Lister

Like stor om­set­ning som hele 2019

- TORREY ENOKSEN torrey@lis­ter24.no

Mens en­kel­te bil­for­ret­nin­ger har hatt ut­ford­rin­ger med å an­skaf­fe brukt­bi­ler, har sal­get av nye elek­tris­ke bi­ler ved Al­le­en Auto gitt høy­ere om­set­ning enn hele fjor­året.

– Så langt i år har vi hatt like stor om­set­ning av både nye og brukte­bi­ler som hele fjor­året, sier salgs­sjef Stig Ste­ne. Det er først og fremst salg av nye elek­tris­ke kjøre­tøy­er som for­hand­le­ren og verk­ste­det i Lyng­dal fø­rer som har gitt den po­si­ti­ve veks­ten. Både Opel og Hyun­dai har det sis­te året kom­met med nye el-bi­ler.

– Vi har hørt at det for ti­den er lite brukt i mar­ke­det. Etter som man­ge har kjøpt nytt, har vi sam­ti­dig fått til­gang til man­ge inn­bytte­bi­ler. Med den flot­te ut­vik­lin­gen vi har hatt så langt i år, vil va­ert salg fram­over gi oss enda bed­re om­set­ning enn fjor­året, sier Ste­ne.

 ?? FOTO: TORREY ENOKSEN ?? Salgs­sjef Stig Ste­ne smi­ler fra øre til øre av tal­le­ne i år.
FOTO: TORREY ENOKSEN Salgs­sjef Stig Ste­ne smi­ler fra øre til øre av tal­le­ne i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway