Lister

Satt fast­klemt etter spreng­nings­ulyk­ke

Tor­bjørn Høy­land, som var brann­ve­se­nets inn­sats­le­der på man­da­gens ulyk­ke på Bu­heii i Kvi­nes­dal, ro­ser inn­sat­sen mann­ska­pe­ne la ned.

- OLAV HOEL olav.hoel@lis­ter24.no

– Da mann­ska­pe­ne våre kom frem til ulyk­kes­ste­det, møt­te de en bil som lå på si­den med stein­mas­ser over seg. Sam­men med mann­ska­pet fra en­tre­pre­nø­ren grav­de de ut sjå­fø­ren for hånd. Med et godt sam­ar­beid fikk man løf­tet bort stei­ne­ne, noe som gjor­de at man fikk mer tum­le­plass. De­ret­ter fikk man kut­tet av ta­ket og løf­tet pa­si­ent ut. Mann­ska­pet fra både en­tre­pre­nør og brann­ve­se­net gjor­de en kjempe­jobb, sier Høy­land til Lis­ter.

Ikke hver­dags­kost

Han un­der­stre­ker at han ikke var på ulyk­kes­ste­det før etter at den skad­de per­sonen var ute av kjøre­tøy­et, men at han har fått be­skre­vet si­tua­sjo­nen av de and­re som var på ste­det.

Han leg­ger der­imot ikke skjul på at ulyk­ker som man­da­gens spreng­nings­ulyk­ke ikke ak­ku­rat er hver­dags­kost for mann­ska­pe­ne de­res.

– Vi er jo ute på bran­ner, ulyk­ker og and­re ty­per ulyk­ker hvor folk er fast­klemt, men spreng­nings­ulyk­ker er ikke hver­dags­kost, så det var jo et litt spe­si­elt. Men de som var på ste­det løs­te opp­dra­get vel­dig bra i sam­ar­beid med en­tre­pre­nø­ren og fikk fri­gjort pa­si­en­ten, sier Høy­land.

Den skad­de per­sonen ble frak­tet til med he­li­kop­ter til Stav­an­ger uni­ver­si­tets­sjuke­hus, og skal ha va­ert ved be­visst­het un­der red­nings­ak­sjo­nen.

– Åste­det blir na­er­me­re un­der­søkt

Po­li­ti­et skri­ver i en presse­mel­ding tirs­dag etter­mid­dag at det ennå er for tid­lig å fast­slå noen år­sak til hen­del­sen. – Po­li­ti­et dri­ver nå med tek­nisk og tak­tisk etter­forsk­ning. Åste­det blir i dag na­er­me­re un­der­søkt for å få stør­re over­sikt over hen­del­sen, sam­ti­dig fore­tas det av­hør av ak­tu­el­le per­soner som har en rol­le i sa­ken, sier etter­forsk­nings­le­der Siv He­len Tveit i Ag­der po­liti­dis­trikt i presse­mel­din­gen.

Iføl­ge po­li­ti­et opp­ly­ser ar­beids­gi­ve­ren til den an­sat­te som var in­volvert i ar­beids­ulyk­ken på Bu­heii vind­park man­dag kveld, at ved­kom­men­de ble skre­vet ut fra syke­hu­set tirs­dag.

– Ved­kom­men­de har det etter for­hol­de­ne bra, sier Tveit vi­de­re i presse­mel­din­gen.

Vi­de­re opp­ly­ser po­li­ti­et at støtte­funk­sjo­ner som pro­sjekt­le­del­se og HMS i fir­ma­et ved­kom­men­de job­ber for er til ste­de på Bu­heii og føl­ger opp in­volver­te par­ter.

Iføl­ge Faed­re­lands­ven­nen skjed­de ar­beids­ulyk­ken på et an­leggs­om­rå­de hvor en­tre­pre­nø­ren Ri­sa AS byg­ger an­leggs­vei og opp­stil­lings­plas­ser for tur­bin­punk­ter for Bu­heii Vind­kraft AS.

 ??  ??
 ??  ?? Tor­bjørn Høy­land skry­ter av den inn­sat­sen mann­ska­pe­ne la ned.
Tor­bjørn Høy­land skry­ter av den inn­sat­sen mann­ska­pe­ne la ned.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway