Lister

Ald­ri hatt høy­ere brukt­bil­salg

- TORREY ENOKSEN torrey@lis­ter24.no

Ru­ne Høi­land ved Far­sund bil­om­set­ning har ald­ri opp­levd en høy­ere om­set­ning enn i mai, juni, juli og au­gust i år.

– Det har va­ert fan­tas­tisk! Jeg har holdt på med salg av brukt­bi­ler si­den 2012, og i lø­pet av dis­se åre­ne tror jeg at jeg ald­ri har opp­levd et lig­nen­de salg som i mai, juni, juli og au­gust i år. Det er de bes­te må­ne­de­ne jeg noen gang har opp­levd. Nå er ut­ford­rin­gen å få tak i nok brukt­bi­ler for å kun­ne til­freds­stil­le de fas­te kun­de­ne, sier Høi­land.

Med kun­der fra Nord­kapp til Lin­des­nes, har Høi­land hatt stor på­gang av kun­der som vil kjø­pe. De sis­te må­ne­de­ne har sal­get av SUV med auto­mat­gir va­ert den sto­re vin­ne­ren. Sam­ti­dig er etter­spør­se­len etter små­bi­ler til ny­be­gyn­ner va­ert stor.

- Tid­li­ge­re var det lite pro­blem med å få tak i brukt­bi­ler, nå er det mer kamp. Finn.no er det sto­re vå­pe­net for oss som både skal både kjø­pe og sel­ge brukt­bi­ler. Jeg skul­le gjer­ne hatt et godt ut­valg av fle­re små­bi­ler med auto­mat­gir som pas­ser til ny­be­gyn­ne­re. Jeg har satt meg som mål å ha 30 bi­ler til en­hver tid klar til le­ve­ring i hal­len, men for ti­den er det rundt 20, sier Høi­land

 ?? FOTO: MALENE SØRENSEN LUNDBERG ?? Det har va­ert fan­tas­tisk, sier Ru­ne Høi­land ved Far­sund bil­om­set­ning om brukt­bil­sal­get i som­mer. Ut­ford­rin­gen er å skaf­fe nok bi­ler.
FOTO: MALENE SØRENSEN LUNDBERG Det har va­ert fan­tas­tisk, sier Ru­ne Høi­land ved Far­sund bil­om­set­ning om brukt­bil­sal­get i som­mer. Ut­ford­rin­gen er å skaf­fe nok bi­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway