Lister

Det kan bli en thril­ler

-

Det som så ut til å bli «planke­kjø­ring» mot gjen­valg for Ar­bei­der­par­ti­ets ve­te­ran på Stor­tin­get, Ka­ri Hen­rik­sen, kan nå bli mer spen­nen­de enn hun øns­ker. Inn fra side­lin­jen kom­mer en «ukjent» lyng­døl med am­bi­sjo­ner om å kap­re første­plas­sen på Ap-lis­ta fra hen­ne. Ken­neth Mørk, som de sis­te 20 åre­ne har bodd i Kris­tian­sand og blant an­net gjort seg be­mer­ket som lo­kal­po­li­ti­ker der, sei­ler nå opp som en sterk ut­ford­rer. Som le­der av LO i Kris­tian­sand og om­egn i tre pe­rio­der, har den ut­flyt­te­de lyng­dals­man­nen tro­lig fag­be­ve­gel­sen i ryg­gen. Hans vir­ke som po­li­tisk råd­gi­ver for Kris­tian­sands Ap-ord­fø­rer Jan Odd­var Skis­land, har også gitt ham ster­ke­re po­li­tisk tyng­de. Men det er li­ke­vel over­ras­ken­de at han nå tar opp kam­pen om første­plas­sen på stor­tings­lis­ta.

En opp­vekst i Lyng­dal hjel­per selv­sagt her vest, men er det nok?

Det var Lin­des­nes Ap som i for­ri­ge uke lan­ser­te Mørk som sin fore­truk­ne kan­di­dat. Men iføl­ge Mørk selv, har han også fått en rek­ke and­re opp­ford­rin­ger om å stil­le til valg. Over­for Lis­ter gir han ut­trykk for at det ikke har va­ert noe lett valg å si ja til å va­ere Hen­rik­sens ut­ford­rer. En sterk fø­lel­se av per­son­lig jante­lov ja­get ham de førs­te da­ge­ne. Men han har lan­det på at han stil­ler som ut­ford­rer - med am­bi­sjo­ner for par­ti­et og ikke først og fremst egen po­si­sjon. Når val­get nå er tatt, tror han sjan­se­ne for å bli no­mi­nert er gode. Det kan godt hen­de han har rett i det. Han har som nevnt fag­be­ve­gel­sen i ryg­gen. Det som ta­ler imot er at han er et ube­skre­vet blad for folk uten­for Kris­tian­sand. En opp­vekst i Lyng­dal hjel­per selv­sagt her vest, men er det nok?

Det går i hvert fall mot en no­mi­na­sjons­t­hril­ler i Ar­bei­der­par­ti­et. I den ka­ba­len er også en an­nen lo­kal kan­di­dat di­rek­te in­volvert. For skul­le Ka­ri Hen­rik­sen bli vra­ket, blir tro­lig også far­sunds­man­nen Kai Stef­fen Øs­ten­sen det. Ha­ner øns­ket på andre­plass av no­mi­na­sjons­ko­mi­te­en. Men skul­le par­ti­et fal­le ned­på Mørk som første­kan­di­dat, blir han skjø­vet ut i kul­den. Ap kan nem­lig ikke ha to menn på top­pen av stor­tings­lis­ta og må der­med fin­ne en kvin­ne som andre­kan­di­dat.

Den­ne me­ka­nis­men kan imid­ler­tid også slå po­si­tivt ut for Hen­rik­sen. Øs­ten­sen har opp­ar­bei­det seg en so­lid po­si­sjon i fyl­kes­par­ti­et og har mar­kert seg på fle­re fron­ter. Han kan der­med bli jo­ke­ren som sik­rer fort­satt fire år på Stor­tin­get for ve­te­ra­nen fra Kris­tian­sand. I tolv­te time har Kvi­nes­dal Ap også lan­sert sin egen Ah­med Lindov som ut­ford­rer til Øs­ten­sen på andre­plass. At to Lis­ter-kan­di­da­ter kni­ver om sam­me po­si­sjon, ska­per eks­tra ner­ve i det som blir par­ti­ets mest spen­nen­de no­mi­na­sjons­pro­sess på man­ge, man­ge år.

 ??  ?? Ka­ri Hen­rik­sen fra Kris­tian­sand er in­ne i sin tred­je stor­tings­pe­rio­de. Nå blir hun re­elt ut­ford­ret - av en lyng­døl.
Ka­ri Hen­rik­sen fra Kris­tian­sand er in­ne i sin tred­je stor­tings­pe­rio­de. Nå blir hun re­elt ut­ford­ret - av en lyng­døl.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway