Lister

Slip­per sin­gel om Ju­lie sitt hår

Duo­en bak ban­det Føkke­fjord slip­per ny låt «før sep­tem­ber ends».

- VICTORIA BECKER MEBERG victoria.becker.meberg@lis­ter24.no

Føkke­fjord, som be­står av vo­ka­list Ma­ria Refs­land og gi­ta­rist Erik Jo­han Ege­nes fra Flekke­fjord, kom­mer snart med et nytt al­bum,. Pla­ten har fått nav­net «Små­byen lok­ke», og på ons­dag slip­per de en låt fra al­bu­met.

– Vi har job­bet med al­bu­met i et og et halvt år. Den skul­le egent­lig kom­met ut før, men så kom alt det «ko­ro­na­ma­set», for­tel­ler Refs­land.

Den nye sin­ge­len he­ter «Ju­lie sitt hår» og hand­ler om Ju­lie som har flyt­ta fra Flekke­fjord til Oslo og fått seg ny fri­sy­re. Når Ju­lie er til­ba­ke i Flekke­fjord og skal ta seg en tur ned på den lo­ka­le ho­tell­ba­ren opp­står en uven­ta si­tua­sjon.

– Vi syns det var en gøy­al his­to­rie. Litt trist, men vi må se hu­mo­ris­tisk på det.

Refs­land og Ege­nes øns­ket å lage den­ne san­gen til sin venn Ju­lie som ikke fikk de lov­or­de­ne hun for­tjen­te for sitt fan­tas­tisk fine hår. De me­ner hå­ret er en in­spi­ra­sjon for dem og for alle som har en for­kja­er­lig­het for det som ikke er helt A4, og det å gå sin egen vei.

 ?? FOTO: PRIVAT ?? Ma­ria Refs­land og Erik Jo­han Ege­nes som står bak ban­der Føkke­fjord slip­per ny sin­gel.
FOTO: PRIVAT Ma­ria Refs­land og Erik Jo­han Ege­nes som står bak ban­der Føkke­fjord slip­per ny sin­gel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway