Lister

Lyng­dal IL og pan­de­mi­en

-

Un­der­teg­ne­de har i cir­ka 10 år va­ert ma­te­rial­for­val­ter for Lyng­dal Idretts­lag.

Det er et verv som kre­ver noen hund­re ti­mer dug­nads­ar­beid hvert enes­te år, men det er sam­ti­dig et sva­ert gi­ven­de verv.

Et verv hvor jeg sta­dig vekk tref­fer på po­si­ti­ve og bli­de fore­sat­te som har sine unge håpe­ful­le i ak­ti­vi­tet ved Lyng­dal sta­dion.

Et verv hvor jeg like ofte tref­fer på po­si­ti­ve og opp­of­ren­de dug­nads­ar­bei­den­de le­de­re og tre­ne­re. Men­nes­ker som vil­lig øser av sin fri­tid til gle­de for både egne og and­res barn og ung­dom.

Og sist, men ikke minst, et verv hvor jeg ALLTID tref­fer på gla­de og høf­li­ge barn og unge som det er sva­ert hyg­ge­lig å slå av en li­ten prat med.

Jeg skri­ver det­te for­di jeg i den­ne pan­de­mi­ti­den har latt meg im­po­ne­re kraf­tig over en spe­si­ell ting.

Som ma­te­rial­for­val­ter føl­ger jeg ri­me­lig godt med på hvor­dan det lig­ger an med inn­be­ta­ling av kon­tin­gen­ter og tre­nings­av­gif­ter. Det­te for­di at ho­ved­re­ge­len er at jeg ikke får le­ve­re ut tøy­pak­ker før Lyng­dal IL har re­gist­rert inn­be­ta­lin­ger fra hvert en­kelt med­lem.

Jeg har hørt fra fle­re hold at man­ge idretts­lag sli­ter med at med­lem­mer ikke vil be­ta­le for­di 2020 har va­ert et år med et re­du­sert og usik­kert til­bud til med­lem­me­ne.

I Lyng­dal IL har vi opp­ford­ret til å va­ere lo­ja­le mot klub­ben, og be­ta­le selv om ikke

Re­spon­sen fra for­eld­re­ne (jeg går ut fra at det er for­eld­re­ne som stort sett be­ta­ler) og and­re fore­sat­te har va­ert fan­tas­tisk, og for min del na­er­mest rø­ren­de

til­bu­det har va­ert helt som det nor­malt er.

Re­spon­sen fra for­eld­re­ne (jeg går ut fra at det er for­eld­re­ne som stort sett be­ta­ler) og and­re fore­sat­te har va­ert fan­tas­tisk, og for min del na­er­mest rø­ren­de.

Både i Fot­ball­grup­pa, Hånd­ball­grup­pa og Fri­idretts­grup­pa, hvor mer enn 95% av vår med­lems­mas­se er hjemme­hø­ren­de, er det etter hva jeg kan se na­er­mest 100% inn­be­ta­ling.

Så jeg hå­per at alle dere fan­tas­tis­ke fore­sat­te for­står at dere i fel­les­skap er med på å løf­te Lyng­dal IL opp og fram og gjen­nom pan­de­mi­en. Dere for­tje­ner alle stor hon­nør!

I fot­ball­grup­pa har jeg for øv­rig på na­ert hold sett at Ma­ri­an­ne Aase Bjørn­støl og Lars Kris­ti­an Eids­tø har lagt ned et for­mi­da­belt an­tall dug­nads­ti­mer for å bi­stå fore­sat­te og med­lem­mer med re­gist­re­ring og inn­be­ta­lin­ger.

Det sam­me gjel­der Cat­he­ri­ne Eger­hei i hånd­ball­grup­pa og Ann Kris­tin Balle­stad i fri­idretts­grup­pa.

Dere har alle, både tid­li­ge­re og nå, gjort en uvur­der­lig inn­sats for Lyng­dal IL!

Med øns­ke om et fort­satt godt idretts­år, og man­ge hyg­ge­li­ge treff på Lyng­dal IL sine uli­ke are­na­er.

Wil­liam Foss, ma­te­rial­for­val­ter Lyng­dal IL

 ?? FOTO: CAMILLA KLUNG­LAND OUSDAL ?? Le­ser­skri­bent Wil­liam Foss.
FOTO: CAMILLA KLUNG­LAND OUSDAL Le­ser­skri­bent Wil­liam Foss.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway