Lister

Kjør­te inn til NM-gull i hel­ga

Fredrik Åge­dal fra Kons­mo kjør­te i hel­gen inn til Nm-gul­let i bakke­løp.

- OLAV HO­EL olav.ho­el@lis­ter24.no

– Det var vel­dig dei­lig, rett og slett. Det­te var det ene lø­pet jeg skul­le kjø­re i år og tar nes­ten full pott med fire av seks beste­ti­der, noe som også gjor­de at jeg vant bå­de lør­dag og søn­dag, sier Åge­dal til Lis­ter24.

Det var vel­dig dei­lig, rett og slett

Fredrik Åge­dal

Kre­ven­de

Han del­tok i klas­se fire i årets bakke­løp-nm, som ble ar­ran­gert i Lys­gårds­bak­ken på Lil­le­ham­mer. Selv om han le­ver­te gode re­sul­ta­ter, be­skri­ver han hel­gens løp som kre­ven­de.

– Selv om det var et vel­dig fint an­legg og en tøff bak­ke å kjø­re, var det et kre­ven­de føre etter­som det reg­net mye. Jeg klar­te der­imot å hol­de ho­det kaldt. I til­legg gjor­de ar­ran­gø­ren en bra jobb med å få gjen­nom­ført, sier Åge­dal.

Selv om man vans­ke­lig kan for­ven­te sei­er på for­hånd, had­de han et håp om at han skul­le gå til topps.

– Jeg viss­te at mu­lig­he­ten var der, så det gikk som jeg hå­pet.

Med hel­gens sei­er har jeg nå vun­net Nm-gull hvert år si­den 2014. To av åre­ne har jeg vun­net Nm-gull to gan­ger, så det er jeg for­nøyd med, sier Åge­dal.

Nes­te se­song

Etter­som han ikke skal kjø­re noen fle­re løp i år, kom­mer han frem­over til å star­te for­be­re­del­se­ne til nes­te se­song.

– Jeg øns­ker å tak­ke spon­so­rer som stil­ler opp øko­no­misk i en kre­ven­de tid og el­lers folk rundt meg som hjel­per til slik at jeg kan hol­de på med det­te. Det er med and­re ord ikke bare en in­di­vi­du­ell pre­sta­sjon selv om jeg kjø­rer ale­ne, sier Åge­dal.

 ?? FOTO: RU­NE JO­HANN­ES­SEN ?? Fredrik Åge­dal (i midt­en) på pal­len sam­men med Her­bjørn Haug (t.v) og klubb­ka­me­rat Kim Åvar Me­land (t.h).
FOTO: RU­NE JO­HANN­ES­SEN Fredrik Åge­dal (i midt­en) på pal­len sam­men med Her­bjørn Haug (t.v) og klubb­ka­me­rat Kim Åvar Me­land (t.h).
 ??  ?? Fredrik Åge­dal i ak­sjon i Lys­gård­bak­ken på Lil­le­ham­mer i hel­gen.
Fredrik Åge­dal i ak­sjon i Lys­gård­bak­ken på Lil­le­ham­mer i hel­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway