Lister

Er­kjen­ner ikke straffe­skyld

Po­liti­ad­vo­kat Liv Versland Se­land hå­per å ta stil­ling til om det skal tas ut til­ta­le et­ter døds­ulyk­ken på Øst­re Hau­ge i lø­pet av en må­neds tid.

- LARS ERIK LAR­SEN lars.erik@lis­ter24.no SVEIN MOR­TEN HAVAAS svein.mor­ten@lis­ter24.no

En ung mann har fort­satt sta­tus som sik­tet et­ter døds­ulyk­ken på Øst­re Hau­ge i Far­sund. Man­nen er­kjen­ner ikke straffe­skyld.

– Jeg har fått sa­ken over­sendt til på­tale­mes­sig vur­de­ring. Jeg hå­per å ha en av­gjø­rel­se klar i den­ne sa­ken in­nen ut­gan­gen av de­sem­ber, men kan ikke love noe sik­kert. Det kom­mer av og til sa­ker som un­der­veis må prio­ri­te­res foran. Sånn er det bare, sier Liv Versland Se­land til Lis­ter24.

Hun øns­ker ikke å si noe om selve inn­hol­det i sa­ken før den er av­gjort på­tale­mes­sig.

Tek­nis­ke un­der­sø­kel­ser

Det ble tatt ut sik­tel­se mot en ung mann kort tid et­ter døds­ulyk­ken i mars. I etter­kant av det­te har po­li­ti­et fort­satt sin etter­forsk­ning og de sis­te må­ne­de­ne er det spe­si­elt en un­der­sø­kel­se fore­tatt av Kri­pos som po­li­ti­et har ven­tet på. Etter­forsk­nings­le­der Kjell Ar­ne San­dal øns­ker ikke å gå inn på hva som er kon­klu­sjo­nen i den­ne rap­por­ten som nå fore­lig­ger.

– Det er tek­nis­ke un­der­sø­kel­ser knyt­tet til bi­len. Mer enn det kan jeg ikke si.

Den unge man­nen er sik­tet for å ha kjørt bi­len som kjør­te ut av vei­en og end­te med at en per­son mis­tet li­vet. Han er også sik­tet for pro­mille­kjø­ring. Iføl­ge San­dal er det in­gen end­ring som føl­ge av rap­por­ten fra Kri­pos og vi­de­re etter­forsk­ning.

– Vi me­ner det fort­satt er skjel­lig grunn til mis­tan­ke mot den sik­te­de og sik­tel­sen er der­for den sam­me.

At Kri­pos-rap­por­ten har latt ven­te på seg, har na­tur­lig nok va­ert en be­last­ning bå­de for sik­te­de og på­rø­ren­de.

– Etter­forsk­nin­gen av sli­ke sa­ker tar lang tid, un­der­stre­ker po­liti­ad­vo­kat Liv Versland Se­land når Lis­ter24 stil­ler spørs­mål om den lan­ge vente­ti­den for sa­kens in­volver­te.

– Tra­ge­die

Det var natt til søn­dag 15. mars at en bil kjør­te ut av vei­en ved Øst­re Hau­ge i Far­sund. I bi­len satt to unge, lo­ka­le menn. Den ene mis­tet li­vet i ulyk­ken.

– Det­te er en tra­ge­die for lo­kal­sam­fun­net, sa ope­ra­sjons­le­der Lars Hy­berg til Lis­ter24 et­ter ulyk­ken.

Po­li­ti­et har i etter­kant gått ut med at det var 18 år gam­le Chris Jo­nas Gås­land Bord­vik som om­kom i ut­for­kjø­rin­gen. Han ble be­gra­vet fre­dag 20. mars.

– Det­te er en bly­tung dag. For vi skul­le ikke va­ert her. Den­ne båra skul­le ikke va­ert her, inn­le­det sogne­prest Hen­ning Huse­by Jan­sen, før han frem­før­te minne­or­det over ung­gut­ten som på tra­gisk vis gikk bort.

– Ikke straffe­skyld

Forsvarer for den unge man­nen som er sik­tet i sa­ken er Be­rit T. Knud­sen ved Farsund­ad­vo­ka­te­ne. På spørs­mål om hvor­dan hen­nes kli­ent stil­ler seg til sik­tel­sen, sva­rer hun føl­gen­de i en epost til avi­sen:

– Han er­kjen­ner ikke straffe­skyld. – Nå er sa­ken fer­dig etter­fors­ket og sendt til på­tale­ju­rist. Har de­re en kom­men­tar til vente­ti­den?

– I en så­pass al­vor­lig sak er ikke åtte må­ne­ders etter­forsk­ning nød­ven­dig­vis så len­ge, men re­sul­ta­tet av en­kel­te un­der­sø­kel­ser i den­ne sa­ken har tatt ufor­holds­mes­sig lang tid å få sva­ret på. Jeg øns­ker ikke å gå na­er­me­re inn på det­te, og har ikke øv­ri­ge be­merk­nin­ger på det­te tids­punkt.

 ??  ??
 ?? FOTO: SVEIN MOR­TEN HAVAAS ?? Døds­ulyk­ken på Øst­re Hau­ge i Far­sund er fer­dig etter­fors­ket.
FOTO: SVEIN MOR­TEN HAVAAS Døds­ulyk­ken på Øst­re Hau­ge i Far­sund er fer­dig etter­fors­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway