Lister

In­vi­te­rer til «Fre­dags­for­tel­ling»

Til tross for ko­ro­na­re­strik­sjo­ner, be­gyn­ner Kul­tur­bok­han­de­len Far­sund Li­bris med kul­tur­ar­ran­ge­men­ter igjen.

- SVEIN MOR­TEN HAVAAS svein.mor­ten@lis­ter24.no

Først ut er «Fre­dags­for­tel­ling» først­kom­men­de fre­dag 2. ok­to­ber.

– Det er ikke så lett å dri­ve kul­tur­bok­han­del i ko­ro­na­ens tid. Si­den da­gens si­tua­sjon ser ut til å ved­vare, så må vi til­pas­se oss – vårt mål er jo å dri­ve med kul­tur og ikke «bare» bok­han­del. Der­for prø­ver vi oss fram, og star­ter for­sik­tig opp igjen med kul­tur­ak­ti­vi­te­ter for et be­gren­set pub­li­kum, sier kul­tur­bok­hand­ler Ås­hild Ve­re Ja­cob­sen.

– Vi an­ser det som vik­ti­ge­re enn noen gang å til­by kul­tu­rel­le opp­le­vel­ser, i en tid hvor mye er av­lyst el­ler ut­satt, og vi alle har be­gren­se­de mu­lig­he­ter til å mø­tes, fort­set­ter hun.

«Fre­dags­for­tel­ling» er et kon­sept som star­tet i fjor høst, men som fikk et «skudd for bau­gen» når ko­ro­na­en kom.

– Nå prø­ver vi igjen, med sam­me opp­legg: To se­an­ser med høyt­les­ning, so­si­alt sam­va­er og lav ters­kel. Kvel­dens opp­le­ser er He­ge Sol­li, bi­blio­tek­sjef i Lyng­dal og en emi­nent for­mid­ler, sier Ve­re Ja­cob­sen.

– Det­te er en kveld som er åpen for alle, me­nin­gen er at man skal kun­ne stik­ke inn­om for en lit­te­ra­er opp­le­vel­se. Kort el­ler len­ge, alt etter hva man har tid og lyst til. Sen­ke skuld­re­ne og kan­skje skrav­le litt? leg­ger hun til.

Ut over høs­ten blir det fle­re spen­nen­de ar­ran­ge­men­ter i Kul­tur­bok­han­de­len. Først lan­se­ring av far­sunds­man­nen Ha­rald Dag Jøl­les nye bok om Fritjof Nan­sen ons­dag 7. ok­to­ber, og de­ret­ter mar­ke­ring av Ver­dens­da­gen for psy­kisk helse lør­dag 10. ok­to­ber. Til den sist­nevn­te kom­mer End­re D. Thomp­sen fra Man­dal (med far fra Lyng­dal) som ny­lig har gitt ut boka «Jeg le­ver ikke på man­dag» om et liv med angst, uro og de­pre­sjo­ner.

 ?? FOTO: PRIVAT ?? Bi­blio­tek­sjef i Lyng­dal He­ge Sol­li le­ser på høs­tens førs­te «Fre­dags­for­tel­ling» i Kul­tur­bok­han­de­len Far­sund Li­bris fre­dag 2. ok­to­ber.
FOTO: PRIVAT Bi­blio­tek­sjef i Lyng­dal He­ge Sol­li le­ser på høs­tens førs­te «Fre­dags­for­tel­ling» i Kul­tur­bok­han­de­len Far­sund Li­bris fre­dag 2. ok­to­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway