Lister

Nå er det bare å håpe at dis­se pen­ge­ne strek­ker til

-

Det har vært et sam­tale­emne i åre­vis - len­ge før Lis­ter­pak­ken var på­tenkt og ble et be­grep. Om­si­der skal ulyk­kes­strek­nin­gen på fyl­kes­vei 43 ved Viks­van­net i Spind bli ut­bed­ret. Svin­ge­ne som buk­ter seg langs van­net, og dum­pa i Vass­en­den som all­tid blir glatt om vin­te­ren len­ge før and­re de­ler av vei­en, har vært en pro­blem­strek­ning så len­ge man kan hus­ke. Fle­re al­vor­li­ge ulyk­ker har skjedd på strek­nin­gen - også døds­ulyk­ker. Det er der­for på høy tid at noe gjø­res. Og nå skjer det, skal vi tro Frps kom­mu­ne- og fyl­kes­po­li­ti­ker Ing­rid Wil­liam­sen, som også sit­ter i styr­tings-grup­pen for Lis­ter­pak­ken.

Bå­de strek­nin­gen langs Viks­van­net og Hog­gan­sti­en i Lyng­dal var beg­ge opp­rin­ne­lig med i Lis­ter­pak­ken. Men da bom­sta­sjo­ne­ne i re­gio­nen ble lagt ned i fjor, var det ikke gjort noe med de to pro­sjek­te­ne. Man trod­de det ble for dyrt og at det ikke var pen­ger til for­må­le­ne. Nå vi­ser det seg imid­ler­tid at det er 48 mil­lio­ner kro­ner igjen et­ter vårt fel­les spleise­lag i bom­men. Den nevn­te sty­rings­grup­pen har be­slut­tet at mel­lom 30 og 35 mil­lio­ner fra den­ne pot­ten skal bru­kes langs Viks­van­net. Res­ten går til Hog­gan­sti­en.

Selv om lyng­dø­le­ne nok vil­le hatt mer til sist­nevn­te pro­sjekt, er det uten tvil for­nuf­tig at pro­sjek­tet på fyl­kes­vei 43 ved Viks­van­net «får ran­gen» den­ne gan­gen. Alle ulyk­ke­ne og nes­ten-ulyk­ke­ne på strek­nin­gen er ar­gu­ment nok i seg selv for en slik prio­ri­te­ring. Tre far­li­ge svin­ger bør ut­bed­res - blant an­net den nevn­te ved Vass­en­den. Ing­rid Wil­liam­sen øns­ker også å få lys­satt strek­nin­gen. Det er et for­nuf­tig inn­spill som de som skal job­be pro­sjek­te­ring og prio­ri­te­ring av mid­le­ne bør no­te­re seg. For det er mørkt og far­lig langs den­ne vei­en. Kon­tras­ten er vold­som fra den lys­sat­te vei­en som slut­ter ved Far­brot når man kom­mer kjø­ren­de fra Lyng­dal.

Nå er det bare å håpe at dis­se pen­ge­ne strek­ker til og at ut­bed­rin­gen blir så god at ulyk­ke­ne blir kraf­tig re­du­sert - og al­ler helst eli­mi­nert. Og skul­le pot­ten mot for­mod­ning ikke være stor nok, bør an­svar­li­ge po­li­ti­ke­re sør­ge for at det be­vil­ges mer mid­ler slik at pro­sjek­tet kan bli full­godt.

Det er på høy tid at noe gjø­res.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway