Lister

Kjørt til re­sir­ku­le­ring

- LARS ERIK LARSEN lars.erik@lis­ter24.no

Seil­bå­ten som fikk mo­tor­ha­va­ri ved «Molja» på Lis­ta for fire må­ne­der si­den, er nå fjer­net.

Havne­ve­se­net ut­ford­ret tre ak­tø­rer til å kom­me med et til­bud om å fjer­ne seil­bå­ten. Den som kom det bes­te til­bu­det var Mor­ten Hå­heim i Ma­skin og ved­li­ke­hold AS, opp­lys­te havne­fogd Tom Egil Ravn­dal til Lis­ter for­ri­ge uke. Man­dag ble bå­ten fjer­net.

– Den er kjørt til re­sir­ku­le­ring, be­kref­ter Hå­heim over­for Lis­ter.

Pri­sen for å fjer­ne vra­ket er an­slått å va­ere na­er­me­re 50.000 kro­ner.

– Hå­heim skal selv­føl­ge­lig få sitt, men det er jo ikke kom­mu­nens båt og vi vil na­tur­lig­vis for­sø­ke å få igjen pen­ge­ne fra båt­ei­er som har an­sva­ret for bå­ten, sier An­ders Grim­nes i Far­sund kom­mu­ne.

Havne­fogd Ravn­dal sa i for­ri­ge uke at de har for­søkt gjen­tat­te gan­ger å få kon­takt med ei­e­ren, men at han bare sier at han er på fe­rie hver gang de rin­ger.

Ved­kom­men­de bod­de på bå­ten, som nå er de­fi­nert som av­fall.

 ?? FOTO: STEINAR CHARMAN ?? Ma­skin og ved­li­ke­hold AS fjer­net res­te­ne av seil­bå­ten man­dag.
FOTO: STEINAR CHARMAN Ma­skin og ved­li­ke­hold AS fjer­net res­te­ne av seil­bå­ten man­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway