Lister

Mo­ren hed­res med bronse­sta­tue i Ca­na­da

Fern Blod­gett Sun­de var­den vest­li­ge ver­dens første­kvin­ne­li­ge skips ra­dio­te­le­gra­fist. Om få da­ger blir hun hed­ret med egen sta­tue i hjem­byen i Ca­na­da. Det gjør dat­te­ren Fern Sun­de Slet­ten fra Far­sund svært stolt.

- CECI­LIE NIL­SEN ceci­lie.nil­sen@lis­ter24.no

– Mor var be­skje­den. Så det er ikke sik­kert at hun had­de syn­tes det var kjempe­stas med den­ne sta­tu­en. Men jeg ten­ker at det kan va­ere for hen­ne og alle de and­re kvin­ne­ne som kom et­ter. Den tan­ken tror jeg hun had­de likt, sier dat­te­ren, Fern Sun­de Slet­ten.

Helt­in­ne

Vi står i bo­li­gen for­eld­re­ne hen­nes byg­de på en høy­de med sjø­ut­sikt da de bo­sat­te seg i Far­sund et­ter kri­gen. Al­bum og bø­ker for­tel­ler om mo­rens inn­sats un­der kri­gen. Om hvor­for hun blir an­sett som en helt­in­ne i hjem­byen i Ca­na­da.

Fern Blod­gett Sun­de var den vest­li­ge ver­dens første­kvin­ne­li­ge skips ra­dio­te­le­gra­fist. Som ung kvin­ne tok hun noen kon­tro­ver­si­el­le og sva­ert mo­di­ge valg. Det var krig, og hun vil­le gjø­re en ak­tiv inn­sats for å be­kjem­pe na­zis­men. Hun mønst­ret på MS «Mos­da­le» i 1941 og krys­set At­lan­ter­ha­vet med livs­vik­ti­ge for­sy­nin­ger 78 gan­ger in­nen fredslut­nin­gen i 1945. Hver gang med li­vet som inn­sats. Hen­nes inn­sats ble lagt mer­ke til og man­ge kvin­ner kom til å føl­ge i hen­nes kjøl­vann.

Me­dal­jen på lof­tet

Om­bord på MS «Mos­da­le» opp­stod det kja­er­lig­het mel­lom te­le­gra­fis­ten og kap­tei­nen, Ger­ner Sun­de fra Far­sund.

– Det gikk ikke lang tid før mor og far ble kja­eres­ter, sier dat­te­ren og pe­ker på et bil­de av et smi­len­de par. Han var kap­tei­nen på 29 år. Hun gnis­ten. De for­lo­vet seg i de­sem­ber 1941 og gif­tet seg like et­ter.

De bo­sat­te seg i Far­sund og fikk to døt­re. Først i etter­kant har dat­te­ren inn­sett hvor mye mo­ren of­ret i kri­gen. Fern Blod­gett

Sun­de mot­tok krigs­me­dal­jen av selv­es­te kong Haa­kon 15. juli i 1943.

– Me­dal­jen fant vi i en eske på lof­tet et­ter at hun var død. Mor for­tal­te ikke mye fra det hun opp­lev­de un­der kri­gen, som så man­ge and­re krigs­sei­le­re, for­tel­ler dat­te­ren.

– Jeg tror det var vondt for hen­ne også; å ba­ere på alle inn­trykk og opp­le­vel­ser. Hun for­tal­te av og til om pas­sa­sje­re­ne om­bord, en gang om unge pi­lo­ter ut­dan­net i Ca­na­da, som skul­le i fly i Eng­land. De for­tal­te hen­ne hvor red­de de var og fryk­ten for å ikke kom­me til­ba­ke. Det had­de gjort stort inn­trykk på hen­ne hvor­dan voks­ne menn gråt og var red­de for å skul­le dø.

Bronse­sta­tue

Kon­tak­ten med hjem­lan­det og hjem­byen be­holdt Fern i alle år. Og nå rei­ses en sta­tue i full stør­rel­se av Fern Blod­gett Sun­de.

Bå­de Sun­de Slet­ten, søs­te­ren og fa­mi­li­en var in­vi­tert og had­de tenkt å rei­se over for å del­ta i se­re­mo­ni­en. På grunn av pan­de­mi­en er ikke det mu­lig. Men fa­mi­li­en skal føl­ge se­re­mo­ni­en di­gi­talt.

– Bå­de min søs­ter og jeg ble vel­dig stol­te og kry da vi fikk en mail fra De­bra Du­puis, som har le­det en ko­mi­te i Co­bourg, med mål om å min­nes vår mor med en bronse­sta­tue i Vic­to­ria Park. Vi er yd­my­ke og takk­nem­li­ge for at byen, som vår mor voks­te opp i, nå vil hed­re hen­nes min­ne med den­ne sta­tu­en, sier Sun­de Slet­ten.

Hun for­tel­ler at hun har va­ert i mo­rens hjem­by fle­re gan­ger.

– Når verden kom­mer til­ba­ke til nor­ma­len, og vi får mu­lig­het til å rei­se igjen, kom­mer nok tu­ren gans­ke raskt til å gå til Ca­na­da og Co­bourg for å se sta­tu­en. Den re­pre­sen­te­rer en helt­in­ne blant van­vit­tig man­ge and­re hel­ter, som gjor­de en uvur­der­lig inn­sats un­der and­re ver­dens­krig, av­run­der Sun­de Slet­ten.

 ??  ??
 ?? FOTO: CECI­LIE NIL­SEN ?? Fern Sun­de Slet­ten ser i gam­le al­bum fra for­eld­re­nes tid på MS «Mos­da­le».
FOTO: CECI­LIE NIL­SEN Fern Sun­de Slet­ten ser i gam­le al­bum fra for­eld­re­nes tid på MS «Mos­da­le».
 ??  ?? Som te­le­gra­fist på MS «Mos­da­le» had­de Fern Blod­gett Sun­de et stort an­svar. Ski­pets be­set­ning var av­hen­gig av at hun tol­ket sig­na­le­ne rik­tig.
Som te­le­gra­fist på MS «Mos­da­le» had­de Fern Blod­gett Sun­de et stort an­svar. Ski­pets be­set­ning var av­hen­gig av at hun tol­ket sig­na­le­ne rik­tig.
 ??  ?? Kong Haa­kons be­søk om bord på Mos­da­le, da fem fra ski­pets be­set­ning mot­tok me­dal­je, før­te til sto­re medie­opp­slag. De på­føl­gen­de in­ter­vju­ene gikk verden over.
Kong Haa­kons be­søk om bord på Mos­da­le, da fem fra ski­pets be­set­ning mot­tok me­dal­je, før­te til sto­re medie­opp­slag. De på­føl­gen­de in­ter­vju­ene gikk verden over.
 ??  ?? – Fern Blod­gett voks­te opp i Co­bourg. Hun kik­ket på de sto­re fer­ge­ne og and­re skip som kom inn til hav­na, fra de var små «prik­ker» i det fjer­ne, til de lang­somt na­er­met seg hav­na og til slutt la til kai. Og nett­opp her i par­ken, ved stran­da og sjø­en, skal bronse­sta­tu­en av Fern Blod­gett Sun­de stå, sier Fern Sun­de Slet­ten. Bil­det er en mo­dell av bronse­sta­tu­en.
– Fern Blod­gett voks­te opp i Co­bourg. Hun kik­ket på de sto­re fer­ge­ne og and­re skip som kom inn til hav­na, fra de var små «prik­ker» i det fjer­ne, til de lang­somt na­er­met seg hav­na og til slutt la til kai. Og nett­opp her i par­ken, ved stran­da og sjø­en, skal bronse­sta­tu­en av Fern Blod­gett Sun­de stå, sier Fern Sun­de Slet­ten. Bil­det er en mo­dell av bronse­sta­tu­en.
 ??  ?? Det tok ikke lang tid før gnis­ten og kap­tei­nen for­els­ket seg. I man­ge år seil­te de sam­men.
Det tok ikke lang tid før gnis­ten og kap­tei­nen for­els­ket seg. I man­ge år seil­te de sam­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway