Lister

– Vi fryk­ter in­gen ny opp­blomst­ring nå

Krise­le­del­sen i Lyng­dal kom­mu­ne holdt tirs­dag etter­mid­dag et kort sta­tus­møte om si­tua­sjo­nen i kom­mu­nen.

- OLAV HO­EL olav.ho­el@lis­ter24.no

– Alle var spent på re­sul­ta­te­ne fra den om­fat­ten­de tes­tin­gen av barn og skole­ele­ver som ble gjen­nom­ført man­dag. Men av 88 prøve­svar som så langt fore­lig­ger, er det kun tre po­si­ti­ve. To av dis­se fikk krise­le­del­sen mel­ding om man­dag kveld, og én ny po­si­tiv prø­ve tirs­dag, skri­ver Lyng­dal kom­mu­ne i en presse­mel­ding, ut­sendt av in­for­ma­sjons­le­der Ole Aa. Bratt­fjord.

Skole­elev

Kom­mune­over­lege Hen­ri­et­te Pet­ter­sen sier til Lis­ter at den som er be­kref­tet smit­tet tirs­dag ble be­kref­tet nå i etter­mid­dag, og er et barn på Kvås sko­le (se egen sak).

Man­dag ble det tes­tet til sam­men na­er­me­re 170 per­soner i Lyng­dal, men alle sva­re­ne har ikke kom­met enda.

– Det kan der­for kom­me fle­re po­si­ti­ve prø­ver, men jeg tror ikke det blir man­ge. Skul­le det ikke kom­me fle­re, så er vi selv­føl­ge­lig bare gla­de for det, sier Pet­ter­sen.

Faer­re ak­tivt smit­te­de

Vi­de­re opp­ly­ser kom­mu­nen i presse­mel­din­gen at en del per­soner nå er ute av iso­la­sjon, slik at an­tall ak­tivt smit­te­de per­soner i Lyng­dal nå er re­du­sert til 30. I lø­pet av de na­er­mes­te da­ge­ne er det ven­tet at tal­let vil re­du­se­res yt­ter­li­ge­re et­ter hvert som fle­re går ut av iso­la­sjon.

– Vi­ru­set er ufor­ut­sig­bart, men vi fryk­ter in­gen ny opp­blomst­ring nå, sier kom­mune­over­lege Hen­ri­et­te Pet­ter­sen i presse­mel­din­gen.

Krise­le­del­sen tak­ker sam­ti­dig inn­byg­ger­ne for å ha ut­vist tål­mo­dig­het, og for den om­tan­ken de har vist hver­and­re. Men de an­mo­der på det ster­kes­te at det ennå ut uken ut­vi­ses stor akt­som­het knyt­tet til det å gjen­nom­føre el­ler del­ta på ar­ran­ge­men­ter og sam­lin­ger uten­for hjem­met for voks­ne over 20 år. For per­soner un­der 20 år vi­ses det til de na­sjo­na­le ret­nings­lin­je­ne.

– Krise­le­del­sen i Lyng­dal ret­ter en stor takk til inn­byg­ger­ne for den ut­hol­den­he­ten de har vist i en kre­ven­de pe­rio­de, og for at de så sam­vit­tig­hets­fullt føl­ger ret­nings­lin­je­ne for smitte­vern. Tak­ket va­ere det­te er det nå lys i en­den av tun­ne­len, skri­ver kom­mu­nen vi­de­re i presse­mel­din­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway