Lister

Sterkt kri­tisk til sjå­før-bot etter døds­ulyk­ke

– Det kun­ne like godt va­ert meg. Jeg har også va­ert sjå­før, og man kjø­rer jo på gren­sen når alar­men går og det står om liv.

- BJØRN HOEL bjorn@lis­ter24.no

sit­ter fast­klemt i en trak­tor, sier han.

Hom­pland un­der­stre­ker at ti­den er av­gjø­ren­de vik­tig i sli­ke sam­men­hen­ger, og at det kan stå om se­kun­der.

– Glenn Ivar, og de and­re som var med i ut­ryk­nings-la­get, var over­be­vist om at det has­tet vel­dig, og var gi­ra på å hjel­pe. In­gen fikk kon­tra-be­skjed om at det kan­skje ikke var så dra­ma­tisk som først an­tatt. Det er ikke min me­ning å kri­ti­se­re noen, sånn sett, men vil bare fast­slå at slik var det, for­kla­rer han.

Delt po­li­ti

Hom­pland sier at han er klar over at po­li­ti­et var delt i den­ne sa­ken. Ag­der po­liti­dis­trikt vil­le hen­leg­ge sa­ken, mens på­tale­myn­dig­he­ten men­te at gren­sen for uakt­som­het var over­trådt.

– Etter min me­ning er det stor for­skjell på å va­ere uakt­som og å va­ere uopp­merk­som et lite øye­blikk. Uopp­merk­som­me kan vi alle va­ere, også i tra­fik­ken, men det får sjel­den sli­ke kon­se­kven­ser. Her var det fle­re ne­ga­ti­ve fak­to­rer som slo til sam­ti­dig, un­der­stre­ker Per Hom­pland.

Han opp­ly­ser at han har 38 år bak seg i brann­ve­se­net, og har va­ert både kon­sta­bel, ut­ryk­nings­le­der og sjå­før.

– Vi fikk in­gen spe­si­ell opp­la­e­ring. Jeg kan ald­ri hus­ke at vi had­de noe glatt­kjø­rings­kurs for ek­sem­pel, sier han.

Skjer­pet inn ru­ti­ner

Hom­pland er der­for glad på Brann­ve­se­net sine veg­ne at det­te nå er skjer­pet inn. I til­legg sil inn­skjer­pe­de ru­ti­ner an­gå­en­de bruk av bil­bel­te, skal sjå­fø­re­ne nå jevn­lig fris­ke opp sine kjøre­fer­dig­he­ter, og som skal vur­de­res av eks­ter­ne ak­tø­rer.

Han opp­ly­ser dess­uten at han kjen­ner Kna­be­nes som en so­lid kar, og som var spe­si­elt opp­tatt av første­hjelp da han kom inn i brann­ve­se­net.

Hom­pland min­ner dess­uten om at folk som mel­der seg som fri­vil­li­ge i brann­ve­se­net, gjør det­te for­di de øns­ker å hjel­pe and­re i nød.

– Jeg må aer­lig talt si at jeg fryk­ter for re­krut­te­rin­gen om man ri­si­ke­rer å bli straf­fet for å gjø­re job­ben sin. Den­ne hen­del­sen var først og fremst et uhell hvor fle­re uhel­di­ge fak­to­rer spil­te inn sam­ti­dig, sier Per Hom­pland.

 ?? FOTO: BJØRN HOEL ?? Per Hom­pland me­ner at det ikke er guns­tig for re­krut­te­rin­gen når sjå­fø­rer ri­si­ke­rer å bli bøte­lagt, for­di de øns­ker å gjø­re en god jobb.
FOTO: BJØRN HOEL Per Hom­pland me­ner at det ikke er guns­tig for re­krut­te­rin­gen når sjå­fø­rer ri­si­ke­rer å bli bøte­lagt, for­di de øns­ker å gjø­re en god jobb.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway