Lister

Sø­ker om støt­te etter flom­ska­der

Lyng­dal kom­mu­ne sø­ker Fyl­kes­man­nen i Ag­der om 800.000 kro­ner til ut­bed­ring av bru­ene ved Røys­gård og Ny­gård etter flom­ska­der.

- TORREY ENOKSEN torrey@lis­ter24.no

– Fyl­kes­man­nen me­ner at kom­mu­nen kun har sann­syn­lig­gjort at kr 140.000, - av de 800.000, - det er søkt om gjel­der na­tur­ska­de. Fyl­kes­man­nen an­ser der­med at kun kro­ner 140.000, - er be­ret­ti­ge­de ut­gif­ter, skri­ver as­sis­te­ren­de fyl­kes­mann Knut Ber­ge i et brev til Lyng­dal kom­mu­ne.

I for­bin­del­se med sis­te flom har det opp­stått flom­ska­der på ei rør­gate un­der Ny­gård bru. Den­ne ska­den har en kost­nad på 40.000 kro­ner.

På brua til Røys­gård har det va­ert kraf­tig ut­vas­king og ero­sjon ved land­ka­re­ne og i en fyl­ling. Det­te er ska­der som er kal­ku­lert til 100.000 kro­ner.

På rekk­ver­ket på beg­ge bru­ene er det fle­re ska­der og mang­ler som gjør at rekk­ver­ket ikke er kjøre­ster­ke i for­hold til da­gens stan­dard. Fyl­kes­man­nen me­ner det­te fal­ler in­nen­for det kom­mu­na­le ved­li­ke­holds­an­sva­ret.

– Kom­mu­nen har ikke gjen­nom­ført alle re­pa­ra­sjo­ner, men sø­ker om å få til­delt kro­ner 800.000, - på an­slag i eks­tra­or­di­na­ere skjønns­mid­ler for ufor­ut­set­te ut­gif­ter i for­bin­del­se med na­tur­ska­de, skri­ver Berg.

Et­ter­som kom­mu­nen selv må dek­ke halv­par­ten av kost­na­de­ne, sig­na­li­se­rer fyl­kes­man­nen at kom­mu­nen kan få til­delt 70.000 kro­ner av Fyl­kes­man­nens eks­tra­or­di­na­ere skjønns­mid­ler

– Be­lø­pet er så lavt at Fyl­kes­man­nen av­ven­ter slut­t­rap­por­te­ring etter fer­dig­stil­lel­se av til­ta­ke­ne før ut­be­ta­ling og vil ikke ut­be­ta­le på an­slag, skri­ver Berg.

 ?? FOTO: TORREY ENOKSEN ?? Den kom­mu­na­le bro­en over Lit­le­åna like ved Ny­gård barne­hage ble på­ført ska­der etter flom­men i no­vem­ber 2017.
FOTO: TORREY ENOKSEN Den kom­mu­na­le bro­en over Lit­le­åna like ved Ny­gård barne­hage ble på­ført ska­der etter flom­men i no­vem­ber 2017.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway