Lister

Gjem­te nes­ten 20 gram am­fe­ta­min i un­der­tøy­et

Slo mann med stokk og opp­be­var­te og bruk­te nar­ko­ti­ka ulov­lig.

- ÅSE ASTRI BAKKA

En mann i 40-åre­ne bo­satt i Lyng­dal møt­te ny­lig i Lis­ter ting­rett til­talt for tre brudd på Straffe­lo­vens be­stem­mel­se om ulov­lig opp­be­va­ring av nar­ko­ti­ka, et brudd på Straffe­lo­vens be­stem­mel­se om ut­øvel­se av vold mot an­nen per­son el­ler å på an­nen måte ha kren­ket ham fy­sisk, pluss Lege­mid­del­lo­vens be­stem­mel­se om ulov­lig bruk av nar­ko­ti­ka.

Dom­men i sa­ken falt 25. sep­tem­ber.

Nes­ten 20 gram am­fe­ta­min

Kon­kret var man­nen til­talt for å hatt åtte gram hasj lig­gen­de på et stue­bord i en bo­lig i Lyng­dal juni i fjor, 19,84 gram am­fe­ta­min i un­der­tøy­et da han ble bragt til ar­res­ten i Kris­tian­sand etter at po­li­ti­et fikk mel­ding om en per­son som ikke kun­ne ta vare på seg selv i de­sem­ber 2019 og 2,42 gram am­fe­ta­min i bukse­lom­men i fe­bru­ar 2020.

Man­nen hev­det nar­ko­ti­ka­en var til eget bruk.

Iføl­ge ret­ten til­si­er meng­den på nes­ten 20 gram am­fe­ta­min i seg selv en fare for spred­ning.

– Det­te er skjer­pen­de selv om ret­ten ut fra til­tal­tes rush­is­to­rikk ikke be­tvi­ler at inn­kjø­pet var ment for eget bruk. Be­fat­ning med cir­ka 20 gram am­fe­ta­min til­si­er etter retts­prak­sis som et ut­gangs­punkt feng­sel i rundt 70-80 da­ger, he­ter det i straffe­ut­må­lin­gen.

Til­tale­punk­tet som gjaldt vold el­ler an­nen fy­sisk kren­kel­se skjed­de i fe­bru­ar i år da man­nen og en be­kjent opp­holdt seg i først­nevn­tes bo­lig i Lyng­dal. Beg­ge var ru­set på nar­ko­ti­ka da de over­hør­te en kran­gel mel­lom et kja­ereste­par uten­for. De tok etter hvert kon­takt med kvin­nen da hun gråt uten­for ale­ne og hun ble med dem inn. Se­ne­re kom kja­eres­ten hen­nes og let­te etter hen­ne. Han trod­de hun var in­ne i nevn­te lei­lig­het og ban­ket og slo på dø­ra. Til­tal­te tok med seg en lang stokk og åp­net dø­ren. Iføl­ge til­tale­be­slut­nin­gen slo han man­nen som ban­ket på i an­sik­tet uten for­var­sel.

Da det ble av­fyrt et skudd in­nen­fra lei­lig­he­ten ble kvin­nen redd og gikk fra lei­lig­he­ten og vekk med kja­eres­ten. Til­tal­te fulg­te etter og det ble så­pass mye krang­ling at po­li­ti­et ble til­kalt.

Ikke nød­ver­ge

Man­nens for­sva­rer hev­det man­nen hand­let i be­ret­ti­get nød­ver­ge. Ret­ten men­te til­tal­te had­de fle­re and­re hand­lings­al­ter­na­tiv, men valg­te å slå for­na­er­me­de med stok­ken umid­del­bart i det han åp­net dø­ren.

– Selv om vol­den ikke fikk sto­re fy­sis­ke ska­der el­ler føl­ger, er det skjer­pen­de at kroppskren­kel­sen skjer ved bruk av en gjen­stand med et stort skade­po­ten­sia­le og mot for­na­er­me­de sitt an­sikt som også har et stort skade­po­ten­sia­le. Det er ofte til­fel­dig­he­ter som av­gjør ut­fal­let når det ut­øves vold mot an­sikt og ho­det, he­ter det fra ret­ten.

Øns­ket sam­funns­straff

Ret­ten vur­der­te om sam­funns­straff kun­ne va­ere eg­net straffe­re­ak­sjon for man­nen.

– Til­tal­te har selv ut­trykt at han øns­ker det­te, men etter ret­tens opp­fat­ning er slik straffe­re­ak­sjon ikke ak­tu­elt og hen­sikts­mes­sig i an­gjel­den­de sak. I til­legg til de ge­ne­rel­le straf­f­ut­må­lings­kri­te­ri­er som er nevnt, vi­ses det blant an­net til at til­tal­te ikke har er­kjent straffe­skyld for noen for­hold og at han på in­gen måte frem­står å va­ere i en kon­kret og etab­lert re­ha­bi­li­te­rings­si­tua­sjon for sitt rus­pro­blem. At han nå er i bed­ring og føl­ges opp av lo­kalt hjelpe­ap­pa­rat er po­si­tivt, men ikke til­strek­ke­lig til å fra­vi­ke ut­gangs­punk­tet om feng­sels­straff og å idøm­me sam­funns­straff.

Straf­fen ble en­stem­mig som fore­slått av ak­tor; feng­sel i 75 da­ger. Ak­tor og for­sva­rer var eni­ge om at til­tal­te har krav på til sam­men sju da­ger fra­drag i straf­fen for da­ger han har sit­tet i va­re­tekt.

Han ble i til­legg dømt til å be­ta­le 3.000 kro­ner i saks­om­kost­nin­ger.

Ret­tens le­der var ting­retts­dom­mer Hil­de K. Sa­ka­rias­sen. På­tale­myn­dig­he­ten var re­pre­sen­tert ved po­liti­ad­vo­kat Ka­ja Michael­sen og til­tal­te ble for­svart av ad­vo­kat Jostein Lø­ken. Bir­git­te Even­sen Øde­gaard og John Han­sen var med­dom­me­re.

 ?? FOTO: MONA WIKØREN ?? En mann i 40-åre­ne er dømt til feng­sel i 75 da­ger for fle­re for­hold.
FOTO: MONA WIKØREN En mann i 40-åre­ne er dømt til feng­sel i 75 da­ger for fle­re for­hold.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway