Lister

Rea­ge­rer på for­søp­ling

- OLAV HOEL olav.hoel@lis­ter24.no

Bo­dil Inge­bret­sen, som er en av na­bo­ene til skole­ut­byg­gin­gen i Far­sund sen­trum, rea­ge­rer på det hun be­skri­ver som for­søp­ling på og rundt bygge­plas­sen.

– Det­te er noe som har på­gått si­den de be­gyn­te, og jeg har sagt det til dem fle­re gan­ger, se­nest i går (man­dag, journ.anm). Det er tross alt voks­ne folk som job­ber der, så det skal ikke va­ere så vans­ke­lig å få kas­tet søp­la frem­for å bare kas­te det fra seg på bak­ken. Jeg tror in­gen had­de likt å ha det slik, og jeg tror samt­li­ge na­bo­er er lei av å måt­te pluk­ke søp­pel etter dem, sier Inge­bret­sen.

Tirs­dag for­mid­dag send­te hun der­for en epost til Far­sund kom­mu­ne og pro­sjekt­le­der Steinar Bre­t­vik i Pro­sjekt­grup­pen AS. Her skri­ver hun at hun sy­nes det er hår­rei­sen­de at de an­svar­li­ge ved det­te pro­sjek­tet kan la det se slik ut i bygge­pe­rio­den.

– Vi be­bo­ere må al­le­re­de tåle støv, støy og økt tra­fikk, som na­tur­lig føl­ger med en slik bygge­pro­sess, men skal vi vir­ke­lig tåle å måt­te pluk­ke opp søp­pel etter voks­ne men­nes­ker? Når selv barn i barne­hage­al­der la­erer å pluk­ke opp etter seg, me­ner jeg at det­te bur­de for­ven­tes også av ar­bei­der­ne. Gren­sen for tål­mo­dig­het er snart nådd for hele nabo­la­get her, skri­ver Inge­bret­sen.

Pro­sjekt­le­der Bre­t­vik sier til

Lis­ter at han har tatt det­te er tatt opp med en­tre­pre­nø­ren Vei­dek­ke, som har an­sva­ret for at det skal va­ere ryd­dig.

– Jeg og Vei­dek­ke er helt enig med Bo­dil. Det skal ikke va­ere slik, og vi be­kla­ger ulem­pen som er på­ført nabo ved at søp­pel blå­ser ned i Trappe­ga­ten. Det­te ble også tatt opp i ver­ne­run­den vi had­de man­dag for­mid­dag, og jeg ble lo­vet at all søp­pel skul­le fjer­nes. Fikk nett­opp be­kref­tet av Vei­dek­ke at søp­pel er fjer­net, og at det­te ikke skal gjen­ta seg, sier Bre­t­vik til Lis­ter24.

 ?? FOTO: BO­DIL INGE­BRET­SEN ?? Bo­dil Inge­bret­sen rea­ge­rer på at ar­bei­der­ne ikke ryd­der opp etter seg.
FOTO: BO­DIL INGE­BRET­SEN Bo­dil Inge­bret­sen rea­ge­rer på at ar­bei­der­ne ikke ryd­der opp etter seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway