Lister

Ald­ri solgt fle­re brukt­bi­ler

Brukt­bil­sal­get tok av hos fle­re for­hand­le­re i som­mer: - Nå er ut­ford­rin­gen å få tak i nok brukt­bi­ler, sier Ru­ne Høi­land ved Far­sund bil­om­set­ning.

- TORREY ENOKSEN torrey@lis­ter24.no

Et halvt år se­ne­re re­du­se­res vare­la­ge­ret.

– Da alt stop­pet opp etter at stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg for­tal­te at sto­re de­ler av sam­fun­net skul­le sten­ges, måt­te vi leg­ge en ny plan. Skul­le vi sat­se på at brukt­bil­sal­get vil gå jevnt og trutt og va­ere like bra som i 2019. El­ler skul­le vi gå ut på finn. no og kjø­pe inn bi­ler av mer­ke­ne som vi har her og sat­se på at brukt­bilin­ter­es­sen vil­le hol­de seg oppe. Vi valg­te å gam­ble, og jeg er glad for at vi gjor­de det, sier dag­lig le­der ved Huns­bedt bil, Tom­my Slette­bø.

Stor etter­spør­sel

I ut­stil­lings­hal­len noen få me­ter fra Aus­ter­dals­ve­gen, står man­ge bruk­te Vol­vo­er og Ford-bi­ler, i til­legg til ny­bi­ler plas­sert med fron­ten mot ut­stil­lings­vin­du­et. I and­re de­ler av lo­ka­let står nye bi­ler kla­re til å bli prøve­kjørt el­ler over­tatt av ny ei­er.

–Vi har hatt lite pro­blem med å få inn nye bi­ler fra fab­rik­ke­ne til Vol­vo, etter som det har va­ert pro­duk­sjon der mer el­ler mind­re hele ti­den. Ford fikk litt ut­ford­rin­ger i star­ten med tan­ke på smit­te i USA og en del hav­ner som fikk re­du­sert ka­pa­si­tet, men også her had­de vi bed­re til­gang en fle­re and­re mer­ker opp­lev­de. Også trans­por­tø­re­ne her i lan­det har skapt ut­ford­rin­ger. De øns­ker ful­le last for å ha god inn­tje­ning. Ny­bil­sal­get har va­ert bra og lig­ger likt med 2019 så langt, men det er brukt­bil­sal­get som har va­ert den sto­re vin­ne­ren i år, sier Slette­bø.

Gikk ak­tivt ut

Over hele lan­det var det brå­stopp i ny- og brukt­bil­mar­ke­det i uke­ne etter ko­ro­na­ut­brud­det. Etter som de fles­te bil­pro­du­sen­te­ne rundt om i Euro­pa og Asia holdt stengt i april, mai og langt ut i juni, er det fort­satt man­ge nye bil­mo­del­ler som ikke er blitt slup­pet ut på mar­ke­det.

Brukt­mar­ke­det har der i mot opp­levd en opp­sving man­ge i bran­sjen ikke trod­de var mu­lig. Etter at re­gje­rin­gen før påske opp­ford­ret nord­menn til å for­be­re­de seg på å til­brin­ge fe­rien i Nor­ge, har etter­spør­se­len etter brukt­bi­ler tatt seg kraf­tig opp.

Etter det Lis­ter er­fa­rer sli­ter fle­re for­hand­le­re og brukt­bil­bu­tik­ker for ti­den med å skaf­fe nok bi­ler.

– Det vi gjor­de var at vi gikk ak­tivt ut på mar­ke­det og kjøp­te bruk­te Ford og Vol­vo­er. Vare­la­ge­ret vårt har blitt re­du­sert, men vi har fort­satt man­ge brukt­bi­ler igjen. Det er nok litt for­skjell i vare­be­hold­nin­gen fra for­hand­ler til for­hand­ler. Hoved­år­sa­ken til at det har blitt slik er at alle skul­le på fe­rie hjem­me i Nor­ge. Da må du ha en bil som kan frak­te deg dit du skal uten at du må be­kym­re deg for om du når fram til de­sti­na­sjo­nen din el­ler ei. El-bi­ler er bra, men lade­ka­pa­si­te­ten lan­ge nors­ke vei­er er ikke godt nok ut­bygd. Man­ge valg­te der­for å kjø­pe die­sel. Det mer­ker vi nå på til­gan­gen av brukt­bi­ler, sier Slette­bø.

Sel­ger selv

Kasse­bi­ler og SUV-ER var noen av de mest solg­te bruk­bi­le­ne her til lands før som­mer­fe­rien. Nå mer­ker bran­sjen at til­gan­gen er noe la­ve­re.

– De bruk­te bi­le­ne, om det er inn­bytte­bil el­ler kjøp, sel­ger vi selv. I til­legg har vi sett en øk­ning av kun­der som kon­tak­ter oss for å se om vi øns­ker å kjø­pe bi­len de­res ved end­re­de be­hov i hus­hold­nin­gen, sier Slette­bø.

Hoved­år­sa­ken til at det har blitt slik er at alle skul­le på fe­rie hjem­me i Nor­ge. Da må du ha en bil som kan frak­te deg dit du skal uten at du må be­kym­re deg for om du når fram til de­sti­na­sjo­nen din el­ler ei

Tom­my Slette­bø

 ??  ??
 ??  ?? Dag­lig le­der ved Huns­bedt bil i Kvi­nes­dal gam­blet og kjøp­te inn man­ge brukt­bi­ler da ko­rona­pan­de­mi­en var et fak­tum. Det har vist seg å va­ere en god stra­te­gi for dem som har va­ert på jakt etter brukt­bil det­te året.
Dag­lig le­der ved Huns­bedt bil i Kvi­nes­dal gam­blet og kjøp­te inn man­ge brukt­bi­ler da ko­rona­pan­de­mi­en var et fak­tum. Det har vist seg å va­ere en god stra­te­gi for dem som har va­ert på jakt etter brukt­bil det­te året.
 ??  ??
 ?? FOTO: TORREY ENOKSEN ??
FOTO: TORREY ENOKSEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway