage­la­get i Far­sund for å bi­dra med plan­tin­gen. – Det er gøy å kun­ne få lov til å va­ere med og hjel­pe. Det har blitt en ny­de­lig plass, sier Ny­gaard. – Det­te kom­mer til å bli et nytt sam­lings­sted til som­mer­en, på­pe­ker Lille­bø.

 ?? FOTO: OLAV HO­EL ?? Man­ge had­de tatt tu­ren for å over­va­ere åp­nin­gen av den nye møte­plas­sen.
FOTO: OLAV HO­EL Man­ge had­de tatt tu­ren for å over­va­ere åp­nin­gen av den nye møte­plas­sen.
 ??  ?? Vel­for­enings­le­der Finn Roy Høy­land mot­tok et ma­le­ri av «Dran­ker­nes brønn» av Ragn­hild Carl­sen (med ryg­gen til), som hun selv had­de la­get.
Vel­for­enings­le­der Finn Roy Høy­land mot­tok et ma­le­ri av «Dran­ker­nes brønn» av Ragn­hild Carl­sen (med ryg­gen til), som hun selv had­de la­get.
 ??  ?? Ord­fø­rer Arnt Abra­ham­sen stor for den of­fi­si­el­le åp­nin­gen.
Ord­fø­rer Arnt Abra­ham­sen stor for den of­fi­si­el­le åp­nin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway