Lister

Skole­elev og barne­hage­barn smit­tet

-

Det ble fra tirs­dag til ons­dag mor­gen re­gist­rert to nye smitte­til­fel­ler i Lyng­dal kom­mu­ne. Beg­ge de smit­te­de er barn fra Kvås.

Det ene til­fel­let meld­te kom­mu­nen om tirs­dag etter­mid­dag, og var en skole­elev ved Kvås sko­le, som har va­ert hardt ram­met av det sis­te ut­brud­det i Lyng­dal.

Se­ne­re tirs­dag kveld ble det re­gist­rert yt­ter­li­ge­re ett co­vid19-til­fel­le i kom­mu­nen.

– Det er snakk om et barne­hage­barn i Kvås, opp­ly­ser kom­mune­over­lege Hen­ri­et­te Pet­ter­sen til Lis­ter ons­dag mor­gen.

Beg­ge de to smit­te­de i Kvås sis­te døgn til­hø­rer al­le­re­de smitte­ram­me­de fa­mi­li­er, iføl­ge Pet­ter­sen.

Smit­ten ble av­dek­ket i for­bin­del­se med at na­er­me­re 170 per­soner ble tes­tet for and­re gang i

Lyng­dal man­dag, et­ter det sto­re smitte­ut­brud­det i en ru­mensk me­nig­het i kom­mu­nen.

Ba­sert på re­sul­ta­te­ne fra re­tes­tin­gen så langt, me­ner kom­mune­over­le­gen at si­tua­sjo­nen er til­freds­stil­len­de.

Lyng­dal kom­mu­ne meld­te tirs­dag etter­mid­dag at det to­ta­le an­tal­let ak­tivt smit­te­de i kom­mu­nen da var 30. Men to­talt har over 70 per­soner i Lyng­dal fått på­vist co­vid-19 i det sis­te ut­brud­det, i til­legg til en rek­ke smit­te­de i fle­re nabo­kom­mu­ner. Iføl­ge sta­ti­stik­ke­ne har Lyng­dal hatt 62 nye smitte­til­fel­ler de sis­te 14 da­ge­ne. Kom­mu­nen står re­gist­rert med 86 smit­te­de si­den pan­de­mi­en brøt ut.

 ??  ?? En helse­med­ar­bei­der tar prø­ve av en bil­fø­rer som har kjørt inn i tel­tet ved Lyng­dals­hal­len. Er­fa­rin­ge­ne fra re­tes­tin­gen vil va­ere nyt­ti­ge der­som et nytt smitte­ut­brudd skul­le opp­stå.
En helse­med­ar­bei­der tar prø­ve av en bil­fø­rer som har kjørt inn i tel­tet ved Lyng­dals­hal­len. Er­fa­rin­ge­ne fra re­tes­tin­gen vil va­ere nyt­ti­ge der­som et nytt smitte­ut­brudd skul­le opp­stå.
 ?? FOTO: TORREY ENOKSEN ?? Hen­ri­et­te Pet­ter­sen er kom­mune­over­lege i Lyng­dal.
FOTO: TORREY ENOKSEN Hen­ri­et­te Pet­ter­sen er kom­mune­over­lege i Lyng­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway