Lister

Lyng­dal kom­mu­ne og skole­struk­tur stort og flott, el­ler smått og godt?

-

Eldste­mann gikk i 1.klas­se. Han var 6 år. Vi spa­ser­te i Al­le­en. Det var en eld­re gutt vi pas­ser­te som sa «Hei!» til han. Jeg spur­te hvem det var. «Åh, det var bare en i 7.klas­se». Jeg ble over­ras­ket, men jeg har etter hvert fått er­fa­re hvor­dan for­hol­de­ne på År­nes sko­le er.

Er det slik at stort og flott er bed­re enn smått og godt? Hva er den op­ti­ma­le stør­rel­sen for en sko­le? En sko­le i (nye) Lyng­dal kom­mu­ne? Hvor­dan vil det­te spil­le inn på lo­kal­for­valt­nin­gens virke­måte? Hvil­ke nor­mer, mål og ver­di­er skal vi vur­de­re sko­le­ne ut fra? Sva­ret er ikke opp­lagt. Pro­sjekt­grup­pen har ut­ar­bei­det et for­slag til inn­spa­ring/ bud­sjett­kutt. Jeg skal inn­røm­me at jeg ikke har fin­lest do­ku­men­te­ne, men grup­pens for­slag al­ter­na­tiv 2, som frem­kom­mer som det som an­be­fa­les, tror jeg for de fles­te sy­nes å va­ere det dår­ligs­te al­ter­na­ti­vet. Vi­ser det evne til å pro­du­se­re ser­vice bil­ligst mu­lig, el­ler til (også) best kva­li­tet og til­bud?

Hvil­ke så­kal­te stor­drifts­for­de­ler vil Lyng­dal kom­mu­ne få av å leg­ge ned År­nes sko­le, slik res­ten av skole­struk­tu­ren og byg­nings­mas­se­ne er i dag? Sprengt Ber­ge barne­sko­le, dår­li­ge fy­sis­ke for­hold og pres­set plass på Å barne­sko­le kan­skje. Hva ten­ker an­sat­te på Å og Ber­ge sko­le om det­te for­sla­get? Al­ter­na­tiv 2 vil også på­vir­ke dem, uten tvil.

År­nes sko­le har et elev­tall på cir­ka 120 ele­ver. Kvås sko­le har et elev­tall på cir­ka 55 ele­ver. Hvor i rap­por­ten el­ler to­tal­vur­de­rin­gen frem­kom­mer det en kart­leg­ging på at det vil løn­ne seg mer for Lyng­dal kom­mu­ne å leg­ge ned År­nes sko­le frem­for ek­sem­pel­vis Kvås sko­le? Er det sto­re bil­de skis­sert opp? Hvor­dan ser det ut om 5 år, sko­lens byg­nin­ger og elev­tall? Ut­bed­rin­ger? Ut­byg­gin­ger? Kost­na­der? Over­skri­del­ser? Har vi klart å spa­re? Her og nå bren­ner det med å fin­ne løs­nin­ger for å spa­re. Vi må bare se til at vi ikke spa­rer oss til fant.

Flyt­ter vi bare på pro­ble­me­ne?

Jeg opp­le­ver i dag et bredt so­si­alt fel­les­skap på År­nes. Jeg tror man­ge opp­le­ver iden­ti­tets­bånd. Det gir seg ut­slag i vil­je til å for­sva­re sko­len mot skis­sert sam­men­slå­ing.

Er det ba­ere­kraf­tig, å gjø­re den­ne ad hoc løs­nin­gen? Ad hoc er det ikke. Det har lig­get i kor­te­ne at År­nes sko­le en dag sann­syn­lig­vis vil­le bli ned­lagt. Li­ke­vel, uten en bed­re og mer ba­ere­kraf­tig plan enn den som fore­lig­ger i dag (alt. 2), kan jeg ikke se at det er en god (nok) løs­ning. Vi øns­ker en ad­mi­ni­stra­sjon i kom­mu­nen og po­li­ti­ke­re som vi­ser god pro­blem­løs­nings­evne. Ikke noe over­ilt, som i etterpå­klok­ska­pens lys vi­ser at vi skul­le plan­lagt det hele bed­re.

Vi øns­ker evne til ser­vice­pro­duk­sjon og opp­gave­løs­ning av til­freds­stil­len­de kva­li­tet. Til­freds­stil­len­de kva­li­tet. Vil vi få det med det for­sla­get som fore­lig­ger inn for­bi an­gitt tids­ram­me?

Der­som min er­fa­ring med År­nes sko­le var at de ikke vis­te tegn på ut­vik­lings­evne, at mine barn gikk glipp av go­der and­re (stør­re) sko­ler fikk, vil­le jeg ikke nølt. Dess­ver­re for pro­sjekt­grup­pen, jeg nø­ler ikke.

Vi vil- vi vå­ger. Kja­ere po­li­ti­ke­re- våge skal man, og jeg er på man­ge om­rå­der stolt av kom­mu­nen, men skal man våge ut i det blin­de? Ja, vi må kut­te og spa­re pen­ger. Men hva med å ha kla­re og ty­de­li­ge ge­vins­ter og se lang­sik­tig på tin­ge­ne?

Det må va­ere lov til å heie på År­nes sko­le. Jeg øns­ker ikke et dår­li­ge­re til­bud. Det skal mye til i mine øyne å stå i stil med til­bu­det jeg opp­le­ver mine barn har fått og fort­satt får i dag.

Det er mye bra som kun­ne blitt truk­ket frem med År­nes sko­le, men skal ikke la det va­ere fo­ku­set. Det er ikke hvil­ken sko­le bar­na går på som gjel­der. Det er for­sla­get som hel­het. Det å split­te ele­ve­ne på År­nes, og tyne dem inn på sko­ler jeg ikke tror er rus­tet for det.

Min opp­le­vel­se er at År­nes løf­ter ele­ve­ne og gjør dem ro­bus­te. Og det­te til­bu­det øns­ker jeg ikke å byt­te bort mot dår­li­ge­re be­tin­gel­ser og ram­mer. Ikke ta bort noe som fun­ge­rer for våre unge lo­ven­de.

Jeg sier det igjen og vel­ger å av­slut­te med, stort og flott, el­ler smått og godt? Isa­er om vin­nin­gen til slutt vi­ser seg å gå opp i spin­nin­gen..

Mo­ni­ca Hå­land

kke ta bort noe som fun­ge­rer for våre unge lo­ven­de

 ?? FOTO: TORREY ENOKSEN ??
FOTO: TORREY ENOKSEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway